Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le lau­reaa­di­tii­tel ja erip­ree­miad kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“

962
Ko­hal-oli­ja­te la­vas­tus „Oh, neid oh­keid“: esip­laa­nil KAS­PAR-JU­KO JUR­JEV ja HAN­NA LII­SA TALTS, ta­ga KER­TU EE­POLD, BIR­GIT MOKS, MIA MA­RTA KO­SE­METS, PIL­LE-RIIN PLAKK, LAU­RA MA­RIA RO­HI ja AN­NI MAI KAT­VEL. Fo­to Lea Pih­lak

Tä­na­vu 15. kor­da Jõ­ge­val toi­mu­nud Bet­ti Al­ve­ri­le pü­hen­da­tud luu­le­kon­kur­sil „Tuu­le­lap­sed“ osa­les Kol­ga kool ka­he tru­pi­ga. Tee­ma oli „See nae­ru­loh­ku­de­ga maailm…“. Ku­ni 15mi­nu­ti­li­sed la­vas­tu­sed pi­did ole­ma Oli­via Saa­re, Ira Lem­be­ri või Mai­mu Lin­na­mä­gi luu­le­teks­ti­dest. Osa­le­sid 1.-9. klas­si õpi­las­te näi­tet­ru­pid, kok­ku esi­ta­ti 17 la­vas­tust.

Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te 4.-6. klas­si tru­pi la­vas­tus „Oh, neid oh­keid“ sai ühe seits­mest lau­reaa­di­tiit­list ning muu­si­ka­li­se ku­jun­du­se erip­ree­mia. La­vas­ta­ja ja ju­hen­da­ja on Ter­je Va­rul.

Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­las­te näi­tet­ru­pi la­vas­tu­se „Veel on“ eest said näit­le­jap­ree­mia Han­na Lii­sa Talts ja Hen­ri Uus­ta­lu, sä­ra­va de­büü­dip­ree­mia la­vas­ta­ja Ker­tu Nur­me­la, kes on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, õpib Tal­lin­na 32. kesk­koo­li 11. klas­sis.

La­vas­ta­ja Ter­je Va­rul rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­su­tas la­vas­tu­ses „Oh, neid oh­keid“ Oli­via Saa­re mi­nia­tuur­seid luu­le­tu­si, mis on kol­me­rea­li­sed ja mõ­ju­vad mõt­te­te­ra­de­na: „Need kõ­ne­ta­sid mind, alus­ta­si­me luu­le­tu­sest „Jor­ra­di jonn“, sealt eda­si jõud­si­me print­ses­si­de ja mui­nas­jut­tu­de­ni meie sees. Asi läks lõ­bu­saks, lap­sed haa­ku­sid tee­ma­ga häs­ti. Ma ei ole se­ni oma la­vas­tus­tes ka­su­ta­nud print­ses­si­kos­tüü­me, see­kord on soen­gud ja pit­sid-pat­sid. Žü­riist kom­men­tee­ri­ti, et me la­vas­tus oli ot­se­kui vär­vi­te­le­vii­sor, luu­le­kon­kur­si eten­dus­tes on ena­mas­ti ol­dud ühe­su­gu­se riie­tu­se­ga, sa­ge­li sa­ma vär­vi T-sär­ki­de­ga.“

Erip­ree­mia saa­nud muu­si­ka­li­se ku­jun­du­se koh­ta kõ­ne­les la­vas­ta­ja, et otsis eri­ne­vaid pil­le, uku­le­let ja ksü­lo­fo­ni män­gis Kä­di Ül­le, mit­me­su­gu­seid sa­his­ta­jaid ja kõ­ris­ta­jaid Gret­hel Grünt­hal.

„Nad hak­ka­sid he­li­sid juur­de tim­mi­ma, imp­ro­vi­see­ri­sid. Või­men­da­sid ka ol­me­he­li­sid na­gu ho­bus­te kap­pa­mi­ne, kon­na­tii­gi he­lid,“ kir­jel­das la­vas­ta­ja.

Tüd­ru­kuid män­gi­vad Emi­ly Lau­rend ja Hei­li Par­mas, print­se Ro­bin Lau­rend ja Kas­par-Hu­ko Jur­jev, print­ses­se Ker­tu Ee­pold, An­ni Mai Kat­vel, Mia Mar­ta Ko­se­mets, Bir­git Moks, Pil­le-Riin Plakk, Lau­ra Ma­ria Ro­hi ja Han­na Lii­sa Talts.

Ker­tu Nur­me­la hak­kas Kol­ga koo­lis la­vas­ta­ma seo­ses 11. klas­sis nõu­ta­va prak­ti­li­se uu­ri­mus­töö­ga. „Olen vä­ga uh­ke, et mi­nu töö kan­dis vil­ja, trupp esi­nes vä­ga häs­ti, sai­me kaks näit­le­jap­ree­miat ja noo­re la­vas­ta­ja pree­mia,“ rõõ­mus­tas ta.

Luu­le­ka­va „Veel on“ põ­hi­neb Ira Lem­be­ri, Oli­via Saa­re ja Mai­mu Lin­na­mäe teks­ti­del, rää­gib män­gu­maail­mast ja sõp­ru­sest suu­reks saa­mi­se­ni. La­vas­ta­ja ju­tus­tas, et tah­tis näi­da­ta, kui­das te­ma näeb maail­ma, proo­vi­de ajal sai aru, et 12aas­tas­te maailm on eri­nev kui 17aas­tas­tel. Ka­va ju­tus­tab nen­de nä­ge­mu­sest ja lä­heb üle la­vas­ta­ja maail­ma­vaa­te­le.

Tru­pis män­gi­vad pea­le Han­na Lii­sa Talt­si ja Hen­ri Uus­ta­lu veel Kas­par-Hu­ko Jur­jev, And­res Ka­das­te, Mad­li-Trii­wnu Kreutz­wald, Hei­li Par­mas, Dai­sy-Da­niel­le Pärn­puu, Miia Tam­mets, Isa­bel­la Tam­me­ves­ki, Mer­liis Veer­sa­lu ja Georg Viil­ma.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis väl­ja üri­tus­te vol­di­ku
Järgmine artikkelHar­ju­maa meist­ri­tiit­leid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le