MAT­HEAS TRILL­JÄRV või­tis Tal­lin­na ka­ri­ka­võist­lu­se ju­dos

570

8. veeb­rua­ril toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ju­do­tur­nii­ril Tal­lin­na Open või­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Mat­heas Trill­järv Kol­gast ku­ni 21aas­tas­te noor­mees­test kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 73 kg esi­ko­ha.

Mat­heas Trill­jär­ve (Ai­ta­do) esi­me­ne vas­ta­ne oli tu­gev Ve­ne­maa sport­la­ne Do­nier Zhab­ba­rov. Ku­na mat­ši 4mi­nu­ti­li­ne nor­maa­laeg lõp­pes vii­gi­li­selt, järg­nes kaks ja pool mi­nu­tit li­saae­ga. Li­saa­jal suu­tis Mat­heas Trill­järv soo­ri­ta­da wa­za­ri-vää­ri­li­se hei­te ja matš või­ta.

Järg­mi­sed vas­ta­sed De­niss Stup­kin (Koht­la-Jär­ve Ka­lev) ja Mar­kus Jo­han­nes Teet­laus (Do­kyo) olid Mat­heas Trill­jär­ve­le tea­da-tun­tud ning nen­de võit­mi­se­ga tal prob­lee­me ei ol­nud. Fi­naa­lis alis­tas Mat­heas Trill­järv Joo­na­tan Ris­ti­mäe (Tar­tu Do) ning tu­li Tal­lin­na võist­lu­se võit­jaks.

Eelmine artikkelKol­ga le­go­päev saab ni­meks KLOT­SI­MÖLL ja muu­tub ka­he­päe­va­seks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la mä­lu­män­gu ränd­va­res läks Kei­las­se