Lahe­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht osa­les kon­ve­rent­si­del Pra­has ja Atee­nas

218
Ateenas konverentsil: esireas KAISA LINNO Lahemaalt, MARET KURESOO Tartust, audiitor AIVAR RUUKEL Soomaalt ja SIGRID VALTER Saaremaalt, tagareas ELO ÖÖSALU Järvamaalt, Visit Estonia esindaja IMBI LEPIK-MARTINSON, SA Rohelised Sihtkohad president ALBERT SALMAN ja ANNE- LY TORTENSSON Hiiumaalt.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing juht Kai­sa Lin­no kõ­ne­les au­gus­ti lõ­pus Pra­has toi­mu­nud Eu­roo­pa loo­dus­kait­se­kon­ve­rent­sil li­gi tu­han­de­le osa­võt­ja­le koos­tööst La­he­maa rah­vus­par­gis. Ta on Ees­ti Maa­üli­koo­li dok­to­rant, dok­to­ri­töös uu­rib koos­tööd rah­vus­par­ki­de juh­ti­mi­sel.

Kai­sa Lin­no: „Üli­koo­li­de­le saa­de­ti kü­si­mus, kes ta­hab Pra­ha kon­ve­rent­sil esi­ne­da. Kan­di­dee­ri­sin, kir­ja­li­ku tut­vus­tu­se põh­jal va­li­ti üheks esi­ne­jaks mind. Rää­ki­sin, kui­das ole­me tu­ris­mi­vald­kon­na et­te­võt­ja­te­ga La­he­maa tu­ris­mi­piir­kon­nas asu­nud koos­tööd te­ge­ma ning õpi­me ja oman­da­me ko­ge­mu­si koos­tööd te­hes.“

Möö­du­nud nä­da­lal käis La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de ehk Green Des­ti­nat­sions üle­maailm­sel kon­ve­rent­sil, mis toi­mus Kree­ka pea­lin­nas Atee­nas. Eel­mi­sel su­vel said 7 piir­kon­da Ees­tis pi­lootp­ro­jek­ti­na ro­he­li­se siht­ko­ha tiit­li. La­he­maa rah­vus­park päl­vis neist ain­sa­na kõr­gei­ma tun­nus­tu­se – kuld­ta­se­me. Jär­va­maa, Saa­re­maa, Hiiu­maa ja Tar­tu­maa päl­vi­sid hõ­be­da ning Rak­ve­re ja Pär­nu pronk­si. Kõik need seit­se siht­koh­ta kuu­lu­vad maail­ma kest­li­ke rei­si­siht­koh­ta­de TOP100 ni­me­kir­ja. La­he­maa koh­ta taot­les hin­nan­gut MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing, mis asu­ta­ti märt­sis 2020.

Ees­ti de­le­gat­sioo­nis olid ro­he­lis­te siht­koh­ta­de esin­da­jad. Kai­sa Lin­no sõ­nul rää­gi­ti kon­ve­rent­sil, kui­das jär­jest enam lä­heb noo­re­ma­te­le ja kes­kea­lis­te­le tu­ris­ti­de­le kor­da, et kü­las­ta­ta­val tu­ris­mi­piir­kon­nal oleks Ro­he­li­se Siht­ko­ha mär­gis­tus ning kü­la­li­sed soo­vi­vad, et saak­sid rei­si ajal osa­le­da ko­gu­kon­na te­ge­mis­tes. Täh­tis on kest­lik ehk loo­dus­sääst­lik tu­rism.

„Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de tee­ma sai al­gu­se Bal­ka­ni­maa­dest ja on laie­ne­nud mu­ja­le Eu­roo­pas­se. Ees­tit tun­nus­ta­ti kon­ve­rent­sil, et pi­lootp­ro­jekt tõi Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de loe­te­lus­se ko­he seit­se piir­kon­da. Hu­vi­tav oli Atee­nas ka see, et Ees­tit tea­ti. Nii tak­sos, kaup­lu­ses kui ka ap­tee­gis öel­di, et Ees­tis on ilus loo­dus. Sel­gus, Kree­kas õpe­ta­tak­se koo­lis häs­ti rii­ke tund­ma, tea­ti Bal­ti­maid ja öel­di, et loo­du­se pä­rast ta­he­tak­se kind­las­ti Ees­tit kü­las­ta­da,“ rää­kis Kai­sa Lin­no.

Ta li­sas, et plaa­nib Atee­na kon­ve­rent­sil kõ­nel­dut tu­ris­miü­hin­gu liik­me­te­le tut­vus­ta­da ava­tud üld­koo­so­le­kul, mis peaks toi­mu­ma 20. ok­toob­ril. Ka­vas on koh­tu­mi­ne te­ha Ver­gi sa­da­mas, sest Ver­gi sa­dam on tu­ris­miü­hin­gu uu­sim lii­ge.

Kok­ku on tu­ris­miü­hin­gus liik­meid prae­gu 62 – mõi­sad, sa­da­mad, puh­ke­kes­ku­sed, väi­keet­te­võt­jad tu­ris­mi­ta­lu­dest, loo­dus­gii­did, mat­ka­kor­ral­da­jad.

Tu­ris­mi­vald­kon­na de­le­gat­sioo­nid La­he­maal
Sep­temb­ris võõ­rus­tas La­he­maa Tu­ris­miü­hing kol­lee­ge Lä­ti­maalt – Gau­ja rah­vus­par­gis te­gut­se­va sa­ma­laad­se ühin­gu En­ter Gau­ja esin­da­jaid. La­he­maa, Soo­maa ja Gau­ja rah­vus­par­gi tu­ris­mi­te­gi­ja­te­ga on ka­vas väl­ja töö­ta­da ja rek­laa­mi­ma ha­ka­ta tu­ris­ti­de ühist tee­kon­da Lä­tist Ees­tis­se.

La­he­maa pa­re­maks tut­vus­ta­mi­seks te­hak­se koos­tööd ka EA­Si­ga, mil­le toel tuuak­se Ees­tis­se teis­te rii­ki­de aja­kir­ja­nik­ke ja tu­ris­mi­kor­ral­da­jaid. Hil­ju­ti käis sel­le prog­ram­mi va­hen­du­sel La­he­maal aja­kir­ja­nik Hol­lan­dist, li­saks Vi­ru ra­ba­le ja Ha­ra sa­da­ma­le vii­di teda ka Ka­ha­las toi­mu­nud Lii­va laa­da­le ja Lee­si poo­di.

Eel­mi­sel nä­da­lal kü­las­ta­sid La­he­maad Hol­lan­di rei­si­kor­ral­da­jad. Tu­le­kul on His­paa­nia ja Sak­sa­maa rei­si­kor­ral­da­ja­te ring­sõi­dud.

Lok­sa in­fo­punk­ti esi­me­ne su­vi
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu tä­na­vu­su­vi­ne suu­rim et­te­võt­mi­ne oli tu­ris­miin­fo­punk­ti ava­mi­ne juu­lis Lok­sal bus­si­jaa­ma juu­res. Sa­mas te­gut­ses juu­lis-au­gus­tis nä­da­la­lõp­pu­del pann­koo­gi­koh­vik, mi­da pi­das Lii­sa Riin Lin­no Kol­ga­kü­last. Te­da abis­ta­sid ja tu­ris­miin­fo­pun­ktis töö­ta­sid õde Lil­li Ann Lin­no ja Ali­ce Sirt­se Kol­ga­kü­last, Jaa­nus Peek Ha­ra kü­last ning Ida Leen Kat­vel Kol­gast.

Kai­sa Lin­no: „In­fo­punk­ti ava­mi­ne oli õi­ge te­gu, see osu­tus oo­ta­ma­tult po­pu­laar­seks, iga päev oli abi­soo­vi­jaid, ena­mas­ti vä­lis­tu­ris­te. Tul­di oma trans­por­di­ga, aga pal­jud saa­bu­sid ka lii­ni­bus­si­ga. Kü­si­ti teed Vi­ru ra­bas­se, Ha­ra sa­da­mas­se. Ja kõik taht­sid pa­ber­kaar­ti „La­he­maa ring“, mil­le hil­ju­ti koos­ta­si­me. On aval­da­tud kar­tust, et pa­ber­kaar­ti­del po­le enam mõ­tet tu­ris­min­du­ses, kuid te­ge­li­kult on need va­ja­li­kud, hoo­li­ma­ta in­ter­ne­ti või­ma­lus­test ja äp­pi­dest ee­lis­ta­vad mat­ka­jad trü­ki­tud tu­ris­mi­kaar­ti.“

Ta rää­kis veel, et hea koos­töö ku­ju­nes väl­ja Tal­lin­na tu­ris­mia­me­ti­ga: „Kui vä­lis­tu­ris­tid läk­sid Tal­lin­nas tu­ris­miin­fo­punk­tist kü­si­ma teed La­he­maa­le, an­ti nei­le in­fo Bal­ti jaa­mas väl­ju­va­te lii­ni­bus­si­de koh­ta, soo­vi­ta­ti sõi­ta Lok­sa­le ja as­tu­da sis­se meie in­fo­punk­ti.“

Lok­sa tu­ris­miin­fo­punk­tis oli ka või­ma­lus ren­ti­da jalg­rat­taid. Kai­sa Lin­no and­me­tel lae­nu­ta­ti jalg­rat­taid su­vel li­gi 50 kor­da. Ta ni­me­tab se­da heaks tu­le­mu­seks.

Pann­koo­gi­koh­vi­ku koh­ta lau­sus ta, et ka­su­mit ei tee­ni­tud, aga kah­ju­mis­se ei jää­dud: „Kind­las­ti ta­hak­si­me nii in­fo­punk­ti kui ka pann­koo­gi­koh­vi­ku­ga tu­le­val su­vel jät­ka­ta. Koh­vik töö­taks ree­dest pü­ha­päe­va­ni, esi­me­ne töö­su­vi näi­tas, et nel­ja­päe­vi­ti ei ole mõ­tet se­da ava­da. Tu­ris­miin­fo­punkt töö­taks su­vel en­di­selt iga päev.“

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­lis käi­sid Tšeh­hi koo­li­ju­hid
Järgmine artikkelAni­ja val­las tõu­se­vad veetee­nu­se hin­nad