Tule­kul Lea­der-ra­ha­de täien­da­vad taot­lus­voo­rud

132

Ida-Har­ju mõ­le­mad Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid kor­ral­da­vad märt­sis täien­da­vad taot­lus­voo­rud, kus ja­ga­tak­se se­ni ka­su­tu­se­ta jää­nud toe­tus­sum­ma­sid.

Aren­dus­ko­da ja­gab ku­ni 64 000 eu­rot
MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Ta­pa ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, kor­ral­dab täien­da­va taot­lus­voo­ru meet­mes 1.2 „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“. Taot­lu­si saab esi­ta­da viie päe­va jook­sul – ala­tes 1. märt­si hom­mi­kust ku­ni 5. märt­sil töö­päe­va lõ­pu­ni. Taot­le­da saa­vad pe­re- ja väi­keet­te­võt­ted, ka FIEd. Ühe­le tao­tu­se­le saab toe­tust mak­si­maal­selt 10 000 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest on toe­tu­se osa ku­ni 60 prot­sen­ti, vä­he­malt 40 prot­sen­ti li­sab taot­le­ja omao­sa­lu­se­na.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et va­ra­se­ma­test voo­ru­dest on pro­jek­ti­de­le eral­da­tud sum­ma­dest jää­nud ka­su­ta­ma­ta li­gi 54 000 eu­rot ning PRIA and­me­tel võib taot­lus­te hin­da­mi­se ajaks li­san­du­da veel li­gi 10 000 eu­rot.

Hei­ki Vun­tus: „Pro­jek­ti­sum­ma­de jääk on tul­nud sel­lest, et osa­del taot­le­ja­tel on mõ­ned os­tu- või tee­nu­se­hin­nad vä­he­ne­nud, ning on ka loo­bu­jaid, kui ei ole saa­nud pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks va­ja­lik­ku ra­ha­sum­mat kok­ku. Lea­der-toe­tus­te pu­hul tu­leb taot­le­jal pro­jekt es­malt en­da ku­lul el­lu viia, esi­ta­da PRIA-le aruan­ne ja toe­tus an­tak­se ta­gant­jä­re­le.“

Ta li­sas, et seo­ses ko­roo­na­pan­dee­mia­ga on käe­so­le­va Lea­der-pe­rioo­di üle­mi­ne­ku­aega pi­ken­da­tud aas­ta võr­ra. See tä­hen­dab, et need pro­jek­tid, mis pi­did lõp­pe­ma aas­tal 2020 või 2021, aga ei õn­nes­tu­nud ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu el­lu viia, või­vad nüüd kan­du­da käe­so­le­vas­se või tu­le­vas­se aas­tas­se. Va­ra­se­ma­te plaa­ni­de jär­gi oleks 2021. aas­tal pi­da­nud alus­ta­ma järg­mi­se pe­rioo­di st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se­ga, kuid se­ni ei ole maae­lu­mi­nis­tee­riu­mist tul­nud uut Lea­der-mää­rust, ku­na ka Brüs­se­lis po­le Co­vid-19 tõt­tu uue pe­rioo­di koh­ta lõp­lik­ke ot­su­seid.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal ja­ga­da 250 000 eu­rot
MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­nas on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, avab li­sa­voo­ru ka­hes meet­mes: mee­de 1 „Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­ne“ ja mee­de 2 „Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne“. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­seks saab toe­tust taot­le­da mak­si­maal­selt 30 000 eu­rot ja et­te­võt­lu­se jaoks 20 000 eu­rot. Taot­lus­voor on ava­tud 1. märt­sist ku­ni 2. ap­ril­li­ni.

Möö­du­nud ke­va­del kor­ral­da­tud li­sa­voo­rust jäi Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal ja­ga­ma­ta kok­ku li­gi 60 000 eu­rot – et­te­võt­lu­se aren­da­mi­seks esi­ta­ti taot­lu­si vä­he­mas ma­hus, kui oli toe­tus­ra­ha ka­van­da­tud, ning ka ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mest ja­ga­ti hin­da­mi­se tu­le­mu­sel plaa­ni­tust vä­hem toe­tu­si. Sa­mu­ti jäi ka­su­ta­ma­ta piir­kon­naü­le­se koos­töö meet­me toe­tus­ra­ha. Sel­le­le li­san­du­vad pro­jek­ti­de­le eral­da­tud toe­tus­test ka­su­ta­ma­ta jää­nud sum­mad – prog­noo­si­ta­valt ku­ni 190 000 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor kom­men­tee­ris, et elu­kesk­kon­na pro­jek­ti­de­le on ja­ga­da kok­ku 150 000 eu­rot ja et­te­võ­te­te­le 100 000 eu­rot: „Ot­sus­ta­si­me ava­da elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­me, sest möö­du­nud aas­tal see mee­de ava­tud ei ol­nud. Sa­mu­ti ava­me et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­me, sest pea­me olu­li­seks et­te­võt­lu­se aren­gut ja töö­koh­ta­de säi­li­mist piir­kon­nas. Co­vid-19 tõt­tu ot­sus­ta­si­me ühis­te­ge­vu­se mee­det mit­te ava­da, sest po­le tea­da, kas ja kui­das lä­hia­jal üri­tu­si kor­ral­da­da saab.“

Eelmine artikkelKogu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest
Järgmine artikkelKui­das hin­da­te eel­mist aas­tat ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ja kas te va­li­mis­liit/ni­me­ki­ri kan­di­dee­rib tä­na­vu val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel?