Kol­ga le­go­päev saab ni­meks KLOT­SI­MÖLL ja muu­tub ka­he­päe­va­seks

969
Kuu­sa­lu val­la kuu­lus le­go­pe­re­kond: MAN­GUS ja TRIIN PÕLL­MAA ning po­jad JAA­GUP, JAN ja JOO­SEP.

Viien­dat kor­da toi­mu­nud Le­go­päe­val käis üle 900 ini­me­se, võist­kon­di oli 67.

Lap­se­va­ne­ma­te, Va­na­kü­la ela­ni­ke Triin ja Man­gus Põll­maa kor­ral­da­tav Le­go­päev on tei­nud Kol­ga koo­li Le­go-hu­vi­lis­te seas üle Ees­ti tun­tuks. Lau­päe­val, 15. veeb­rua­ril tut­vus­ta­sid Le­go-klot­si­dest ko­dus val­mis­ta­tud võist­lus­töid Kol­gas noo­red meis­ter­da­jad Pär­nust, Haan­jast, Nõost, Tar­tust, Tam­sa­lust, Hal­ja­last, Koht­la-Jär­velt, Kii­list, Jü­rist, Kei­last, Tal­lin­nast. Ko­hal olid taas ka Le­go-har­ras­ta­jad ja abi­li­sed Lä­tist. Sealt võist­le­ma tul­nud pe­re­kond Pe­kus­si las­te Za­ne ja To­ma­se võist­lus­töö „Reakt­sioon“ saa­vu­tas pea­või­du ning oli ka pub­li­ku lem­mik.

Le­go­päe­va kü­las­ta­ja­te­le sea­ti ka see­kord üles suu­red lauad, mil­lel kas­ti­täi­te vii­si Le­go-klot­se, soo­vi­jad said ise meis­ter­da­da ja ehi­ta­da. Ka oli või­ma­lus osa­le­da Le­go-mo­saii­gi kok­ku­pa­ne­kus ning mit­me­su­gus­tel meis­ter­da­mis­võist­lus­tel, kus ja­ga­ti väl­ja ühe­su­gu­sed klot­sid ja tee­ma, ar­ves­ta­ti nii kok­ku­pa­ne­ku kii­rust kui ka nu­ti­kust.

Taas olid ro­boo­ti­ka töö­toad, näi­da­ti fil­me, vaa­da­ta sai näi­tu­si Le­go-klot­si­dest kok­ku pan­dud lin­na­dest ja ma­si­na­test. Hu­vi pak­kus ka Har­ry Pot­te­ri tu­ba – sel­le koos­ta­sid oma Har­ry Pot­te­ri tee­ma­lis­test klot­si­dest kolm Le­go-hu­vi­list täis­kas­va­nut ehk Le­go-fän­ni, kes kuu­lu­vad ühen­dus­se Est­LUG. Ühen­du­se liik­med on ka Triin ja Man­gus Põll­maa.

Le­go­päe­val käi­sid uu­dis­ta­mas ja seal meis­ter­da­mas Kuu­sa­lu val­la pe­red ning pal­ju oli kü­la­li­si Tal­lin­nast.

Le­go­päe­val olid Kol­gas ko­hal ka Le­go klot­si­de maa­le­too­ja, fir­ma Insp­lay esin­da­jad. Et­te­võ­te pa­ni väl­ja eriau­hin­na teh­ni­li­selt kõi­ge nu­ti­ka­ma­le võist­lus­töö­le.

Insp­lay os­tu- ja müü­gi­juht Mer­le Saar rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tu­lid Kol­ka Le­go­päe­va­le esi­mest kor­da aas­ta ta­ga­si: „Sel­list üri­tust teist Ees­tis ei ole, on suu­na­tud pe­re­de­le ja klot­si­de­ga ehi­ta­mi­se­le, tõe­lis­te­le Le­go-fän­ni­de­le. Sõit­si­me siia eel­mi­sel kor­ral ee­lar­va­mu­se­ga, et väi­ke koht ku­sa­gil met­sa sees, et kas se­da üles­ki lei­tak­se, ning oli­me ül­la­tu­nud, et nii pal­jud tu­le­vad ko­ha­le. See­kord me enam ei ka­hel­nud tu­le­kus, Le­go klot­si­de müük on läi­nud siin vä­ga häs­ti, ko­hal on tõe­li­ne sihtg­rupp.“

Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma mee­nu­tas, kui­das esi­me­ne Le­go­päev toi­mus koo­li­ma­ja tei­se kor­ru­se väi­ke­ses saa­lis, osa­le­sid vaid oma koo­li õpi­la­sed ning kül­la tu­lid Kol­ga las­teaia­lap­sed. Nüüd on Le­go­päev se­da­võrd kas­va­nud, et ka­su­tu­sel on koo­li­ma­jas pal­jud ruu­mid ja põ­hi­te­ge­vus toi­mub suu­res saa­lis. Ka see­kord osa­les et­te­võt­mi­ses val­dav osa koo­li­pe­rest, õpi­la­sed ai­ta­sid lau­du-too­le sea­da ja es­mas­päe­val neid ta­ga­si klas­si­des­se viia. Pal­jud õpi­la­sed ja õpe­ta­jad olid abis kor­ral­dus­mees­kon­nas.

„See on vah­va üri­tus,“ tun­nus­tas ta ja üt­les, on ra­hul, et kor­ral­da­jad loo­bu­sid ideest viia Le­go­päev Kol­gast üle tei­se koh­ta. „Rah­vast on pal­ju juur­de tul­nud, par­ki­mi­se­ga on prob­lee­me, kuid küll hak­ka­ma saa­me,“ li­sas di­rek­tor.

Man­gus Põll­maa tun­nis­tas, et tek­kis mõ­te ko­li­da Le­go­päe­va­ga Kol­gast ära: „Aga me vä­lis­kü­la­li­sed Lä­tist ja Lee­dust pa­nid mõis­tu­se pä­he, et kui ne­mad saa­vad Kol­ka pal­ju kau­ge­malt tul­la, siis saa­vad kõik tei­sed ka ja koht on eri­li­ne. Plaan on te­ha järg­mi­ne Le­go­päev ka­he­päe­va­seks. Pa­ne­me kõi­ke se­da nii pi­kalt üles, et kah­ju on seits­me tun­ni pä­rast ma­ha võt­ta. Te­gut­se­sin ülesseadmisega koolimajas 16 tun­di, ree­de hom­mi­kul alus­ta­sin ja öö­sel vas­tu lau­päe­va kell 4 lõ­pe­ta­sin. On veel pal­ju mõel­da, kui­das Le­go­päe­va ka­he­päe­va­se­na kor­ral­da­da, nii võist­lus­te kui ka öö­bi­mi­se ja toit­lus­ta­mi­se osas.“

Ta mee­nu­tas, kui­das Le­go­päev sai laie­ma kan­de­pin­na ek­si­tu­se tõt­tu: „Plaa­ni­sin kir­ju­ta­da Ees­ti Le­go-fän­ni­de­le, kut­su­da osa­le­ma, aga saat­sin ühe kir­ja ko­ge­ma­ta Lee­du Le­go-fän­ni­le, kes kir­ju­tas vas­tu, et sai ees­ti­keel­se kir­ja ja pa­lus kir­ju­ta­da ing­li­se kee­les. Sel­gi­ta­sin, mis juh­tus, te­ma tea­tas, et osa­leks ka hea mee­le­ga.“

Man­gus Põll­maa sõ­nas veel, et järg­mi­sest kor­rast võe­tak­se ka­su­tu­se­le uus ni­mi – Klot­si­möll: „Kui alus­ta­si­me, ei tead­nud, mil­li­sed reeg­lid on fir­mal Le­go nen­de ni­me ka­su­ta­mi­se­ga ega et­te­võt­te klu­bin­dus­reeg­li­test. Vä­lis­kü­la­li­sed on mit­mel kor­ral kü­si­nud, et kui­das meie to­hi­me Le­go ni­me ka­su­ta­da. Ot­sus­ta­si­me nüüd, et pä­rast viien­dat kor­da on ae­ga ni­me­muu­da­tus ära te­ha. Aas­ta pä­rast kut­su­me kõi­ki Klot­si­möl­lu­le Kol­ga koo­li.“

Kol­ga õpi­lased GRE­GOR GRÜNT­HAL ja viien­dat aas­tat Le­go­päe­val osa­le­nud GRET­HEL GRÜNT­HAL töö­ga „Sa­fa­ri ja töö plats“.

Viis võist­kon­da Kuu­sa­lu val­last
Kol­ga koo­li õpi­las­te võist­kon­di oli 67 tii­mi seast sel kor­ral kolm: Ro­bin Lau­rend Uu­ri kü­last, õde-ven­da Gret­hel Grünt­hal ja Gre­gor Grünt­hal ning Mer­liis Veer­sa­lu ja And­reas Veer­sa­lu Kol­gast. Kuu­sa­lu val­la noor­test osa­le­sid oma võist­lus­töö­ga veel Ar­di Kütt Vi­ha­soo koo­list ning And­reas Puu­sepp Kuu­sa­lu koo­list.

Kol­ga koo­li 6. klas­si õpi­la­ne Gret­hel Grünt­hal ju­tus­tas, et on Le­go­päe­val en­da­teh­tud võist­lus­töö­ga osa­le­nud esi­me­sest kor­rast ala­tes, tei­sel aas­tal kut­sus ka noo­re­ma ven­na, kes oli siis veel las­teaia­laps. Gre­gor Grünt­hal õpib nüüd Kol­ga koo­li 3. klas­sis. Ta sõ­nas, et te­gi au­tot­rei­le­ri ja kä­ru­ga võist­lus­tööd mi­tu kor­da üm­ber, pa­ni kok­ku, lam­mu­tas, täien­das. Is­tus Le­go­päe­val koos õe­ga oma töö juu­res, aga käis ka rin­gi teis­te töid vaa­ta­mas.

Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Mer­liis Veer­sa­lu ja ta vend, 2. klas­si õpi­la­ne And­reas Veer­sa­lu te­gid võist­lus­töö loo­du­se tee­mal. Tu­li idee näi­da­ta vee­peal­set ja veea­lust maail­ma, lei­dsid kas­ti, vär­vi­sid üle. Eel­mi­sel aas­tal olid nen­de võist­lus­töös Le­go-pu­tu­kad, said sel­le­ga eriau­hin­na.

Gret­hel Grünt­hal ja Me­ri­liis Veer­sa­lu said 5. kor­da Le­go­päe­val osa­le­mi­se eest tä­nu­tä­heks Le­go­meist­ri tas­sid.

Kol­ga koo­li 6. klas­si noor­mees Ro­bin Lau­rend lau­sus, et eel­mi­sel aas­tal oli ta töö suu­rem, siis õp­pis, et pi­gem ol­gu väik­se­mal alal roh­kem as­ju. See­kord meis­ter­das Har­ry Pot­te­ri klot­si­de­ga st­see­ni fil­mist „Det­semb­ri­kuu­mus“.

Kuu­sa­lu koo­li 7.b klas­si õpi­la­ne And­reas Puu­sepp pa­ni võist­lus­töö kok­ku Star War­si vii­mas­te fil­mi­de jär­gi. Ta mär­kis, et Ees­tis sel­le see­ria klot­se eri­ti pal­ju ei müü­da, os­tab Ama­zo­nist ja ka Le­go in­ter­ne­ti­poest.

Tam­mis­pea noor­mees Ar­di Kütt rää­kis sa­mu­ti, et on Le­go-fänn, Le­go­päev meel­dib ja hu­vi­tav on osa­le­da.

Eelmine artikkelKeh­ras al­gas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noor­te­le Si­suA­ka­dee­mia kol­mas koo­li­tus
Järgmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV või­tis Tal­lin­na ka­ri­ka­võist­lu­se ju­dos