Meda­lit püüd­nud Kuu­sa­lu uju­ja tu­li Ees­ti noor­te pa­re­mi­kus nel­jan­daks

351
Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed MAAR­JA KAT­HE­RI­NE LINK ja EM­MA SO­FIA LOO­TUS osa­le­sid Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel Tal­lin­nas Sõ­le uju­las.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ka­hek­san­da klas­si õpi­la­ne Maar­ja Kat­he­ri­ne Link Kei­la Swim-
c­lu­bist te­gi Ees­ti juu­nio­ri­de ja noor­te lü­hi­ra­jau­ju­mi­se meist­ri­võist­lus­tel Tal­lin­nas Sõ­le uju­las kaks sport­la­se­tee pa­ri­mat et­teas­tet.

Ku­ni 14aas­tas­te tü­tar­las­te 200 m va­bau­ju­mi­se me­da­li­kon­ku­rents ku­ju­nes ta­sa­vä­gi­seks. Pool dis­tant­si viien­da­na uju­nud Maar­ja Kat­he­ri­ne Link tõu­sis vii­ma­sel 25meet­ri­sel bas­sei­ni­pik­ku­sel pje­des­taa­li­ko­ha­le lä­he­ma­le, fi­ni­šis la­hu­tas te­da pronks­me­da­list 1,04 se­kun­dit. Või­du päl­vis Britt Raud­sepp Au­den­te­se spor­di­klu­bist aja­ga 2.11,70, järg­ne­sid Eri­ka Pa­jo uju­misk­lu­bist Briis 2.12,02 ja Gre­te Tsä­ro Uju­mi­se Spor­dik­lu­bist 2.12,57ga. Maar­ja Kat­he­ri­ne Link uuen­das isik­lik­ku re­kor­dit nii õh­tu­ses fi­naa­lis 2.13,61 kui ka hom­mi­ku­ses eel­rin­gis 2.14,52ga.

Nel­jan­da ko­ha tee­nis Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ka ree­del isik­li­ku re­kor­di­ga 4.46,53 400 m va­bau­ju­mi­ses, siis jäi pronks­me­da­list roh­kem puu­du – 6,5 se­kun­dit. Punk­ti pa­ni Ma­rian­ne Sei­ma­ni hoo­lea­lu­ne pü­ha­päe­va õh­tul kuuen­da ko­ha­ga 800 m va­bau­ju­mi­ses. Ok­toob­ris uju­tud isik­li­ku re­kor­di 9.53,16 alis­ta­mi­ne pol­nud sun­ni­tud tree­nin­gu­pau­si tõt­tu see­kord jõu­ko­ha­ne.

Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kust tin­gi­tud ene­sei­so­lat­sioo­ni tõt­tu oli Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gil bas­sei­nit­ree­nin­gu­tel kol­meks nä­da­laks kriips peal. Möö­du­nud tei­si­päe­vast saa­dik võis ta jäl­le vee­tun­ne­tust taas­ta­da. Vas­tu­pi­da­vus oli va­he­peal kan­na­ta­da saa­nud.

Maar­ja Kat­he­ri­ne Link jak­sas ta­ga­si­löö­gi kius­te oma mo­men­di­või­meid sel­le sü­gi­se kõi­ge täht­sa­mal võist­lu­sel rea­li­see­ri­da: „Kõi­ge roh­kem tund­sin vast rõõ­mu sel­le üle, et kui­gi pol­nud vii­ma­sel kol­mel nä­da­lal uju­las tree­ni­nud, suut­sin siis­ki ka­hel alal isik­li­ku re­kor­di püs­ti­ta­da.”

Ind­rek Sei uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­na tree­ne­ri Ma­rian­ne Sei­ma­ni sõ­nul püü­dis hoo­lea­lu­ne tree­ni­tust hoi­da jook­su ja rat­ta­sõi­du­ga: „See po­le pä­ris see tree­ning, mi­da uju­ja va­jab. Eel­mi­se aas­ta noor­te­meist­ri­võist­lus­tel sai Maar­ja ka­hel dis­tant­sil viien­da ko­ha. Sa­la­ja­ne unis­tus oli see­kord või­ta me­dal.”

Tree­ne­ri sõ­nul har­ju­tab Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ko­hu­se­tund­li­kult. Esi­mes­tel koo­liaas­ta­tel käis ta ka kuns­ti­koo­lis ja lau­lu­koo­ris, kuuen­dast klas­sist ala­tes pü­hen­dus uju­mi­se­le. Neiu soo­vib roh­kem vae­va nä­ha pöö­re­te ja veea­lus­te teh­ni­kao­sa­de pa­ran­da­mi­se kal­lal, sa­mu­ti te­ge­le­da enam ke­ha­li­se et­te­val­mis­tu­se­ga.

Suu­re­ma lün­ga et­te­val­mis­tus­se jät­tis aga ühek­sa nä­da­lat kest­nud ke­va­di­ne ko­roo­na­vii­ru­se ohust tin­gi­tud uju­mis­paus. Taas bas­sei­ni saa­des pol­nud ve­si ta­va­pä­ra­selt soe, kuid noo­ru­ju­jad ki­be­le­sid vet­te: „Las­te vee­tun­ne­tus oli saa­nud pi­ka pau­si jä­rel suu­re põnt­su, lõ­bus oli kõr­valt vaa­da­ta. Ta­va­pä­ra­se vee­pii­ril niinimetatud lend­le­mi­se ase­mel uju­ti üp­ris sü­ga­val. Nen­del, kes olid ju­ba oman­da­nud üs­na hea teh­ni­ka, olid kro­be­li­sed lii­gu­tu­sed.”

Sülemiga isiklikke rekordeid
Kor­da­mi­nek Sõ­le uju­las oli ka An­ni Ma­ri Laup­maa ee­lu­ju­mi­se isik­lik re­kord 1.11,39 ja kuues fi­naa­liaeg 100 m lib­-li­ku­ju­mi­ses. Ta uuen­das 2019. aas­ta su­vest pä­ri­ne­nud tipp­mar­ki seits­me se­kun­di­ga. 50 meet­ris nap­pis tal te­ra­vust.

Ma­rian­ne Sei­ma­ni sõ­nul jäi tü­tar põ­hia­la tu­le­mu­se­ga ra­hu­le: „Ka An­ni Ma­ri tree­nin­gud kan­na­ta­sid ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu, kol­me päe­va kõi­ki­de­le uju­mis­te­le jak­su ei ja­gu­nud. Nä­dal ae­ga pi­di ta ole­ma ene­sei­so­lat­sioo­nis, siis võis taas bas­sei­nis har­ju­ta­da. Ela­me Kuu­sa­lust küm­ne ki­lo­meet­ri kau­gu­sel An­di­nee­mes. Sõi­du­ta­sin te­da dis­tant­sõp­pe ajal ko­dust tree­nin­gu­le.”

Em­ma So­fia Loo­tus uuen­das isik­lik­ku re­kor­dit 50 m kroo­lis 4 x 50 m va­balt tea­te­uju­mi­ses, aeg 29,36. Ka Mikk Kir­si­maa pa­ran­das tea­teu­ju­mi­ses aja­ga 27,35 sp­rin­dik­roo­li tipp­mar­ki. 4 x 100 m komp­leks­tea­teu­ju­mi­ses te­gid Kuu­sa­lu sport­la­sed sa­mu­ti oma pa­ri­ma tu­le­mu­se: 100 m se­li­li Em­ma So­fia Loo­tus 1.11,70 ja Ar­ti Hein­maa 1.09,19, 100 m va­balt Mikk Kir­si­maa 1.00,94.

Isik­li­kust re­kor­dist kii­re­mi­ni ujus Ar­ti Hein­maa 200 m kroo­li, pa­ra­ku fik­see­ri­ti va­le­lä­he ja tu­le­mus tü­his­ta­ti. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses puu­du­vad võist­lus­tel nõu­ta­vad ja suur­tes uju­la­tes ka­su­ta­ta­vad star­di­pu­kid, õi­get läh­tea­sen­dit ei ole või­ma­lik har­ju­ta­da ja kind­lust ko­gu­da.

Ma­rian­ne Sei­ma­ni sõ­nul har­ras­tu­su­ju­mi­seks star­di­pu­kid so­bi­vad, sport­li­ke tu­le­mus­te püüd­mi­seks mit­te: „Tree­ner Ma­ria Trei käis meie va­ja­dust Kuu­sa­lu et­te­võt­ja­te­le tut­vus­ta­mas, Nor­dic Con­sult OÜ os­tis ühe pu­ki. See mak­sab koos pai­gal­da­mi­se­ga 1688 eu­rot. Kui lei­duks toe­ta­jaid, siis meil oleks vä­ga hea meel, võt­ku aga meie­ga ühen­dust! Kol­me puk­ki oleks veel va­ja, et täis­väär­tus­li­kult star­ti tree­ni­da.”

Isik­lik­ku re­kor­dit 50 m kroo­lis, 50 m rin­nu­liu­ju­mi­ses, 100 m ja 200 m komp­lek­su­ju­mi­ses pa­ran­das Jo­han­na Sü­da Lok­sa güm­naa­siu­mist. Viien­da ko­ha sai ta Vi­ru Swi­mi kvar­te­tis 4 x 100 m komp­leks­tea­teu­ju­mi­ses, kus uuen­das se­li­li­dis­tant­sil tipp­mar­ki roh­kem kui nel­ja se­kun­di­ga, aeg 1.12,67. Pronks­me­da­list la­hu­tas 0,42 se­kun­dit.

Eelmine artikkelKoroo­nast Har­ju maa­kon­nas
Järgmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Raa­si­ku ja Ani­ja val­las