Kuu­sa­lu kihelkonna rahvatantsukontserdil oli esinejaid paarsada

202
Kiiu Kiigepõnni lasteaia väikesed tantsijad koos õpetajatega.

Nel­ja­päe­va õh­tul Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses toi­mu­nud ke­vad­kont­ser­di „Teel tant­su­peo­le“ üks vah­va num­ber oli, kui tant­su­põ­ran­da­le tu­lid pool­sa­da las­teaia­last, kel­lest noo­ri­mad olid nel­ja-aas­ta­sed. Mu­di­las­te rüh­ma tüd­ru­ku­tel olid sel­jas li­na­sed klei­did, ka­he va­ne­ma rüh­ma tüd­ru­ku­tel ning kõi­gil koos las­te­ga tant­si­nud õpe­ta­ja­tel ja as­sis­ten­ti­del Kuu­sa­lu ro­he­li­sed rah­va­rii­det­rii­bu­li­sed see­li­kud ja pois­tel ves­tid.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia rah­va­tant­su­rüh­mad osa­le­sid ühis­kont­ser­dil teist aas­tat – nel­ja-aas­ta­sed tant­si­jad rüh­mast Kuu­kii­red, viie-kuueaas­ta­sed rüh­mast Vih­ma­täp­sud ja kuue-seits­meaas­ta­sed rüh­mast Vi­ker­kaa­red. Las­te­le õpe­tab rah­va­tant­se las­teaia ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Sil­va Si­sa, kes on aas­taid tant­si­nud rah­va­tant­su ja lä­bi­nud ju­hen­da­ja kur­su­sed.

Kolm las­teaia­rüh­ma esi­ta­sid ühi­se tant­su ja iga rühm omaet­te veel ühe tant­su. Koos las­te­ga tant­si­sid õpe­ta­jad Ast­rit Vaim­la, Ly Tam­berg, Ag­nit Lees ja as­sis­ten­did Geit­lin Soo­saar, Sig­rid Sun­ter, Maar­ja Dom­nin, Ka­di Hir­vo, Kät­lin Sepp, Hal­di-Vi­loo­ne Al­lik.

Esi­ne­jaid ja tant­se va­he­teks­ti­de­ga tut­vus­ta­nud Andrus Virak se­ga­rah­va­tant­su­rüh­mast Ka­bu­ja­la­ke lu­ges en­ne kõi­ge pi­se­ma­te esi­ne­mist: „Tant­su­peo­le saa­da po­le su­gu­gi liht­ne. See­tõt­tu tu­leb rah­va­tant­su­ga alus­ta­da või­ma­li­kult va­ra­ses eas. Ka meie koo­li tant­si­ja­te väi­ke­sed õed ja ven­nad on ko­gu aas­ta oma pi­si­ke­si jal­gu tant­su­rüt­mis lii­gu­ta­nud.“

Sil­va Si­sa rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et õpe­tab Kii­ge­põn­ni las­teaias rah­va­tant­su ala­tes 2016/2017 õp­peaas­tast.

„Teen las­te­le sea­tud rah­va­tant­se liht­sa­maks, pä­ris väi­kes­te­le so­bi­va­maks. Loo­dan, et au­to­rid ei pa­han­da. To­re, et ala­tes eel­mi­sest aas­tast kut­su­tak­se ka meie tant­su­rüh­mad ke­vad­kont­ser­di­le esi­ne­ma. Ai­täh ja jõu­du kor­ral­da­ja­te­le. Las­teaia­lap­sed näe­vad, et rah­va­tant­su tant­si­vad ven­nad-õed, emad-isad, va­nae­mad-va­nai­sad,“ kõ­ne­les Sil­va Si­sa.

Ta li­sas, et vä­ga täh­tis roll las­te­le rah­va­tant­su­de õpe­ta­mi­sel ja tra­dit­sioo­ni­de hoid­mi­sel on rüh­maõ­pe­ta­ja­tel, as­sis­ten­ti­del ning lap­se­va­ne­ma­tel: „Koos­töö ta­gab hea tu­le­mu­se ja kin­ni­tab meie las­teaia mo­tot „Koos me suu­da­me pal­ju.“

Kuu aja pä­rast, 24. mail sõi­da­vad Kii­ge­põn­ni las­teaia rah­va­tant­si­jad Lau­las­maa las­teae­da, kus on tra­dit­sioo­ni­li­ne las­teae­da­de rah­va­tant­su­päev. Osa­le­jaid on Sil­va Si­sa sõ­nul küm­ne­kon­nast las­teaiast.

Su­vi­se tant­su­peo tant­sud
Ke­vad­kont­ser­dil esi­ne­sid kõik Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas te­gut­se­vad rah­va­tant­su­rüh­mad.

Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­jad: SIL­VA SI­SA ja Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia­lap­sed, KRIS­TA KUKK, IL­ME LAAGR­KÜLL, TIIU AA­SA, ELI­NA AA­SA, KRIS­TI RU­SE, EL­NA LINK­VIST ja EE­LI­KA KRAS­MUS.

Tä­na­vu­su­vi­se koo­li­noor­te tant­su­peo tant­se esi­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list noor­te­rühm ja vi­lis­tas­te rühm, ke­da ju­hen­dab Ee­li­ka Kras­mus; fol­gi­rühm, kel­le ju­hen­da­jad on Eli­na ja Tiiu Aa­sa; 4. klas­si tant­su rühm, ke­da ju­hen­dab Kris­ta Kukk, ning Kol­ga koo­list 2. klas­si tant­su­rühm, kel­le ju­hen­da­ja on Kris­ti Ru­se.

Veel tant­si­sid ke­vad­kont­ser­dil Kuu­sa­lu nais­rühm Vii­mi­kud, ke­da ju­hen­dab Il­me Laag­ri­küll; se­ga­rühm Ka­bu­ja­la­ke Ee­li­ka Kras­mu­se ju­hen­da­mi­sel ja va­nae­ma­de rühm Tiiu, ke­da ju­hen­dab Tiiu Aa­sa; ning Kol­ga se­ga­rühm, kel­le ju­hen­da­ja on Ka­rin Soo­sa­lu.

Lok­salt tant­si­sid peol se­ga­rühm Lok­sa Tant­si­jad, kel­le ju­hen­da­ja on Ee­li­ka Kras­mus, ja Lok­sa güm­naa­siu­mi tant­su­rüh­mad El­na Link­vis­ti ju­hen­da­mi­sel.

Kont­ser­di al­gu­ses tant­si­sid lap­sed ja noo­red ühi­selt „Oi­ge ja va­sem­ba“, mis on üles kir­ju­ta­tud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast Ha­ra saa­relt ning ku­ju­ne­nud koo­li­noor­te tant­su­pi­du­de lõ­pu­tant­suks. Peo lõ­pe­ta­sid se­ga­rüh­mad Ul­lo Too­mi loo­dud „Tul­ja­ku­ga“.

Ala­tes 2014. aas­tast teh­ta­va ke­vad­kont­ser­di pea­kor­ral­da­jad olid taas Kris­ta Kukk ja Ee­li­ka Kras­mus.

Eelmine artikkelKon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2023“
Järgmine artikkelAHREN­SI-raa­ma­tu esit­lus Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus