Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis väl­ja üri­tus­te vol­di­ku

364

Idee vol­di­ku te­ge­mi­seks tek­kis Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­lauas.

Eel­mi­sel nä­da­lal tu­li trü­kist ja vii­di val­la ava­li­kes­se punk­ti­des­se Kuu­sa­lu val­la 2020. aas­ta üri­tus­te ka­lend­ri pa­ber­vol­dik. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et täien­da­tud ja täp­sus­ta­tud vol­di­kut on plaa­nis käe­so­le­val aas­tal väl­ja an­da veel paa­ril kor­ral. Trü­kiarv on 1000, väl­jaand­mi­ne läks val­la­le maks­ma 175 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel on vol­dik di­gi­taal­se­na.

Ere Ui­bo rõ­hu­tas, kui kü­la­des või rah­va­ma­ja­des-selt­si­ma­ja­des on ka­vas kor­ral­da­da üri­tu­si, mis po­le veel vol­di­kus kir­jas, võ­tak­sid kor­ral­da­jad te­ma­ga ühen­dust ja an­nak­sid täp­se in­fo, mi­da saab pan­na järg­mi­ses­se vol­di­kus­se.

Va­baü­hen­dus­te ümar­laua vii­ma­ne kok­ku­saa­mi­ne toi­mus det­semb­ri kes­kel Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Kõ­ne all oli ka val­las toi­mu­vaid üri­tu­si tut­vus­ta­va vee­bi­ka­lend­ri mis­toi­mub.ee aren­da­mi­ne. Va­baü­hen­dus­te ümar­laua eest­ve­da­ja, Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no kut­sus üles kõi­ki üri­tus­te kor­ral­da­jaid, et ka­su­tak­sid se­da ka­lend­rit ja si­ses­tak­sid oma et­te­võt­mis­te in­fo. Ere Ui­bo tõ­des, et vee­bi­ka­lend­rit on va­ja veel teh­ni­li­selt täien­da­da.

Vol­di­ku idee pak­kus Sig­ne Blum MTÜ­dest Suur­pea Kü­la­selts ja La­he­maa Ka­la­tu­rism. Ta mär­kis, et kü­las­ta­ja­te seas on po­pu­laar­sed pa­be­ri­le trü­kitud in­fo­ma­ter­ja­lid, neid võ­ta­vad en­da­le pal­jud kü­las­ta­jad. Idee lei­dis toe­ta­jaid ja ot­sus­ta­ti, et te­hak­se proo­vi.

Ümar­lauas rää­gi­ti veel, kui­das saaks lau­rit­sa­päe­va üri­tu­sed te­ha ka Lok­sa kan­di ini­mes­te­le olu­li­se­maks, et ku­ju­nek­sid ko­gu val­la rah­vast ühen­da­va­teks pi­du­päe­va­deks. Aru­ta­ti ka kul­tuu­ri­vald­kon­na aren­gu­ka­va uue te­ge­vus­ka­va koos­ta­mist, aas­ta­te 2014-2019 te­ge­vus­ka­va sai suu­res osas täi­de­tud. Pa­ku­ti, et te­ha võiks kul­tuu­ri, spor­di ja va­baü­hen­dus­te ühi­se ehk ühis­te­ge­vu­se aren­gu­ka­va. Le­pi­ti kok­ku, et väl­ja võiks töö­ta­da Kuu­sa­lu kul­tuu­ri­ruu­mi kir­jel­du­se, et tea­taks väär­tu­si ja kom­mu­ni­kee­ri­da neid väl­jas­poo­le val­da. Ku­na tu­le­val aas­tal saab La­he­maa rah­vus­park 50aas­ta­seks, kõ­las koo­so­le­kul üles­kut­se, et juu­be­lit võiks tä­his­ta kü­la­pi­du­de­ga.