Kohus: volikogu otsus Kolgaküla teevaidluses ei ole õigusvastane

1941
Esmaspäeva õhtul olid Kuusalu vallas Kolgakülas Kalda teel endiselt väravad ees.

Tallinna halduskohus määras otsuse viivitamatult täidetavaks.

Tallinna halduskohus avalikustas eelmisel kolmapäeval, 13. juulil otsuse seoses Kolgaküla Latiku kinnistu omaniku Jaan Latiku kaebusega, milles ta palus tühistada Kuusalu vallavolikogu 30. septembri 2015 otsus „Sundvalduse seadmine Kolgaküla Latiku kinnistule.“
Kohus jättis Jaan Latiku kaebuse rahuldamata. Halduskohus põhjendab otsuse selgituses, kaebaja ei suutnud kohut veenda, et volikogu otsus oleks õigusvastane või selle menetlemisel oleks tehtud kaalutlus- või menetlusvigu, mis annaks aluse selle kehtetuks tunnistamiseks. Kohus leidis ka, et Jaan Latiku omandiõigust ei ole piiratud ebaproportsionaalselt.
Kohus on põhjalikus selgituses viidanud mitmete seaduste omavahelisele ebakõlale (eelkõige teeseadus, asjaõigusseadus, omandireformiseadused, planeerimis- ja ehitusseadused) ja kohtupraktika arengule alates 1992. aastast: „Teede õiguslik seisund ja selle reguleerimise praktika on aja jooksul oluliselt muutunud. Kohalikud omavalitsused on kohtu teada püüdnud seadusandluse ja kohtupraktika muudatustega tekkinud probleemide lahendamisel kaasas käia ja ka käesolevas asjas näitab seda kõige selgemini 2013. aasta alguses vaidlusaluse tee avaliku kasutamisega seotud lepingute sõlmimine.“
Kohtuvaidlus sai alguse möödunud suvel, kui 18. augustil pani Jaan Latik oma kinnistut läbivale Kalda teele väravad ette, teatas, et tegu on tema õuega ega lubanud sealt enam läbi sõita. Kalda tee kaudu pääseb Kolgakülas 12 kinnistule, osad neist on püsielamukohad. Tee ristub Loksa-Liiapeksi maanteega, väravatega suleti sellest esimesed 56 meetrit.
Kalda tee avaliku kasutuse on määranud kaks vallavolikogu – 2002. aastal Loksa vallavolikogu  ja 2013. aastal Kuusalu vallavolikogu. Tee ülejäänud osale sõlmis vallavalitsus 2013. aasta alguses kinnistute omanikega avaliku kasutamise lepingud.
Kalda kinnistul asus varem Kolgaküla koorejaam, hiljem kauplus ja baar. Kui kinnistu ostueesõigusega erastati, on Harju maavanema korralduses märgitud,   et   maale   on   kehtestatud   teeseadusest   tulenevad   piirangud ja kohustused. Ka kinnistu edasimüügi lepingus on märge teeseadusega sätestatud piirangutest.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Kuna halduskohtu otsus on määratud viivitamata täitmisele, et tagada kiirabi ja tuletõrje juurdepääs teistele kinnistutele, saatsime Jaan Latikule esmaspäeval kirja ja palusime Kalda tee avada hiljemalt neljapäeva, 21. juuli hommikul kell 8. Kui meie antud mõistliku aja jooksul teed ei avata, pöördume kohtutäituri poole.“
Jaan Latik ütles Sõnumitoojale, et kindlasti vaidlustab halduskohtu otsuse, aga tee teeb lahti: „Lähen Eestist ära mujale elama ja tööle, kinnistu panen müüki.“

Eelmine artikkelKuusalu noortelaagris valmis ninja-teemaline lühifilm
Järgmine artikkelRaasiku revisjonikomisjon pöördus riigikontrolli, andmekaitseinspektsiooni, politseisse, maavalitsusse