Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAA­NUS KA­LEV

91
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV.

JAA­NUS KA­LEV va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks 10 ja MAR­GUS NÕL­VAK asee­si­me­heks 15 poolt­hää­le­ga.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon kut­sus uue koos­sei­su esi­me­se is­tun­gi kok­ku ree­del, 12. no­vemb­ril. Keh­ra rah­va­ma­ja saa­lis toi­mu­nud is­tun­gi päe­va­kor­ras oli vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne.

Ko­hal oli 18 vo­li­ko­gu­lii­get, puu­dus Priit Raud­ki­vi Ani­ja Ühen­du­se ni­me­kir­jast. Val­la­va­nem Rii­vo Noor oli tei­nud val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus ku­ni 9. ap­ril­li­ni 2022, te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus asen­dus­lii­ge Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja Ühen­du­sest.

Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta sel­gi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se kor­da ning pa­lus esi­ta­da kan­di­daa­te. Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja Ühen­du­sest te­gi et­te­pan­ku va­li­da esi­me­heks Jaa­nus Ka­lev Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Kal­le Saar­mas Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast esi­tas sa­mast ni­me­kir­jast Peep Ka­se kan­di­da­tuu­ri. Mõ­le­mad olid nõus kan­di­dee­ri­ma.

Jaa­nus Ka­lev rää­kis, et on vo­li­ko­gu ka va­rem juh­ti­nud, on 56aas­ta­ne, 5 lap­se isa, täht­ku­jult jäär, va­hel äki­li­ne ja et­tear­va­ma­tu, põ­hi­töö­koht on põl­lu­ma­jan­du­ses, li­saks ju­hib Ala­ve­re kü­las poo­di ja kor­te­riü­his­tut. Vo­li­ko­gus oo­tab, et kõik mõt­lek­sid kaa­sa ja teek­sid konst­ruk­tiiv­selt tööd ka ko­mis­jo­ni­des, mit­te käiks nii­sa­ma ko­hal, ku­na va­li­jad on neid usal­da­nud ja kut­su­nud val­da juh­ti­ma.

Peep Kask üt­les, et ta on vo­li­ko­gus teist koos­sei­su, vo­li­ko­gu juh­ti­mi­se ko­ge­must on pool­teist is­tun­git, kui oli asee­si­mees. Te­ge­leb kor­ter­ma­ja­de hal­da­mi­se­ga ning teab, mis mu­red vae­va­vad Ani­ja val­la kor­te­rie­la­nik­ke. Va­bal ajal te­ge­leb rah­va­jook­su kor­ral­da­mi­se­ga ning 13 aas­tat on or­ga­ni­see­ri­tud rat­ta­mat­ku. „Va­li­mis­tu­le­mus näi­tab, et usal­dus on ole­mas,“ sõ­nas ta.

Kum­ma­le­gi kan­di­daa­di­le kü­si­mu­si ei esi­ta­tud.

Volikogu esimehe valimised viis läbi Anija valla valimiskomisjon. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel oli Jaa­nus Ka­le­vi poolt 10 ning Peep Ka­se poolt 7 vo­li­ko­gu lii­get, üks oli era­poo­le­tu. See­ga va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks Jaa­nus Ka­lev, kes juh­tis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ka eel­mi­se koos­sei­su kaks vii­mast aas­tat ning aas­ta­tel 2005-2009 ja 2013-2017.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees MAR­GUS NÕL­VAK.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le sea­dis Too­mas Tõ­ni­se üles Ani­ja Ühen­du­sest Mar­gus Nõl­va­ku kan­di­da­tuu­ri. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud, Mar­gus Nõl­vak oli nõus kan­di­dee­ri­ma.

Mar­gus Nõl­vak lau­sus, et on Ani­ja val­la õn­ne­lik ela­nik 7. põl­ve, nel­ja lap­se isa, abie­lus. Vo­li­ko­gus on kol­man­dat koos­sei­su, on spor­dik­lu­bi HC Keh­ra ju­ha­tu­se lii­ge. Iga­päe­va­selt töö­tab Fo­rus Gru­pis, mis te­ge­leb tur­va­tee­nus­te ja kin­nis­va­ra hal­da­mi­se­ga.

„Olen siin, et an­da oma pa­nus ko­gu­kon­nae­lu aren­da­mis­se ja eden­da­mis­se. Kõi­ge pa­re­mi­ni lii­gu­vad as­jad siis, kui sa ise käe kül­ge pa­ned, olen se­da val­mis te­ge­ma ka edas­pi­di ja rõõm on se­da te­ha nii to­re­da mees­kon­na­ga,“ kõ­ne­les ta.

Asee­si­me­he va­li­mi­seks moo­dus­ta­ti kol­me­liik­me­li­ne hää­le­tus­ko­mis­jon: Re­ne Kaa­lo, Mar­gus Mo­lok ja Sir­le Si­rel. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid Mar­gus Nõl­va­ku va­li­mist vo­li­ko­gu 15 lii­get, 3 jäid era­poo­le­tuks. See­ga on vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Nõl­vak va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus.

Val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve esi­tas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Järg­mi­ne is­tung tu­leb ree­del, 19. no­vemb­ril taas Keh­ra rah­va­ma­jas. Päe­va­kor­ras on val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­ne, ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja ase­esi­mees­te va­li­mi­ne, esin­da­ja­te ni­me­ta­mi­ne Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­tu ning Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­kok­ku.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 19 rah­vae­sin­da­jat

Ani­ja Ühen­dus (8 koh­ta): Mar­gus Nõl­vak, Erik Jü­riöö, Ran­no Soots, An­ne Oruaas, He­li Ka­ru, Priit Raud­ki­vi, Re­ne Kaa­lo, Too­mas Tõ­ni­se.

Ees­ti Kes­ke­ra­kond (4 koh­ta): Jaa­nus Ka­lev, Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Ma­ri­na Pet­ro­va.

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond (4 koh­ta): Peep Kask, Ma­rek Suik, Kal­le Saar­mas, Sir­le Si­rel.

EK­RE (3 koh­ta): Trii­nu Al­li­pe­re, Mar­gus Mo­lok, Ivar Neio.