Kehrasse kavandatakse uut tööstusjäätmete prügilat

1271

AS Horizon soovib endise tööstusjäätmete prügila asemele  teha uue ja väiksema prügila ning kompostimisala.

Anija valla Ülejõe külas Tuhamäe maaüksusele uue tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne on avalikul väljapanekul, sellega saab tutvuda Anija valla kodulehel ning veebilehel www.environment.ee kuni 11. veebruarini.  KMH avalik arutelu  on  neljapäeval,  12.  veebruaril Anija valla kultuurikeskuses.
Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi projektijuhi Triin Raspeli sõnul algavad sellel nädalal tehase endise tööstusprügila korrastustööd, mis peavad lõppema oktoobris.
„Endine keskkonnanõuetele mittevastav prügila tuleb korrastada, rajada kraavitus vihma- ja lumesulamisvee ärajuhtimiseks, korrastada ümberkaudsed piirde­kraavid, et juhtida vesi Horizoni puhastisse. Osaliselt on ladestusala juba looduslikult rohtu kasvanud, kuid osaliselt on vaja katta pinnasega ja haljastada,“ rääkis ta.
Ligikaudu 7 hektari suurusele alale on plaan rajada uus tööstusprügila. Triin Raspel ütles, et Eestis on ka mujal kasutatud sama tehnoloogiat, kus vana ladestusala peale rajatakse uus.
Kavandatava uue prügila maa-alale rajatakse kraavid nõrgvee ärajuhtimiseks, ala ümbritsetakse aiaga ning paigaldatakse valvesüsteem. Sinna on plaanis hakata ladestama tehases tekkivaid tootmisjääke: rohelise leelise setteid, lubja- ja liivasetteid ning puidukatla tuhka. Praegu viiakse need Väätsa prügilasse, kuid see on Horizoni jaoks ajutine lahendus, kuna prügilal pole tootmisjääkide vastuvõtmise kohustust.
„Uude prügilasse on kavandatud ladestada umbes 6500 tonni tootmisjäätmeid aastas, varem viidi aastas prügilasse ligikaudu 40  000  tonni  lubjasetet,  mis  nüüd taaskasutatakse lubjapõletusahjus,“ ütles ettevõtte projektijuht.
Peale tootmisjääkide prügila kavandatakse samale alale ka kompostimisväljakut: „See on mõeldud Horizoni reoveepuhastis tekkiva    reoveesette    kompostee­rimiseks. Reoveesette segamisel puidujäätmetega saadakse kompost, millega kaetakse ladestatud tootmisjäägid igal aastal.“
Triin Raspel lisas, et reoveesetteid tekib Horizonis rohkem, kui on prügila katmiseks vaja. Seetõttu on ülejäänule tarvis leida veel kasutusvõimalusi.
Mõjud keskkonnale peaksid tehase projektijuhi arvates uue prügila avamisega olema senisest väiksemad, kuna jääke hakatakse sinna ladestama varasemast vähem ning ka lõhn peaks vähem häirima, kuna reoveesettest valmib nõuetekohane kompostmaterjal.
Horizoni uue prügila ja kompostimisala KMH aruande avalikul arutelul saavad osaleda kõik soovijad. Ümbruskonna elanikele ja teistele asjassepuutuvatele inimestele saatis KMH aruande koostaja ka eraldi kutsed.
Kui keskkonnaamet annab nõusoleku ning saadakse vajalikud keskkonnaload, on plaan prügila avada pärast seda, kui vana prügila  on  korrastatud  ehk  käes­oleva aasta viimastel kuudel. Olmejäätmete ja endise tööstusprügila korrastamiseks sai Horizon Euroopa Liidust toetust, uue prügila jaoks seda ette nähtud ei ole. Kavandatava investeeringu suurus on umbes 100 000 eurot.