Lume­lük­ka­jail on vii­mas­tel nä­da­la­tel pi­de­valt tööd

239
Raa­si­ku Tal­lin­na maan­tee oli sõi­du- ja kõn­ni­tee va­he­li­se lu­me­val­li tõt­tu muu­tu­nud nii kit­saks, et kaks au­tot kõr­vu­ti enam sõit­ma ei mah­tu­nud. Ree­del vee­ti sealt lu­mi ära. Fo­to Tõ­nu Suur­kuusk

Kui­gi aas­ta al­gus on ol­nud vä­ga lu­me­roh­ke ning vii­mas­tel nä­da­la­tel ei ole üks­ki päev möö­du­nud sa­ju­ta, on lu­me­lük­ka­jad saa­nud oma­va­lit­sus­te tee­des­pet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul ko­ha­li­ke tee­de pu­has­ta­mi­se­ga häs­ti hak­ka­ma.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las tu­leb lu­me­va­ba­na hoi­da um­bes 250 ki­lo­meet­rit ko­ha­lik­ke teid, neid pu­has­ta­vad 4 et­te­võ­tet. Val­la maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­si­ku sõ­nul on nad sel­le tal­ve lu­me tõr­ju­mi­se­ga üs­na häs­ti toime tul­nud.

„Kü­la­teed on ol­nud vä­ga häs­ti lah­ti lü­ka­tud ja suu­ri nu­ri­naid ei ole ku­sa­gilt kuul­nud, kõik prob­lee­mid ole­me saa­nud jooks­valt la­hen­da­tud. Õn­neks po­le ol­nud vä­ga suu­ri tuis­ke. Kui­gi just kõi­ge esi­me­se tui­su­ga, kui lund veel peaae­gu maas pol­nud­ki ega osa­nud lu­me­lük­ka­jaid väl­ja saa­ta, olid paa­ri ko­ha peal põl­du­de va­hel vaa­lud ning üks toi­du­kul­ler oli au­to­ga kin­ni jää­nud,“ rää­kis ta ning li­sas, et vii­mas­te suur­te sa­du­de tõt­tu on Ala­ve­re kan­dis pidanud lu­me­lük­ka­jad ko­ha­ti töö­ta­ma ka­hes va­he­tu­ses.

Ala­ve­re koo­li ja las­teaia juu­res on ko­pa­ga tul­nud lu­me­han­ge­sid tei­se koh­ta tõs­ta, ku­na sah­ka­de­ga ei ol­nud neid või­ma­lik enam lii­gu­ta­da. Mait Paa­sik ole­tas, et kui sa­du sa­mas tem­pos jät­kub, on va­ja pea­gi ka Keh­ra kõn­ni­tee­de ää­rest lund ee­mal­da­da: „Ilm­selt tu­leb se­da sa­ma­moo­di ko­pa­ga tei­se koh­ta tõs­ta, sel­leks, et lund ku­sa­gi­le ära ve­da­ma ha­ka­ta, meil ra­ha ei ole.“

Ani­ja val­la ee­lar­ves on tee­hool­du­se­le tä­na­vu 193 000 eu­rot, maa- ja tees­pet­sia­list ole­tas, et sel­lest um­bes 60 000 eu­rot ku­lub lu­me­lük­ka­mi­se­le jaa­nua­ri eest ning kui sa­ma­su­gu­ne talv jät­kub, on märt­si lõ­puks aas­taks ka­van­da­tud ra­ha ot­sas.

Ühek­san­dat aas­tat Keh­ra teid-tä­na­vaid hool­da­va OÜ Kat­ke­ra juht Ma­rek Suik mär­kis, et te­ma et­te­võt­te töö­tun­di­de kesk­mi­ne arv lin­na lu­mest pu­has­ta­mi­sel on ol­nud 100-150 kuus, tä­na­vu jaa­nua­ris oli li­gi­kau­du 250, veeb­rua­ris esi­mes­te päe­va­de­ga 150: „Pa­ras hul­lu­ma­ja, lu­me­lük­ka­mi­ne käib ju­ba 24/7. Hom­mi­kul viiest ole­me alus­ta­nud, õh­tul kuus-seit­se lõ­pe­ta­me. Mõ­nel hom­mi­kul tu­leb kõn­ni­tee­de lük­ka­jail min­na ka tei­se­le rin­gi­le, sest ko­gu aeg sa­jab. Va­hel lük­ka­me õh­tul teed puh­taks, kuid hom­mi­kuks on kõik jäl­le lund täis.“

Ma­rek Suik rää­kis, et Keh­ra kes­ku­se rist­mi­ke äär­tes ulatuvad lu­me­val­lid üle sa­ha ää­re, ko­ha­ti üle meet­ri kõr­ged ning sealt tu­leks ha­ka­ta lund ee­ma­le ve­da­ma, kuid sel­leks on ras­ke ae­ga lei­da, kui ko­gu aeg tu­leb teid lu­mest pu­has­ta­da.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­teed on jao­ta­tud 14 ta­li­hool­de­piir­kon­naks. Lu­me­tõr­jet tee­vad Kuu­sa­lu val­la tee­del 9 et­te­võ­tet kok­ku 500 ki­lo­meet­ril, mil­lest um­bes 360 ki­lo­meet­rit on val­la­teid ja 140 ki­lo­meet­rit ta­lu­de juur­de vii­vaid era­teid. Piir­kon­da­de lu­me­tõr­je­töö­de te­gi­jad kin­ni­ta­ti rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na 2019. aas­ta sü­gi­sel kol­meks aas­taks – ku­ni aas­ta­ni 2022. Val­la­tee­de lu­me­tõr­je üks ring lä­heb maks­ma kok­ku li­gi 10 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sõ­nas, et olu­kord on ta­va­pä­ra­ne, lu­me­tõr­je kü­si­mu­ses val­lae­la­ni­kelt saa­dud te­le­fo­ni­kõ­ne­de arv ei ole kas­va­nud. Tänavuse tal­ve­ga on lu­me lük­ka­mi­se pea­le ku­lu­nud te­ma hin­nan­gul prae­gu­seks li­gi 100 000 eu­rot. Täp­set sum­mat ei tea, ar­ved al­les lae­ku­vad fir­ma­delt.

Ma­dis Praks: „Jaa­nua­ris oli kaks suu­re­mat tui­su­pe­rioo­di, siis tek­kis kor­raks olu­kord, et la­ge­da­ma­tes piir­kon­da­des ei pää­se­tud va­ra­hom­mi­kul ko­dust väl­ja, seal ol­di kõi­ge suu­re­mas hä­das. Sel­li­ses olu­kor­ras lük­ka­vad trak­to­rid es­malt lah­ti pea­teed. Siis tu­le­vad rin­gi­ga ta­ga­si ja hak­ka­vad lund lük­ka­ma ta­lu­tee­del. Oli ka koh­ti, kus val­la­teed oli ju­ba lä­bi­ta­vad, kuid rii­gi­teed veel mit­te. Valk­las rii­gi­le kuu­luv Lam­me tee oli kin­ni tui­sa­nud, sealt ei pää­se­tud lä­bi.“

Ta li­sas, et suu­re lu­me­tui­su kor­ral on te­gu vää­ra­ma­tu jõu­ga ja po­le mõel­dav, et kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le jõuaks kor­ra­ga teed lu­mest puh­taks lü­ka­ta. Ka oli mõ­nes ko­has juh­tu­meid, et trak­to­rist ei tead­nud esial­gu kõi­ki ta­lu­koh­ti, kus ela­vad val­la ela­ni­ke­re­gist­ris­se kuu­lu­vad ini­me­sed. Mul­lu­sel lu­me­vae­sel tal­vel ta­li­hoo­let pol­nud va­ja te­ha, va­he­peal on tul­nud uu­si ela­nik­ke.

Ale­vi­ke koh­ta mär­kis Ma­dis Praks, et kõn­ni­teed hoiab vald ise kor­ras ja era­ma­ja­de piir­kon­nas ei ole kin­nis­tuo­ma­ni­kel ko­hus­tust aia ta­gant kõn­ni­teed pu­has­ta­da: „Trak­to­rid lük­ka­vad ka kõn­ni­tee­delt lund ja Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did töö­ta­vad la­bi­da­te­ga. Kuu­sa­lu Hoo­le­la on hea koo­töö­part­ner, töö­ta­tak­se Kuu­sa­lus, Kiius ja Kol­gas. Te­ge­vus­ju­hen­da­jad sõi­da­vad koos oma klien­ti­de­ga lä­bi Va­na-Nar­va maan­tee kõik bus­si­pea­tu­sed, ku­hu val­la­va­lit­sus on pai­gal­da­nud oo­te­pa­vil­jo­ni, ja tee­vad oo­tea­lad lu­mest puh­taks.“

Se­ni on lund lü­ka­tud Kuu­sa­lu val­la ale­vi­kes tä­na­va­te äär­de, lii­ga kit­saks po­le läi­nud ja lund po­le pi­da­nud hak­ka­ma väl­ja ve­da­ma. Vaid Kuu­sa­lus Met­sa tä­na­val on ju­ba se­da­võrd kit­sas, et kaks au­tot ma­hu­vad veel hä­da­pä­rast kõr­vu­ti tee­le. Kit­saks on lu­me tõt­tu jää­nud ka Kuu­sa­lus ter­vi­se­kes­ku­se esi­ses park­las. Lu­me väl­ja­veoks tu­leb tel­li­da kopp-laa­dur ja au­to, Kuu­sa­lu ale­vi­ku lu­mest tüh­jaks ve­da­mi­ne mak­sab um­bes 10 000 eu­rot, kõ­ne­les val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list.

Lok­sa linn
Lok­sal te­ge­leb lu­me­ko­ris­tu­se­ga lin­na al­la­su­tus Lok­sa Hool­dus. Abi­lin­na­pea And­res Kask­la sõ­nas, et lu­me­tõr­je­töö­deks teh­ta­vad ku­lu­tu­sed on ka­van­da­tud al­la­su­tu­se ee­lar­ves­se. Lin­nal on kaks trak­to­rit, li­saks saab va­ja­du­sel ka­su­ta­da Lok­sa Hool­du­se eks­ka­vaa­to­rit. Lu­me­lük­ka­mi­se­ga te­ge­le­vad Lok­sa Hool­du­se töö­ta­jad.

And­res Kask­la: „Trak­to­rid on ol­nud pi­de­valt töös, teed on sõi­de­ta­vad, kurt­mi­si po­le ol­nud. Lok­sa on väi­ke, lin­na­le kuu­lu­vaid teid li­gi 20 ki­lo­meet­rit, need jõuab lu­mest puh­taks lü­ka­ta. Pea­le­gi lä­bi­vad Lok­sat ne­li rii­gi­teed: Tal­lin­na maan­tee, Ro­huaia tee, Ra­hu tä­nav ja Me­re tä­nav. Rii­gi­tee­del teeb ta­li­hool­dust OÜ Üle.“

Lok­sa lin­na kõn­ni­teid ja park­laid hoia­vad lu­mest puh­ta­na Lok­sa Hool­du­se hea­kor­ra­töö­ta­jad. Kor­ter­ma­ja­de juu­res pea­vad lu­me­tõr­je eest hoolt kand­ma kor­te­riü­his­tud, ent abi­lin­na­pea sõ­nul min­nak­se ühis­tu­te­le ap­pi, kui lund on pal­ju ja tar­vis trak­to­ri­ga lü­ka­ta.

Ta li­sas, et nii-öel­da lu­me­upu­tust Lok­sal tek­ki­nud ei ole, on pii­sa­valt va­ba­sid ala­sid, ku­hu lu­mi eest ära lü­ka­ta. Kui kal­mis­tu müü­ri juu­res lä­heb tee lii­ga kit­saks, siis viiak­se sealt teeäär­ne lu­mi ära.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las on val­la- ja era­teid, mi­da tu­leb lu­mest pu­has­ta­da, li­gi­kau­du 190 ki­lo­meet­rit, li­saks veel park­lad, kõn­ni­teed. Ta­li­hoo­let tee­vad 6 piir­kon­nas kok­ku 4 et­te­võ­tet.

„Ka­tast­roo­fi po­le, olu­kord on pi­gem pä­ris hea, ole­me saa­nud us­ku­ma­tult pal­ju kii­ta,“ üt­les val­la tee­de- ja hal­duss­pet­sia­list Ka­lev Laast.

Ta li­sas, et pi­sut on ini­me­tes te­ki­ta­nud pa­ha­meelt rii­gi­maan­tee­de ja val­la­tee­de ris­tu­mis­ko­had: „Val­lat­rak­to­rid tee­vad hom­mi­kul teed puh­taks, kuid rii­gi­ma­si­nad jõua­vad Raa­si­ku val­da hil­jem ning lük­ka­vad suu­ri teid pu­has­ta­des val­la­tee­de ot­sad kin­ni. Tee­vad need küll uues­ti puh­ta­maks, aga mit­te ko­he, sel­leks tu­leb hil­jem väik­sem trak­tor, kes teeot­si ja bus­si­pea­tu­si pu­has­tab.“

Ka­lev Laast mär­kis, et on ol­nud ka ju­hu­seid, kus mõ­ni ini­me­ne, kel­le ko­du­teeots on ol­nud lük­ka­ma­ta, on end val­da sis­se kir­ju­ta­nud, kui kuu­lis, et lund lü­ka­tak­se vaid val­la­ko­da­ni­ke ko­du­de­ni.

Tõ­nu Suur­kuusk, kes hoiab val­la­teid lah­ti Mal­la­ve­re-Pi­ka­ve­re piir­kon­nas, tõ­des, et vii­ma­sel ajal tu­leb lund lü­ka­ta iga päev. Tee­de- ja hal­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul on ale­vi­kes tul­nud teid ka kaks kor­da öö­päe­vas lu­mest pu­has­ta­da. Lu­me­lük­ka­mi­se­le on tä­na­vu ku­lu­nud um­bes 40 000 eu­rot.

Raa­si­kul ko­ris­ta­ti möö­du­nud ree­del val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Tal­lin­na maan­tee sõi­du- ja kõn­ni­tee va­helt lund, ku­na lu­me­vall oli nii suur, et ta­kis­tas liik­lust. Kos­ti­ve­re tee ja Kon­su­mi poe va­he­li­selt lõi­gult vii­di Te­ha­se tee äär­se­le kin­nis­tu­le 300 kuup­meet­rit lund.

„Prae­gu ei ole roh­kem ka­vas lund ale­vi­ke tee­de ää­rest ära ve­da­da, aga see va­ja­dus võib lä­hia­jal tek­ki­da,“ üt­les Ka­lev Laast.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Val­la Sport soo­vib Aru­kül­la ra­ja­da vä­li­jõu­saa­li
Järgmine artikkelKiius töö­tas jäät­me­jaam 12 aas­tat jäät­me­loa­ta