Aren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da ja Lok­sa lin­na

22

Lea­der-te­ge­vus­rühm MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, ja­gas märt­si al­gu­ses toi­mu­nud taot­lus­voo­ru pro­jek­ti­de­le Eu­roo­pa Lii­du Lea­der prog­ram­mist üle poo­le mil­jo­ni eu­ro.

Taot­lu­si esi­ta­ti Aren­dus­ko­ja kol­me meet­mes­se toe­tu­se saa­mi­seks kok­ku 50. Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus kin­ni­tas hin­da­mis­tu­le­mu­sed 12. ap­ril­lil. Kuu­sa­lu val­da tu­leb ju­ha­tu­se kin­ni­ta­tud toe­tus­te­na 10 pro­jek­ti­le kok­ku 136 021,92 eu­rot ja Lok­sa lin­na ühe­le pro­jek­ti­le 30 000 eu­rot.

Aren­dus­ko­ja te­gev­ju­hi Hei­ki Vun­tu­se sõ­nul ha­ka­tak­se ra­has­tu­se saa­nud pro­jek­te kont­rol­li­ma PRIAs ning lõpp­tu­le­mus võib muu­tu­da, sest te­gu on Lea­de­ri uue pe­rioo­di esi­mes­te toe­tus­sum­ma­de kont­rol­li­mi­se ja kin­ni­ta­mi­se­ga Ees­tis.

„ELi uuel Lea­der-pe­rioo­dil 2023-2027 oli Aren­dus­ko­da Ees­tis üks esi­me­si, kes kuu­lu­tas väl­ja ala­nud pe­rioo­di toe­tus­sum­ma­de ja­ga­mi­seks taot­lus­voo­ru. Ku­na kõi­ge esi­me­se­na taot­lus­voo­ru kor­ral­da­nud Lea­der te­ge­vus­rüh­ma Jär­va­maa Aren­gu­part­ne­rid te­gev­juht­kond läks hil­ju­ti laia­li ja as­jaa­ja­mi­ne seis­kus, on Aren­dus­ko­da nüüd pä­ris esi­me­ne, kel­le hin­na­tud taot­lusp­ro­jek­te ha­ka­tak­se PRIAs kont­rol­li­ma. See tä­hen­dab, et meie tõl­gen­du­sed või­vad mõ­nes osas ol­la eri­ne­vad ja lõpp­tu­le­mu­ses tul­la muu­tu­si. Olen küll pi­de­valt su­hel­nud PRIA töö­ta­ja­te­ga, kõik on vä­ga abi­val­mid ja and­nud sel­gi­tu­si, aga prob­lee­me on ol­nud e-PRIA teh­ni­li­se poo­le­ga,“ kom­men­tee­ris Hei­ki Vun­tus.

Ta li­sas, et see­kord­se taot­lus­voo­ru kõi­gi­le hea­de­le pro­jek­ti­de­le toe­tus­ra­ha ei ja­gu­nud, sum­mad mää­ra­ti hin­da­ja­te an­tud punk­ti­de kesk­mis­test tu­le­mus­test koos­ta­tud pin­ge­rea jär­gi. Ko­gu­kon­da­de­le suu­na­tud ka­hes toe­tus­meet­mes oli taot­lu­si pal­ju ja ra­ha jäi puu­du, kuid väi­keet­te­võ­te­te in­ves­tee­rin­gu­meet­mes­se oli taot­lu­si vä­he, osa toe­tus­ra­ha jääb ja­ga­ma­ta ja suu­na­tak­se järg­mi­ses­se taot­lus­voo­ru.

Väi­keet­te­võ­te­te meet­mes on taot­le­ja omao­sa­lus vä­he­malt 50 prot­sen­ti, ko­gu­kon­na-meet­me­te pu­hul 15 või 20 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Ku­na mõ­ned hin­da­jad olid taot­lus­te­ga seo­tud, kin­ni­ta­ti kõi­gi kol­me meet­me jaoks hin­da­mis­ko­mis­jon eral­di ja osa­de asen­dus­liik­me­te­ga.

Meet­mes 1.1 „Mik­ro- ja väi­ke­et­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ oli toe­tus­teks üle 340 000 eu­ro. Taot­lu­si esi­ta­ti 20, kõi­ki toe­ta­tak­se kü­si­tud ma­hus, kok­ku ku­lub 287 057,77 eu­rot. Jääk on 53 532,23 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last saa­vad toe­tust 5 et­te­võ­tet, kel­le­le kok­ku an­tak­se 74 245,70 eu­rot.

Leo­na Tall OÜ Kol­ga­kü­last saab 18 483 eu­rot rat­sa­vi­bu­lask­mi­se ja ho­bu­se­tal­li iga­päe­va­töö hõl­bus­ta­mi­seks.

Tam­mis­tu kü­las te­gut­sev Ka­da­ka Tee­nu­sed OÜ toe­tus on 11 406,70 eu­rot Põh­ja-Ees­ti lam­ba­kar­ja­ta­mis­kes­ku­ses­se puh­ke­ma­ja jaoks.

OÜ-le Vei­ni­mõis­nik an­tak­se 4882 eu­rot pro­jek­ti­le „Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pu­de­li­te kaas­ka­su­tus“.
OÜ Va­na­pos­ti toe­tus on 4548 eu­rot Mus­ta­met­sa kü­las te­gut­se­va au­to­re­mon­di­töö­ko­ja tee­nus­te va­li­ku laien­da­mi­seks ja töö­kor­ral­du­se tõ­hus­ta­mi­seks.

Met­sa­mõi­sa Aren­dus OÜ, mil­le juht on Kuu­sa­lust Priit Ad­ler, saab loo­dus­tu­ris­mi uue ela­mus­li­ku tee­nu­se aren­da­mi­seks 34 926 eu­rot.

Lok­sa lin­nast väi­keet­te­võ­te­te taot­lu­si ei ol­nud.

Sel­le meet­me hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Hal­ja­la val­last An­ne­li Ki­vi­saar (ko­mis­jo­ni esi­mees), Lok­sa lin­nast Õn­ne­la Ted­re­kin, Ta­pa val­last Vil­lu Varb­la­ne ning asen­dus­liik­me­te­na Kuu­sa­lu val­last Tii­na Viir­na ja Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Ele Tern Lok­salt.

Meet­mes­se 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­ne“ esi­ta­ti 16 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 125 387,82 eu­rot. Pro­jek­ti­de­le ja­ga­ti 88 553 eu­rot, puu­du jäi 36 834,82 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last esi­ta­ti 7 taot­lust ja Lok­sa lin­nast 1. Ra­ha ja­gus pin­ge­reas esi­me­se­le 7 pro­jek­ti­le, neist 2 Kuu­sa­lu val­last ja 1 Lok­salt. Ka tei­sed 9 pro­jek­ti kva­li­fit­see­ru­sid ehk said kesk­mi­selt üle 5 punk­ti, kuid jäid ra­ha­puu­du­sel toe­tu­sest il­ma.

Kuu­sa­lu val­last saab MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts me­re­pääs­te ujuv­kai jaoks 26 285 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le an­tak­se Kol­ga koo­li ma­dal­seik­lus­ra­ja jaoks 7800,43 eu­rot.

Pen­sio­nä­ri­de ühen­dust Lok­sa Kom­pass toe­ta­tak­se 30 000 eu­ro­ga ühen­du­se ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks Lok­sa bus­si­jaa­ma tei­sel kor­ru­sel.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Rii­na Ah­ven (ko­mis­jo­ni esi­mees) ja Kad­ri­na val­last Ann Lõh­mus ning asen­dus­liik­me­te­na Hal­ja­la val­last Ene Loo, Kad­ri­na val­last Ma­ris Muu­si­kus, Lok­sa lin­nast Ka­rin Il­ves, Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Ele Tern.

Meet­mes­se 2.2 „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ oli esi­ta­tud 14 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 120 507,82 eu­rot. Toe­tu­se said neist 10, kok­ku ja­ga­ti 88 313,08 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last toe­ta­tak­se 3 pro­jek­ti, nei­le an­tak­se kok­ku 27 690,79 eu­rot. MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab pro­jek­ti­le „Me­hed, hak­ka­me rok­ki­ma ehk KMK foe­re­ver, mees­koo­ri laul au sis­se!“ 9883 eu­rot – Kuu­sa­lu mees­koo­ri ja an­samb­li Uu­ri4ever ühi­se rokk-kont­ser­di kor­ral­da­mi­seks.

Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu pro­jek­ti „Ak­tiiv­ne ja te­gus Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing II“ toe­tus on 7837,50 eu­rot. MTÜ-le Kuu­sa­lu Hoo­le­la an­tak­se pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu piir­kon­na noor­te ja eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te ühis­te­ge­vu­sed“ 9970,29 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Hal­ja­la val­last An­ne­li Ki­vi­saar (ko­mis­jo­ni esi­mees), Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no, Lok­sa lin­nast Õn­ne­la Ted­re­kin, Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na Rii­na Ah­ven ning asen­dus­liik­me­te­na Kad­ri­na val­last Ma­ris Muu­si­kus ja Ta­pa val­last Ind­rek Jurt­šen­ko.

Eelmine artikkelVald taotleb toetust Kehrasse eakate üürikodu ehitamiseks
Järgmine artikkelRaven kast­mis­vee eest ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­su ei kü­si