Ida-Har­ju­maa suu­sao­rien­tee­ru­jad võit­sid igat vär­vi me­da­leid

80
Suu­sao­rien­tee­ru­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te nais­te põ­hik­las­si esi­kol­mik: hõ­be­me­da­li päl­vis EPP PAAL­BERG Lok­salt, kuld­me­da­li DAI­SY KUD­RE ja pronks­me­da­li DO­RIS KUD­RE Värs­kast. Fo­to OK Kob­ras

Lok­sa, Aeg­vii­du, Keh­ra ja Kuu­sa­lu suu­sao­rien­tee­ru­jad tõid Põl­va­maal Ha­ti­kul pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt ko­ju kok­ku ka­hek­sa me­da­lit.

Nais­te põ­hik­las­sis te­gi kaks sport­las­tee edu­ka­mat et­teas­tet Ees­ti tšem­pio­naa­dil 22aas­ta­ne Epp Paal­berg Lok­salt. Kolm aas­tat ta­ga­si nel­ja­kord­seks juu­nio­ri­de Ees­ti meist­riks tul­nud ja tu­na­mul­lu täis­kas­va­nu­te kon­ku­rent­sis pronks­me­da­li tee­ni­nud Rak­ve­re orien­tee­ru­misk­lu­bi esin­da­ja tõu­sis pje­des­taa­li tei­se­le ast­me­le nii lau­päe­val lü­hi­ra­jal kui ka pü­ha­päe­val ta­va­ra­jal suu­sa­ta­des.

Orien­tee­ru­jad star­ti­sid eral­di ja Epp Paal­berg ei tead­nud en­da sõ­nul ra­jal kor­da­gi, mis ko­hal pa­ra­jas­ti asub: „Ees­märk oli te­ha eel­kõi­ge orien­tee­ru­mis­teh­ni­li­selt kont­rol­li­tud soo­ri­tus, mis mi­nu jaoks tä­hen­dab teh­ni­li­selt kee­ru­ka­ma­tel osa­del pea kül­ma­na hoid­mist ja hoo­li­kat kaar­di lu­ge­mist, sa­mal ajal või­ma­li­kult kii­res­ti suu­sa­ta­des. Kes­ken­du­sin­gi üle­san­de­le, te­ge­ma­ta kor­raks­ki jä­re­leand­mi­si.”

Mõ­le­mad dis­tant­sid või­tis üle­kaa­lu­ka edu­ga 27aas­ta­ne Dai­sy Kud­re Värs­ka orien­tee­ru­misk­lu­bist Pe­ko. Te­ma võist­kon­na­kaas­la­ne, ne­li aas­tat noo­rem õde Do­ris Kud­re jä­li­tas 6,8 km lü­hi­ra­ja­võist­lu­sel Epp Paal­ber­gi. Vii­ma­se ki­lo­meet­ri al­gu­ses tõu­sis värs­ka­lan­na tei­seks, kuid kuk­kus eel­vii­ma­sest kont­roll­punk­tist lah­ku­des jär­sul pöör­del ja fi­ni­šis edes­tas lok­sa­lan­na te­da ka­he se­kun­di­ga.

Ka 12 km ta­va­ra­jal kal­lu­tas Epp Paal­berg hõ­be­da-pronk­si duel­li en­da ka­suks: „Te­gi­me Do­ri­se­ga mõ­le­mad hea sõi­du, mõn­da punk­ti lii­ku­des te­gi pa­re­ma tee­va­li­ku te­ma, mõn­da mi­na, fi­ni­šis­se jõud­sin siis­ki kii­re­mi­ni.”

Hooa­jaks val­mis­tu­mist pi­das Tar­tu üli­koo­li tei­se kur­su­se fü­sio­te­raa­pia­tu­deng õn­nes­tu­nuks: „Ke­va­del et­te­val­mis­tust pla­nee­ri­des võt­sin ar­ves­se või­ma­lust, et sü­gi­sel ei tar­vit­se üli­koo­liõ­pin­gu­te kõr­val ol­la tree­ni­mi­seks enam nii pal­ju ae­ga ega ka ener­giat, see­ga ka­su­ta­sin har­ju­ta­mi­seks mak­si­maal­selt su­ve. Sa­mas oli üli­kool sü­gi­sel vas­tu­tu­le­lik ja paind­lik, sain tree­ni­da Ees­ti koon­di­se­ga Root­sis ja Põh­ja-Soo­mes. Pi­din leid­ma ta­sa­kaa­lu in­ten­siiv­se­ma­te tree­ning- ja õp­pi­mis­pe­rioo­di­de va­hel, et kõik olu­li­ne saaks teh­tud.”

Noor­tek­las­sis murd­maa­suu­sa­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud ja kuus kor­da Lok­sa aas­ta sport­la­seks va­li­tud Epp Paal­berg har­ju­tab isa Er­ti Paal­ber­gi käe all. Rak­ve­re orien­tee­ru­misk­lu­bi­ga võist­lus­tel osa­le­des ju­hen­dab te­da Ku­no Roo­ba, kes on üht­la­si suu­sao­rien­tee­ru­mi­se Ees­ti koon­di­se peat­ree­ner. Möö­du­nud ke­va­dest ala­tes teeb ta koos­tööd ka Šveit­si tree­ne­ri­ga.

22.-28. veeb­rua­ril esin­dab Epp Paal­berg Ees­ti koon­dist maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Kää­ri­kul. Vor­mi vii­mist­leb ta Põl­va­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel Ha­ti­kul, Kol­ga­kü­la suu­sa­ra­da­del ja Lok­sa spor­di­kes­ku­ses ning kaar­dit­ree­nin­gu­tel Lää­ne-Vi­ru­maal: „Nüüd on olu­li­ne usal­da­da teh­tud tööd ja nau­ti­da suu­re­pä­ra­seid tal­ve­olu­sid.”

Aeg­vii­du tüd­ru­ku või­du­kas de­büüt
Esi­mest kor­da suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses võis­tel­nud Anett Lii­sa Parts ka­su­tas häs­ti ee­list, mi­da on and­nud suu­sa­ta­mi­se tree­nin­gud Jär­va­maa Amb­la spor­dik­lu­bis Rei­mo Kaa­si­ku rüh­mas. Jär­va­maa orien­tee­ru­misk­lu­bi Jo­kat esin­da­nud Aeg­vii­du koo­li 6. klas­si õpi­la­ne või­tis ku­ni 14aas­tas­te va­nu­se­klas­sis mõ­le­mal dis­tant­sil veen­valt. 3,2 km lü­hi­ra­jal edes­tas ta järg­mist sport­last üle ühek­sa ja 5 km ta­va­ra­jal üle kuue mi­nu­ti.

Tree­ner Rei­mo Kaa­si­kut rõõ­mus­tab hoo­lea­lu­se har­ju­ta­mi­s-ind, pi­gem tu­leb 11aastast tüdrukut ta­ga­si hoi­da: „Võt­sin meie te­ge­vus­se ka orien­tee­ru­mi­se päe­va­ku­tel osa­le­mi­se. See aren­dab vas­tu­pi­da­vust, pa­neb proo­vi­le mõt­le­mi­se ja ai­tab saa­da loo­du­se­ga si­na­sõb­raks. Lii­ku­da tu­leb rä­gas­ti­kus ja po­ku­de va­hel, ja­lad saa­vad mär­jaks ja mu­da­seks­ki. 15. eluaas­ta­ni peaks spor­di­ga te­ge­le­ma mit­me­külg­selt, va­bal ajal pal­ju õues lii­ku­ma. Anet­til on õn­neks koe­rad, kel­le­ga ja­lu­ta­des möö­du­b tund ku­ni kaks len­na­tes.”

Sa­mu­ti val­mis­tas Rei­mo Kaa­si­ku­le hea­meelt An­na-Lii­sa Lei­ten Aeg­vii­du koo­list, ta sai 16aas­tas­te va­nu­sek­las­sis 5,8 km ta­va­ra­jal kol­man­da ja 3,5 km lü­hi­ra­jal viien­da ko­ha.

Edu­ka de­büü­di te­gi ka Jaan Viir­mann klu­bist Põr­gu­põh­ja. Keh­ra güm­naa­siu­mi abi­tu­rient jäi 6,8 km lü­hi­ra­jal 20aas­tas­te noor­mees­te me­da­li­kol­mi­ku­le sel­gelt al­la, kuid pü­ha­päe­val 12 km ta­va­ra­jal suu­sa­ta­des tun­dis end märk­sa kind­la­malt ja tee­nis pronk­si 42se­kun­di­li­se edu­ga jä­li­ta­ja ees: „Võt­sin esi­mest suu­sao­rien­tee­ru­mi­se võist­lust ra­hu­li­kult, ei tead­nud, mis ees oo­tab. Ta­va­ra­jal tu­li ka­suks üs­na pu­has sõit, ei tei­nud suu­re­maid vi­gu.”

Jaan Viir­mann kii­tis häs­ti li­bi­se­nud suus­ki. Määr­de­meist­ri tööd te­gi klu­bi­kaas­la­ne Rain Lill­soo, kel­le pa­rem et­teas­te oli M45 va­nu­sek­las­sis 9,2 km ta­va­ra­jal (7. koht). Ind­rek Lill­soo edes­tas ven­da oma­kor­da 5,5 km lü­hi­ra­jal (9. koht).

Suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses va­rem vaid kor­ra võis­tel­nud Tag­ni Jõe­leht Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gust lõ­pe­tas N35 va­nu­sek­las­si võist­lu­se nii 5,5 km lü­hi­ra­jal kui ka 9,2 km ta­va­ra­jal en­da­le ül­la­tu­seks kol­man­da­na: „Las­ku­mi­sed ja pöör­ded kit­sal ra­jal puu­de va­hel nõud­sid täit tä­he­le­pa­nu ja kii­ret rea­gee­ri­mist, sa­mas pol­nud mi­da­gi üle­ta­ma­tut. Esi­me­sel päe­val oli võõ­ral maas­ti­kul vei­di ras­kem, tei­sel päe­val ju­ba nii vaim­selt kui ka ke­ha­li­selt ker­gem, kui­gi dis­tants oli pi­kem.”