Lahe­maa Tur­is­miü­hing al­ga­tab rah­vus­par­gi gii­di­de koo­li­tu­se

310
KAISA LINNO.

„Pal­ju aas­taid ei ole enam La­he­maa­le uu­si lit­sen­see­ri­tud gii­de juur­de tul­nud. Meie MTÜ eest­ve­da­mi­sel ning koos­töös kesk­kon­naa­me­ti, RMK ja Ees­ti Maaü­li­koo­li­ga on nüüd või­ma­lus osa­le­da gii­di­kur­su­sel. Kes sel­le lä­bi teeb ja soo­ri­tab ek­sa­mi, saab La­he­maa rah­vus­par­gi lit­sen­seee­ri­tud gii­diks. Oo­ta­me al­ga­jaid, aga ka ju­ba te­gut­se­vaid gii­de, kes on hu­vi­ta­tud tead­mis­te täien­da­mi­sest. Ates­tee­ri­mi­ne on ka­vas tä­na­vu mai­kuus,“ üt­leb MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing loo­mi­se al­ga­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no.

Esi­me­ne, tut­vus­tav üri­tus toi­mub järg­mi­sel nä­da­la tei­si­päe­val, 16. märt­sil in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas Zoom. Ko­gu­kon­na In­no­vat­sioo­ni­la­bo­ris­se oo­da­tak­se esi­ne­ma Ivo Tše­tõr­ki­nit, kes viib tu­ris­te La­di­na-Amee­ri­kas­se. Ta on lu­ba­nud rää­ki­da, mil­li­ne võiks ol­la mood­ne giid.
Kai­sa Lin­no sel­gi­tab, et koo­li­tu­sel või­vad osa­le­da ka ko­ha­li­kud tu­ris­mi­tee­nu­se pak­ku­jad. Kes ei soo­vi ha­ka­ta gii­di­tööd te­ge­ma ko­gu La­he­maa rah­vus­par­gi ula­tu­ses ehk ol­la La­he­maa lit­sen­see­ri­tud giid, saab oman­da­da ül­di­se­maid tead­mi­si La­he­maast ja gii­di­tööst ning või­ma­lu­se te­gut­se­da ob­jek­ti gii­di­na.

Ta li­sab, et eel­kõi­ge on koo­li­tus suu­na­tud ko­ha­li­ke­le ja noor­te­le – nii koo­liõ­pi­las­telt kui ka üliõ­pi­las­telt osa­lus­ta­su ei kü­si­ta. Teis­tel tu­leks ta­su­da kor­ral­dus­ku­lu­de eest. See on te­ma sõ­nul pi­gem süm­bool­ne sum­ma, koo­li­ta­ja­te töö eest maks­ma ei pea.

Esi­ne­da on lu­ba­nud kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­tid Hen­ri Uus­na, Ave Pau­lus, Kat­rin Jür­gen­s, Ma­ret Vil­dak, RMKst Tii­na Nel­jan­dik ja Ti­mo Kan­gur, La­he­maa rah­vus­par­gi staažikad gii­did An­ne Ku­re­pa­lu ja Sai­ma Gor­de­je­va ning maaü­li­koo­li õp­pe­jõud. En­ne ek­sa­mit on ka­vas ka näi­dis­retk, et koo­li­tu­sel rää­gi­tut saaks prak­ti­see­ri­da.

Kai­sa Lin­no: „Lit­sen­see­ri­tud gii­did an­na­vad klien­di­le kind­lu­se, et võib ko­ha­lik­ku tee­nust ka­su­ta­da, ei pea lin­nast gii­di pal­ka­ma. Meie La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ja kesk­kon­naa­me­ti­ga saa­me ha­ka­ta gii­de rek­laa­mi­ma. Nä­ha on, et kur­su­se vas­tu on hu­vi suur. See­kord­ne on pi­lootp­ro­jekt, pea­me hak­ka­ma gii­di­de õpe­ta­mi­se­ga pi­de­valt te­ge­le­ma.“

Eelmine artikkelRaasiku vallamaja remondist
Järgmine artikkelAni­ja Val­la Spor­di­maail­ma uus te­gev­juht on TA­NEL LAAN­MÄE