Keh­ras al­gas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noor­te­le Si­suA­ka­dee­mia kol­mas koo­li­tus

351
SisuAkadeemia peamine koolitaja RANDO MERE ning teleoperaator HEIGO TEPPO juhendavad Anija ja Raasiku valla noori Kehra noortekeskuses. Foto Tuuliki Rohtla

Noo­ri juu­tuu­be­reid koo­li­ta­tak­se es­mas­päe­vi­ti Keh­ra noor­te­kes­ku­ses.

Möö­du­nud ke­va­del al­gas Ani­ja val­la eest­ve­da­mi­sel Ida-Har­ju 7 oma­va­lit­su­se koos­tööp­ro­jekt Si­suA­ka­dee­mia, mil­le raa­mes oli ka­he aas­ta jook­sul ka­vas koo­li­ta­da 360 noort in­ter­ne­ti vi­deo­ka­na­li You­tu­be´i pos­ti­ta­ja­teks. Pro­jek­ti on kaa­sa­tud Ani­ja, Raa­si­ku, Ko­se, Rae, Viim­si ja Jõe­läht­me val­la ning Maar­du lin­na noo­red, kel­le­le pa­ku­ti või­ma­lust ha­ka­ta õp­pi­ma si­su­loo­met ehk vi­deo­te te­ge­mist in­ter­ne­tip­lat­vor­mi­del aval­da­mi­seks. Baas­koo­li­tus ja­ga­ti nel­jaks tsük­liks, kaks toi­mu­sid eel­mi­sel aas­tal, kaks on tä­na­vu – prae­gu on käi­mas kol­mas 10nä­da­la­ne koo­li­tus, vii­ma­ne al­gab ap­ril­li kesk­pai­gas. Pro­jek­ti men­tor on noor­te seas po­pu­laar­ne juu­tuu­ber Mar­ti Hal­lik, kel­lel on sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes li­gi­kau­du 40 000 jäl­gi­jat.
„Esi­me­sed koo­li­tu­sed läk­sid vä­ga häs­ti, pla­nee­ri­si­me koo­li­ta­da 180 noort, koo­li­tu­sel osa­le­jaid oli kok­ku 190,“ sõ­nas pro­jek­ti­juht Tuu­li­ki Roht­la Ani­ja val­last.

Koo­li­tust vii­vad lä­bi fo­to­graaf Ka­ro­la Koo­puu ja et­te­võt­ja Ran­do Me­re, kel­le fir­ma too­dab spor­di­võist­lus­test in­ter­ne­tis 38 vä­lis­rii­ki ot­se­üle­kan­deid, mi­da on näi­nud 150 mil­jo­nit ini­mest. Esi­me­ses tun­nis tut­vus­ta­tak­se kur­su­sel osa­le­ja­te­le si­su­loo­me ABCd ehk mis on si­su­loo­me ja kui­das te­ha kva­li­teet­seid vi­deo­id, mi­da ta­he­taks vaa­da­ta. Järg­mis­tel tun­di­del on peale teoo­ria­ ka prak­ti­ka, õpi­tak­se kaa­me­ra­ga fil­mi­mist, val­gus­tust, he­lin­da­mist. Li­saks on eral­di droo­ni­õpe­tus ning vii­mas­tel koo­li­tus­tel õpe­ta­tak­se mon­tee­ri­mist. Koo­li­tus­tel osa­le­mi­se lõ­puks peak­sid kõi­gil osa­le­ja­tel val­mi­ma vi­deod, mis lae­tak­se You­tu­be´i. Esi­me­sed mul­lus­tel koo­li­tus­tel val­mi­nud fil­mid on seal nä­ha. Need leiab märk­sõ­na Si­suA­ka­dee­mia alt, iga oma­va­lit­su­se noor­te teh­tud vi­deo­te jaoks on eral­di ka­nal, näi­teks „Ani­ja noo­red“, „Raa­si­ku noo­red“.

Ka tä­na­vu on plaa­nis si­su­loo­me baa­sõ­pet an­da kok­ku 180le noo­re­le. Tuu­li­ki Roht­la usub, et see arv võib ol­la veel­gi suu­rem: „Ju­ba Si­suA­ka­dee­mia avaü­ri­tu­sel Tal­lin­na Te­le­tor­nis oli 81 noort ehk kaks kor­da nii pal­ju, kui oli eel­mi­se aas­ta avaü­ri­tu­sel. Meil olid seal vä­ga äge­dad esi­ne­jad. Näi­teks mat­ka­ja ja rei­sio­pe­raa­tor Väi­no Lai­saar. Ta rää­kis, kui­das on kaa­me­ra te­da rei­si­le vii­nud – ta on kü­las­ta­nud 72 rii­ki ning ole­tas, et po­leks se­da ku­na­gi saa­nud, kui po­leks ka­su­ta­nud ära või­ma­lu­si, mi­da pa­kub rei­si­del fil­mi­mi­ne ja fil­mi­tust saa­de­te te­ge­mi­ne.“

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la noo­ri koo­li­ta­tak­se Keh­ra noor­te­kes­ku­ses es­mas­päe­va õh­tu­ti. Üks koo­li­tus kes­tab pool­teist tun­di, kok­ku on ühes tsük­lis 10 koo­li­tust. Esi­mes­tel tä­na­vus­tel koo­li­tus­tel Keh­ras on osa­le­nud 26 noort.

„Mõ­ned neist on ju­ba mit­men­dat kor­da. Üt­le­vad, et ku­na asi oli vä­ga uus, ei saa­nud esi­me­sel kor­ral just vä­ga pal­ju aru, tei­sel kor­ral käi­sid tead­mi­si kin­ni­ta­mas ning kol­man­dal kor­ral, kui on saa­nud tead­mi­si ju­ba pi­sut prak­ti­kas ka­su­ta­da, os­ka­vad prof­fi­delt soo­vi­tu­si kü­si­da,“ rää­kis Tuu­li­ki Roht­la.

Kui­gi pro­jekt on mõel­dud ees­kätt 14-26aas­tas­te­le, ei ole osa­le­mist kee­la­tud ka noo­re­ma­tel, kes as­jast hu­vi­ta­tud. Pro­jek­ti­juht tõi näi­teks, et ka õpe­ta­jad ja noor­soo­töö­ta­jad on ol­nud koo­li­tu­sest hu­vi­ta­tud, prae­gus­tel kur­sus­tel Keh­ras osa­leb ka Raa­si­ku põ­hi­koo­li hu­vi­juht, Maar­du gru­pis seal­se lin­na­va­lit­su­se noor­soo­töö amet­nik.

Ka­su­ta­ge või­ma­lust!
Tuu­li­ki Roht­la jul­gus­tab koo­le Si­suA­ka­dee­miast saa­dud tead­mi­si-os­ku­si ära ka­su­ta­ma.
„See on teie või­ma­lus – noo­red, kes on õp­pi­nud, kui­das te­ha kva­li­teet­seid vi­deoid, saa­vad luua koo­le tut­vus­ta­vaid klip­pe või pöö­ra­ta vi­deo­te­ga tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le – prü­gi­tee­ma­le või koo­li­kiu­sa­mi­se­le. Koo­li­tu­se ajal Kal­la­ve­re koo­li tüd­ru­ku­te teh­tud lü­hi­fil­mi koo­li­kiu­sa­mi­sest soo­vis ju­ba üks õpe­ta­ja en­da­le õp­pe­vi­deoks. Osa koo­le on öel­nud, et noo­red ka­su­ta­vad oma uu­si os­ku­si loov­töö­de te­ge­mi­seks, pa­ku­ti ka, et nüüd saa­vad õpi­las­fir­mad en­da­le ise vi­deo­rek­laa­mi luua, ei pea se­da kel­lelt­ki ost­ma,“ rää­kis ta.

Pro­jek­ti­juht li­sas, et Si­su­Aka­dee­mia ees­märk on­gi viia noor­te­le olu­li­ne in­fo nen­de­ni plat­vor­mi­de kau­du, mi­da nad ka­su­ta­vad: „Üks vi­deo võib nei­le öel­da tu­hat kor­da roh­kem kui aja­le­hear­tik­kel.“

Li­saks on neil Si­suA­ka­dee­mia kau­du või­ma­lik ka tööd saa­da: „Meie äge edu­lu­gu on And­ra Al­lik, kes Si­suA­ka­dee­miast saa­dud os­kus­te­ga osa­les Raa­si­ku val­la fil­mi­kon­kur­sil ning või­tis sel­le. Nüüd on ta val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­nud le­pin­gu ja hak­kab te­ge­ma val­da tut­vus­ta­vat pi­ke­mat fil­mi. Ta üt­les, et meie koo­li­tus oli vä­ga ka­su­lik ning tu­li nüüd ju­ba teist kor­da kur­su­se­le. Ran­do Me­re on koo­li­tus­tel osa­le­nud ärk­sa­ma­te­le noor­te­le pak­ku­nud oma fir­mas tööd.“
Tuu­li­ki Roht­la loo­dab, et pä­rast se­da, kui Si­suA­ka­dee­mia en­ne jaa­ni­päe­va lõ­pe­tab, hak­ka­vad sel­les osa­le­nud noo­red oma tead­mi­si si­su­loo­me vald­kon­nas eda­si and­ma eda­si järg­mi­ste­le noor­te­le: „Pro­jek­ti koos­ta­des leid­si­me, et jät­ku­suut­lik­ku­se ta­gab see, kui noor­te ka­su­ta­da on vä­ga kva­li­teet­sed töö­va­hen­did. Sel­leks ost­si­me iMac ar­vu­tid ja DJI droo­nid, sa­mu­ti kõik li­sa­teh­ni­ka sel­li­se, mis kes­tak­sid aas­taid.“

Ko­gu teh­ni­ka­park jääb pä­rast Si­suA­ka­dee­mia lõp­pu noor­te­kes­kus­te­le. Neid on 7 oma­va­lit­su­ses kok­ku 19, see­tõt­tu on ka ar­vu­teid, kaa­me­raid, sta­tii­ve 19. Droo­ne, mi­da ka­su­ta­tak­se kor­da­möö­da, kus pa­ra­sja­gu va­ja, on Si­suA­ka­dee­mial viis.

Si­suA­ka­dee­mia pro­jek­ti ra­has­tab Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kau­du Eu­roo­pa Sot­siaal­fond, ka­heaas­ta­se pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 203 235 eu­rot.

Eelmine artikkelAeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se hal­da­ja va­li­tud
Järgmine artikkelKol­ga le­go­päev saab ni­meks KLOT­SI­MÖLL ja muu­tub ka­he­päe­va­seks