Kiius töö­tas jäät­me­jaam 12 aas­tat jäät­me­loa­ta

756
Kiiu jäät­me­jaam on su­le­tud, kon­tei­ne­rid lu­me all. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu val­la jäät­me­jaam Kiius su­le­ti en­ne jõu­le seo­ses kesk­kon­nains­pekt­sioo­ni et­te­kir­ju­tu­se­ga – puu­dub kesk­kon­na­lu­ba, mi­da po­le se­ni ol­nud­ki.

Jäät­me­jaam hak­kas töö­le jaa­nua­ris 2009 ning on ko­gu aeg asu­nud Kiius Tam­me kin­nis­tul, kus va­rem oli en­di­se Kuu­sa­lu kol­hoo­si ehi­tus­ma­ter­ja­li­de la­du. Ren­di­le­ping Tam­me kin­nis­tu oma­ni­ku Mih­kel Tam­me­pär­gi­ga on sõl­mi­tud 20 aas­taks. Vas­ta­valt kok­ku­lep­pe­le saab jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri­na töö­tav Mih­kel Tam­me­pärg kin­nis­tul asu­vat kuu­ri ka­su­ta­da ka en­da ots­tar­beks.

Jäät­me­jaa­ma sul­ge­mi­ne on te­ki­ta­nud dis­kus­sioo­ne ja kü­si­mu­si sot­siaal­mee­dias, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald esi­tas eel­mi­sel nä­da­lal vo­li­ko­guis­tun­gil sel­le­tee­ma­li­se aru­pä­ri­mi­se val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti­le. Aru­pä­ri­mi­ses on ka kü­si­mus, kes konk­reet­selt on val­la­va­lit­su­ses pi­da­nud ta­ga­ma Kiiu jäät­me­jaa­ma vas­ta­vu­se keh­tes­ta­tud nõue­te­le ja kesk­kon­na­loa ole­ma­so­lu ning mil­lis­tel põh­jus­tel on val­la­va­lit­sus siia­ni kor­ral­da­nud jäät­me­jaa­ma te­ge­vust eba­sea­dus­li­kult. Aru­pä­ri­mi­se­le on ae­ga vas­ta­ta 30 töö­päe­va jook­sul.

Jäät­me­jaam kui taas­ka­su­tus­kes­kus
Sõ­nu­mi­too­ja on Kiiu jäät­me­jaa­ma­ga seon­du­vat ka­jas­ta­nud ala­tes asu­ko­ha ot­si­mi­sest. Fir­ma Hend­rik­son ja Ko koos­tas too­kord val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel eks­pert­hin­nan­gu, ana­lüü­sis jäät­me­jaa­ma või­ma­li­ku ko­ha­na kol­me krun­ti: Kuu­sa­lu ale­vi­kus Rist­mi­ku ja Sa­lu­väl­ja II ning Köst­riaia kin­nis­tut ning Kiius Tam­me kin­nis­tut, mis osu­tus kõi­ge so­bi­va­maks ja sood­sa­maks. Asu­ko­ha­va­li­ku lä­bi­vii­mi­se ajal ko­gu­ti ela­ni­ke all­kir­ju ja esi­ta­ti vas­tuar­gu­men­te, ku­na ei soo­vi­tud, et jäät­me­jaam oleks ela­mu­te lä­he­dal. Val­la­ma­jast sel­gi­ta­ti siis, et ei ka­van­da­ta prü­gi­lat, vaid jäät­me­te ko­gu­mis­punk­ti.

Jäät­me­jaa­ma asu­koht kin­ni­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga. Ko­he ala­tes ava­mi­sest sai jäät­me­jaa­ma viia va­nu reh­ve, ar­vu­teid-te­le­reid, pa­ken­di­jäät­meid, pap­pi, klaa­si, ning veeb­rua­ris 2009 Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud uu­di­sest saab lugeda, et vii­di ka oht­lik­ke jäät­meid.

Kiiu jäät­me­jaa­ma koh­ta on le­he­lu­gu­des kir­ju­ta­tud kor­du­valt, et see on te­gut­se­nud osa­li­selt ot­se­kui taas­ka­su­tus­kes­ku­se­na, kor­ra­li­ku­mad ese­med on ope­raa­tor pan­nud kõr­va­le, sest või­vad ol­la va­ja­li­kud teis­te­le. Käi­di ot­si­mas suus­ki ja suu­sa­saa­paid, jalg­rat­taid, mööb­lit, män­guas­ju ja pal­jut muud.

Aas­tal 2011 ha­ka­ti Kiiu jäät­me­jaa­mas vas­tu võt­ma ehi­tusp­rah­ti. KIK an­dis au­to­kaa­lu ost­mi­se ja pai­gal­da­mi­se jaoks 47 010,09 eu­rot, val­la omao­sa­lus oli 5845,87 eu­rot.

Ena­mik jäät­meid on Kiius vas­tu võe­tud ta­su­ta, ehi­tusp­ra­hi eest tu­li maks­ta kaa­lu­hin­da. Kui jäät­me­jaa­mal täi­tus 5 aas­tat, rää­kis val­la too­kord­ne kesk­kon­nas­pet­sia­list Mai­lis Vir­ve Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kiiu jäät­me­jaam on en­nast õi­gus­ta­nud, 2013. aas­tal an­ti käit­le­mi­seks üle 8 ton­ni oht­lik­ke ai­neid, mil­lest suu­rem osa oli vii­dud ot­se Kiiu jäät­me­jaa­ma, osa ko­gu­tud Lok­sa piir­kon­na kü­la­des kor­ral­da­tud jäät­me­rin­gi­de­ga. Kui va­rem tu­li sa­ge­li tea­teid met­sa jäe­tud reh­vi­dest või ko­du­ma­si­na­test, siis jäät­me­jaa­ma tu­le­ku­ga oli sel­li­seid juh­tu­meid jää­nud pal­ju vä­he­maks.

Kiiu jäät­me­jaam oli Ida-Har­jus esi­me­ne, sin­na vii­di jäät­meid ka naa­ber­val­da­dest. Lok­sa­le ehi­ta­ti jäät­me­jaam 2014. aas­tal, KI­Kilt saa­di sel­leks 250 000 eu­rot toe­tust. Lok­sal hak­kas jäät­me­jaam töö­le veeb­rua­ris 2015, sest jäät­me­loa taot­le­mi­ne võt­tis ae­ga. Lok­sal saavad jäät­meid ära an­da ka Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud, jäät­me­jaa­ma hin­na­ki­ri on kõi­gi­le ühe­su­gu­ne.

Miks Kiiu jäät­me­jaam jäi loa­ta?
Miks Kiiu jäät­me­jaa­mal ei ol­nud jäät­me­lu­ba? Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis se­da jäät­me­jaa­ma ava­mi­se ajal val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti ame­tit pi­da­nud Jan­ne Kal­lak­maalt ning pä­rast te­da sa­mas ame­tis ol­nud ka­helt töö­ta­jalt. Jan­ne Kal­lak­maa mee­nu­tas, et tol ajal, 2009. aas­tal, ei ol­nud­ki kesk­kon­na­lu­ba va­ja, Kiius ava­ti si­su­li­selt jäät­me­te ko­gu­mi­se punkt. See tä­hen­das, et kon­tei­ne­rid, ku­hu jäät­meid sai viia, olid olu­li­selt suu­re­mad ta­va­pä­ras­test pa­pi- ja pa­ken­di­kon­tei­ne­ri­test. Lu­ba oleks pi­da­nud te­ma sõ­nul taot­le­ma siis, kui jaa­ma oleks ha­ka­tud laien­da­ma.

Ka kaks hi­li­se­mat kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti ei mä­le­ta­nud, et loa taot­le­mi­se va­ja­lik­ku­sest oleks nen­de ame­ti­so­le­ku ajal jut­tu ol­nud.

Jan­ne Kal­lak­maa jä­rel kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na töö­le asu­nud Tag­ni Jõe­leht vas­tas, et uu­ris sel ajal keh­ti­nud sea­du­s-an­dust, tol­leaeg­se tõl­gen­da­mi­se ko­ha­selt ei ol­nud jäät­me­te eral­di ma­hu­ti­tes­se ko­gu­mi­ne ja üleand­mi­ne te­ge­vus, mil­le­le oleks ol­nud va­ja taot­le­da jäät­me­lu­ba: „Oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mi­seks oleks just­kui pi­da­nud ole­ma lu­ba, aga sa­mas toi­mus jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­sel ti­he suht­lus kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­ti­de­ga, kee­gi loa taot­le­mist ei nõud­nud. Kõik vas­tu võe­tud jäät­med ko­gu­ti kin­nis­tes­se kon­tei­ne­ri­tes­se ja an­ti üle sel­leks vas­ta­vat õi­gust oma­nud et­te­võ­te­te­le. Jäät­me­jaa­mas ei toi­mu­nud jäät­me­te tööt­le­mist või käit­le­mist. Meie ja ka kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­jad tõl­gen­da­si­me siis sea­dust nii.“

Val­la se­ni­se kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Eli­na Ei­na­ru vii­ma­ne töö­päev sel­les ame­tis oli eel­mi­se nä­da­la nel­ja­päe­val. Vii­mas­tel aas­ta­tel tek­ki­nud olu­kor­ra koh­ta seo­ses jäät­me­jaa­ma ja puu­du­va loa­ga po­le enam või­ma­lik te­malt kü­si­da. Val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud kon­kur­si uue kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks. Ku­ni uue spet­sia­lis­ti töö­lea­su­mi­se­ni te­ge­leb jäät­me­jaa­ma­ga val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on tel­li­nud Kiiu jäät­me­jaa­ma kesk­kon­na­loa taot­lu­se koos­ta­mi­se fir­malt Lem­ma OÜ. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Gre­te Land­son kom­men­tee­ris, et va­li­ti fir­ma, kes sai taot­lu­se­ga te­ge­le­ma ha­ka­ta ko­he. Koos­ta­mi­se hind on 300 eu­rot. Taot­lus on kesk­kon­naa­me­tis­se esi­ta­tud. Kui rut­tu loa saab, po­le täp­selt tea­da. Me­net­le­mi­seks on ae­ga kolm kuud, taot­lu­se­ga te­ge­le­vad kesk­kon­naa­me­tis eri vald­kon­na spet­sia­lis­tid. Kui spet­sia­list saa­dab taot­le­ja­le oma vald­kon­da puu­du­ta­vad kü­si­mu­sed, siis me­net­le­mi­saeg pea­tub ku­ni vas­tu­se saa­mi­se­ni. Siis lä­heb taot­lus eda­si järg­mi­se­le spet­sia­lis­ti­le, kes va­ja­du­sel esi­tab oma­pool­sed kü­si­mu­sed.

Kiiu jäät­me­jaa­mas on kon­tei­ne­rid prae­gu tüh­jad ja vä­rav su­le­tud. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list üt­les, et se­ni ei ole in­fot, kas ja mi­da peaks seal loa saa­mi­seks muut­ma või juur­de te­ge­ma, see sel­gub loa taot­le­mi­se käi­gus. Ku­na jäät­me­jaam Kiius ei töö­ta, kor­ral­dab val­la­va­lit­sus veeb­rua­ri lõ­pus ja märt­si al­gu­ses Kuu­sa­lu val­las oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­rin­gid.

Eelmine artikkelLume­lük­ka­jail on vii­mas­tel nä­da­la­tel pi­de­valt tööd
Järgmine artikkelIda-Har­ju­maa suu­sao­rien­tee­ru­jad võit­sid igat vär­vi me­da­leid