Kogu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest

42
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu vald toe­tab ka käe­so­le­val aas­tal taot­le­jaid ko­ha­li­ke pro­jek­ti­de lä­bi­vii­mi­sel ja üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel – kok­ku ja­ga­tak­se esi­me­sel poo­laas­tal 16 248 eu­rot. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da möö­du­nud aas­tal sü­gis­voo­ruks, täh­taeg oli 15. sep­tem­ber. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon. MTÜ­de esin­da­jad said ko­mis­jo­ni­le soo­vi kor­ral tut­vus­ta­da ka­van­da­tud üri­tu­si ja sel­gi­ta­da taot­lu­si. Ko­mis­jon te­gi hin­da­mis­tu­le­mus­te põh­jal val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kud toe­tus­te eral­da­mi­seks. Val­la­va­lit­sus vaa­tas et­te­pa­ne­kud lä­bi ja te­gi oma­pool­sed muu­da­tu­sed. Toe­tus­sum­mad on mää­ra­tud val­la­va­lit­su­se kor­ral­dus­te­ga.

Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo, kes nüüd on jää­nud lap­se­puh­ku­se­le, kom­men­tee­rib, et kee­ru­li­sel 2020. aas­tal jäid pal­jud va­ra­se­ma­test voo­ru­dest toe­tu­si saa­nud üri­tu­sed ära: „Mit­med kor­ral­da­jad pa­lu­sid kan­da toe­tus­sum­mad üle 2021. aas­tas­se, loo­tes, et tä­na­vu saab plaa­ni­tu el­lu viia ega peaks ra­ha val­la­le ta­ga­si kand­ma. Se­da nei­le ka või­mal­da­si­me. Sel põh­ju­sel ot­sus­tas val­la­va­lit­sus vä­hen­da­da sü­gis­voo­ru ee­lar­vet, kuid taot­lu­si ja põ­ne­vaid pro­jek­te tu­li siis­ki pii­sa­valt pal­ju, ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­nil tu­li te­ha ras­keid va­li­kuid ning toe­tu­si kah­juks kõi­gi­le ei jät­ku­nud.“

Ko­gu­kon­naü­ri­tu­sed
Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te mul­lu­se sü­gis­voo­ru ee­lar­ve on 6500 eu­rot. Taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 10 440 eu­rot, kok­ku esi­ta­ti 12 taot­lust.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­nek oli toe­ta­da täies ma­hus 6, vä­hen­da­da 4 taot­lust ja 2 jät­ta toe­tu­se­ta. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga saa­vad kü­si­tud toe­tus­sum­ma 6 MTÜd. MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi saab noor­te sur­fi­laag­ri kor­ral­da­mi­seks 950 eu­rot ja Ka­ha­la jär­ve Jää­ka jaoks 890 eu­rot, MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts an­tak­se 500 eu­rot Kol­ga­kü­la maa­li­laag­ri­te 10. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks, Jan­no Laen­de­le eral­da­tak­se 400 eu­rot aja­loo­li­se Lii­va Laa­da ja Lii­sa Sa­lu­puu­le sa­mu­ti 400 eu­rot las­te kuns­ti­laag­ri lä­bi­vii­mi­seks ning MTÜ-le Vir­ve Kü­la­selt­s an­tak­se 300 eu­rot Vir­ve kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 435. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se omao­sa­lu­se kat­teks.

Osa­li­selt ra­hul­da­tak­se 4 MTÜ taot­lu­sed. MTÜ-le Est­lan­der ot­sus­ta­ti an­da 1000 eu­rot Hõi­mu­mar­si rah­va­mat­kaks, MTÜ-le Kuu­sa­lu Mat­ka­selts 800 eu­rot ne­li­kü­ri­tu­se ja MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts 760 eu­rot ko­gu­pe­re­päe­va­de kor­ral­da­mi­seks. MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing saab La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks 500 eu­rot.

Toe­tust ei an­tud ra­ha­puu­du­sel Kol­ga­kü­la Selt­si­le Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­ba­ti lä­bi­vii­mi­seks ning Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri­le A3 vär­vip­rin­te­ri ost­mi­seks.

Kul­tuu­riü­ri­tu­sed
Kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­seks on sü­gis­voo­ru ee­lar­ves 4874 eu­rot. Taot­lus­te ko­gu­sum­ma ku­ju­nes olu­li­selt suu­re­maks – 11 691 eu­rot. Taot­lu­si oli 9. Ka neid toe­tu­si hin­das ühis­te­ge­vus­ko­mis­jon ja esi­tas et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le. En­ne val­la­va­lit­su­se is­tun­git võt­tis MTÜ Kol­ga Aren­dus ta­ga­si oma taot­lu­se 2021. aas­ta jõu­lu­laa­da kor­ral­da­mi­seks, ku­na 2020. aas­ta jõu­lu­laat jäi vii­ruse le­vi­ku tõt­tu ära. Ühing pa­lus või­ma­lust ka­su­ta­da sel­leks eral­da­tud toe­tust tä­na­vu­se laa­da kor­ral­da­mi­seks.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas täies ma­hus ra­hul­da­da 3 taot­lust. MTÜd Kol­ga Aren­dus toe­ta­tak­se 1000 eu­ro­ga Kol­ga ka­ra­pi ja üri­tu­se „Kol­ga pi­dut­seb ja kut­sub üm­ber­kaud­sed kü­lad kül­la“ kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus saab Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruu­mi tä­his­ta­va­te sil­ti­de jaoks 360 eu­rot ning MTÜ Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja las­te spor­di­päe­vaks 246 eu­rot.

Osa­li­selt ra­hul­da­tak­se 5 taot­lust. MTÜ-le Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter an­tak­se 1000 eu­rot uus­la­vas­tu­se jaoks, MTÜ-le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts 829 eu­rot Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri 150. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks, MTÜ-le Isa­de Meel 800 eu­rot an­samb­li Uu­ri­kad plaa­di väl­jaand­mi­seks. Õn­ne Paim­re­le an­tak­se 320 eu­rot raa­ma­tu „Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu 100 sõ­nas ja pil­dis“ väl­jaand­mi­seks ja Ma­ri Tep­po­le sa­mu­ti 320 eu­rot Sal­mis­tu su­ve­kont­ser­ti­de kor­ral­da­mi­seks.

Spor­diü­ri­tu­sed
Spor­diü­ri­tus­te sü­gis­voo­ru ee­l-ar­ves on sar­na­selt kul­tuu­riü­ri­tus­te ee­lar­ve­ga 4874 eu­rot. Esi­ta­ti 11 taot­lust kok­ku 12 185 eu­ro­le. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ot­sus­tas val­la­va­lit­sus ra­hul­da­da 2 taot­lust täies ma­hus, 5 taot­lust toe­ta­da osa­li­selt ja 3 jät­ta toe­tu­se­ta ning Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi­le an­da lau­rit­sa­päe­va jook­su kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot val­lalt tel­li­ta­va­te kon­kur­siü­ri­tus­te lau­rit­sa­pi­dus­te kor­ral­da­mi­se ee­lar­vest.

Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li ja Jaak Mae Suu­sa­koo­li ühen­dav Spor­dik­lu­bi CFC saab 1000 eu­rot noor­te rat­tas­port­las­te Noor­te­tuu­ri kor­ral­da­mi­seks. Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi­le an­tak­se 400 eu­rot väi­ke­las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va lä­bi­vii­mi­seks.

Osa­li­selt toe­ta­ta­va­te taot­lus­te seast suu­ri­ma sum­ma saab MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts – 1000 eu­rot Ha­ra re­ga­ti 2021 kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Ae­ro­bi­ke Cyc­lin Agen­cy saab 900 eu­rot Fil­ter maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja ja Fil­ter rul­li­tuu­ri 1. eta­pi/Kuu­sa­lu 28. rat­ta­ral­li ja rul­lui­su­ma­ra­to­ni jaoks. MTÜd Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi toe­ta­tak­se 630 eu­ro­ga Mar­gus Keer­ma IV mä­les­tus­võist­lus­te/Kuu­sa­lu val­la lah­tis­te ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks ning sa­ma sum­ma­ga ka Ka­ra­tek­lu­bi IVL Kuu­sa­lu 26. lah­tis­te ka­ra­te meist­ri­võist­lus­te jaoks. Kei­la Swimc­lub/Ind­rek Sei Uju­mis­kool saab 315 eu­rot uju­mis­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses.

Ra­ha­puu­du­sel ei toe­ta­tud Kuu­sa­lu Disc Golf MTÜ taot­lust Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc­golf Par­gis PD­GA C-ka­te­goo­ria võist­lus­te, Kuu­sa­lu Ten­ni­se­klu­bi Kuu­sa­lu si­se­meist­ri­võist­lus­te ten­ni­ses kor­ral­da­mi­seks ning MTÜd Esi­me­ne Hü­pe Kuu­sa­lu võrk­pal­lik­lu­bi aren­da­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list lah­kub
Järgmine artikkelTule­kul Lea­der-ra­ha­de täien­da­vad taot­lus­voo­rud