Koda­ni­ku­kam­paa­niad Raa­si­ku ja Ani­ja val­las

151

Aas­ta lõ­pus kor­ral­da­vad Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sed taas kam­paa­niaid, mil­le­ga soo­vi­tak­se saa­da re­gist­ris­se juur­de uu­si val­la­ko­da­nik­ke.

Raa­si­ku val­la fän­ni­mäng
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus viib 23. no­vemb­rist 31. det­semb­ri­ni lä­bi män­gu „Raa­si­ku val­la kõi­ge suu­rem fänn“. Osa­le­da võib nii in­di­vi­duaal­selt kui gru­pi­na, ka pe­re­ga. Mäng koos­neb väl­ja­kut­se­test, iga väl­ja­kut­se eest saab punk­te. Väl­ja­kut­seid on 8: söö­mi­ne mõ­ne ko­ha­li­ku toit­lus­ta­ja juu­res, raa­ma­tu lae­nu­ta­mi­ne raa­ma­tu­ko­gust, ta­lu­tu­rult ost­mi­ne, reh­vi­va­he­tus või re­mon­di­tööd ko­ha­li­kus töö­ko­jas, osa­le­mi­ne rah­va­ma­ja­de, noor­te­kes­kus­te või Vil­di­vil­la üri­tus­tel – töö­tu­ba­des, ük­si ela­va­te­le ea­ka­te­le koo­ki­de ko­gu­mi­ses osa­le­mi­ne, ko­gu­kon­nas mõ­ne val­la elu pa­re­maks muut­va te­ge­vu­se al­ga­ta­mi­ne ning en­da Raa­si­ku val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ri­mi­ne või sõb­ra sel­leks veen­mi­ne. Väl­ja­kut­sel osa­le­mi­se tões­ta­mi­seks tu­leb män­gu­le­he­le ko­gu­da val­la­va­pi­ga kleep­se. Iga väl­ja­kut­se­ga on või­ma­lik tee­ni­da kesk­mi­selt 2-4 punk­ti, ko­gu­kon­nas mõ­ne te­ge­vu­se al­ga­ta­mi­ne an­nab 10 ning Raa­si­ku val­la re­gist­ris­se iga uue ko­da­ni­ku too­mi­ne 10 punk­ti.

Peaau­hind on spaa­pää­se pe­re­le Rak­ver­re või Pär­nus­se. Sel­le või­dab kõi­ge roh­kem punk­te ko­gu­nud osa­le­ja. Kui võrd­se­te punk­ti­de­ga osa­võt­nuid on mi­tu, loo­si­tak­se spa­apää­se nen­de va­hel. Loo­siau­hin­du pa­ne­vad väl­ja ka kam­paa­nias osa­le­vad et­te­võt­ted-asu­tu­sed. Män­gu­leh­ti saab osa­le­va­test et­te­võ­te­test-asu­tus­test, val­la­ma­jast, võib ka ise val­la ko­du­le­helt või Fa­ce­boo­ki le­helt prin­ti­da. Täi­de­tud le­hed tu­leb ta­gas­ta­da 10. jaa­nua­riks kas sa­ma­des­se et­te­võ­te­tes­se-asu­tus­tes­se või saa­ta pos­ti­ga val­la­maj­ja.

Raa­si­ku val­la fän­ni­män­gu idee au­tor on ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.
„Ei taht­nud enam liht­salt sis­se­kir­ju­tu­se eest uu­si ko­da­nik­ke pre­mee­ri­da, vaid prae­gust na­tu­ke ru­su­vat ae­ga ar­ves­ta­des ela­nik­ke ja et­te­võt­teid män­gu­li­se­ma akt­sioo­ni­ga er­gu­ta­da,“ rää­kis ta.

Ju­ta Asu­ja li­sas, et val­lae­la­ni­ke ar­vu suu­ren­da­mi­ne on vaid üks kam­paa­nia osa: „Mui­du­gi on to­re, kui saa­me val­la­ko­da­nik­ke juur­de, kuid see ei ole põ­hiees­märk. On to­re, kui ini­me­sed tu­le­vad män­gu­ga kaa­sa, kü­las­ta­vad ko­ha­lik­ke et­te­võt­teid ja neid sel­le­ga ko­roo­naa­jal toe­ta­vad. Loo­dan, et see ai­tab kaa­sa ka tu­ge­va­ma ko­gu­kon­na­tun­de tek­ki­mi­se­le.“

Lisaks postitakse valla Facebooki lehele fakte ja numbreid Raasiku valla kohta, pööratakse rohkem tähelepanu Kulli piirkonna elanike informeerimisele valla teenustest ning loositakse auhindu vallaelanikuks registreerunute vahel.

Ani­ja val­las ela­ni­ke­kam­paa­nia
Ani­ja val­las al­gab 1. det­semb­ril ela­ni­ke­kam­paa­nia, mis kes­tab 31. det­semb­ri­ni. Kõik, kes re­gist­ree­ri­vad end Ani­ja val­la ela­ni­kuks, sa­mu­ti iga nen­de pe­re­lii­ge, kes sel ajal val­lae­la­ni­ke re­gist­ris­se li­san­dub, saa­vad sar­na­selt aas­ta ta­ga­si toi­mu­nud kam­paa­nia­ga va­li­da en­da­le ühe küm­nest kin­gi­tu­sest. Need on El­ro­ni 300eu­ro­ne sõi­duk­re­diit, Coo­pi kin­ke­kaart 100 eu­ro väär­tu­ses, Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mus, Voo­se Päi­ke­se­ko­du, Aeg­vii­du res­to­ra­ni Va­na Wak­sal, Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne, Ani­ja mõi­sa, Keh­ra pit­sa­koh­vi­ku või „Seik­lus Kõr­ve­maal“ 100eu­ro­ne kin­ke­kaart või Circ­le K kü­tu­se­kaart sa­mu­ti 100 eu­ro väär­tu­ses.

Loe pikemalt 25. novembri Sõnumitoojast.

Eelmine artikkelMeda­lit püüd­nud Kuu­sa­lu uju­ja tu­li Ees­ti noor­te pa­re­mi­kus nel­jan­daks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu