Keh­ras oli 24. kor­da Põr­gu­põh­ja päev

348

Keh­ra Põr­gu­põh­ja peo­plat­sil pee­ti lau­päe­val, 6. au­gus­til iga-aastast Põr­gu­põh­ja päe­va. Ka­vas olid tra­dit­sioo­ni­li­sed rah­va­li­kud võist­lu­sed ja vik­to­riin, ko­kan­dus­kon­kurss „Äm­ma­le kül­la“, oks­jon, õn­ne­loos, las­te­le Keh­ra Nu­ku eten­dus ja õhu­pal­li­loo­ma­de meis­ter­da­mi­ne ning kos­tüü­mi­kon­kurss, mil­le võit­sid Loo­na Amii­le Neio ja Alex Lau­pa. Ka­heo­sa­li­sel kont­ser­dil „Jür­ka lem­mi­kud“ as­tu­sid üles tant­su­rüh­mad Kad­ri, Kad­rel, Kant­ri­roo­sid, Päi­ke­se­ra­tas, must­las­la­bor Ko­du, Ro­sa Ver­de, Ro­sa Neg­ra ja ko­ha­li­kud ül­la­tu­se­si­ne­jad.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt kuu­lu­ta­ti väl­ja ka Põr­gu­põh­ja uued Jür­ka ja Juu­la. Tä­na­vu­sed Põr­gu­põh­ja Juu­la ja Jür­ka on elu­kaas­la­sed Kärt Rep­po­nen ja Hei­ki Kal­vik. Õh­tul män­gis tant­suks Keh­ra üle 50 aas­ta ta­ga­si loo­dud an­sam­bel Elu­rõõm.

Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa­rah­va pi­du toi­mus 24. kor­da. Se­da on kor­ral­da­tud ala­tes 1998. aas­tast igal su­vel, vaid üle-eel­mi­sel aas­tal jäi ko­roo­na tõt­tu ära.

Eelmine artikkelKinnisvarapakkumiste statistika Raasiku vallas esimesel poolaastal
Järgmine artikkelLau­rit­sa õn­nis­tus Kuu­sa­lu moo­di