Raasiku revisjonikomisjon pöördus riigikontrolli, andmekaitseinspektsiooni, politseisse, maavalitsusse

1693

Raasiku vallavolikogu revisjonikomisjon uurib, kas sotsiaaltoetuste maksmisel oli korruptsiooni ja kas vallavalitsuse oli õigust komisjoni eest varajata toetusesaajate isikuandmeid.

Raasiku vallavolikogu revisjonikomisjon kontrollib vallas 2014. ja 2015. aastal määratud sotsiaaltoetusi. Komisjon asus ülesannet täitma aprillis, kuhu oli planeeritud kolm koosolekut. Komisjoni esimees Aare Ets ütles, et juba esimesel koosolekul oli vastuolu: „Meile ei näidatud mitmeid toetustega seotud dokumente või neis sisalduvaid andmeid põhjendusega, et sotsiaalministeeriumi jurist on neil  soovitanud  niimoodi  talitada.”
Volikogu juunikuu istungil teatas revisjonikomisjoni esimees, et kontrollakti pole võimalik täita, kuna vallavalitsus on takistanud kontrollülesande täitmist. Ta selgitas, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on revisjonikomisjonil õigus kontrollida ja hinnata vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust ning komisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente. Ta juhtis tähelepanu ka valla põhimäärusele – revisjonikomisjonil kui kontrollijal on õigus saada teavet, tutvuda kõigi vajalike dokumentidega, saada vajadusel nende koopiaid ja kirjalikke seletusi.
Aare Ets ütles, komisjon on pöördunud andmekaitseinspektsiooni, et välja selgitada, kas vallavalitsus on käitunud korrektselt, kui takistas revisjonikomisjoni tööd. Kuna revisjonikomisjon kahtlustas, et sotsiaaltoetuste jagamisel korruptsiooni, pöörduti riigikontrolli, politsei ning maavalitsuse poole.
Riigikontroll vastas, et komisjoni saadetud materjalidele tuginedes on raske vastata, kas võis esineda korruptsiooni. Maavalitsus rikkumisi ei avastanud. Politsei- ja piirivalveamet toetuste maksmisel rikkumisi ega korruptsiooni ei kinnitanud, kuid juhtis tähelepanu, et kui vallavalitsuse töötajad keelduvad revisjonikomisjonile sotsiaaltoetuste maksmise kontrollimiseks dokumentide esitamisest, tuleb küsimus tõstatada volikogu istungil, kuna kontrollülesanne saadi neilt.
Aare Ets ütles istungil, et volikogu peab otsustama, kas muuta revisjonikomisjonile antud ülesannet või kohustama vallavalitsust väljastama dokumente või võimaldada nendega tutvumist.
Volikogu esimees Ants Kivimäe juhtis tähelepanu, et Raasiku vallavolikogu revisjonikomisjon on ületanud oma volitusi, pöördudes erinevate instantside poole ilma volikogult selleks heakskiitu saamata.
Vallavanem Raivo Uukkivi lisas, et igal volikoguliikmel on õigus pöörduda igasugustesse instantsidesse, aga mitte revisjonikomisjoni esimehena.
Ta kommenteeris, komisjoni esimees jättis märkimata, et kahe koosoleku tarbeks esitasid vallavalitsuse töötajad kõik küsitud dokumendid, millel isikuandmed vastavalt seadusele ja inimeste kaitseks kaetud, kuid komisjoni need dokumendid ei rahuldanud.
Ta lisas, politsei vastusest saab järeldada, et kaebuses on antud valeinfot: „Seega pole mitte mingit õigustust nõudel – väljastagu vallavalitsus isikuandmed. Eriti põhjusel, et komisjoniliikmed ei oska isikuandmeid kaitsta. Tuleb esitada akt, milles kirjeldada oma väidetavad mured, siis saab vallavalitsus kümne päeva jooksul anda oma seisukoha. Vallavalitsus ei esita jätkuvalt isikuandmeid, mis sisaldavad ka delikaatset, haigusi ja puuet käsitlevat infot. ”