Keh­ras ava­ti pi­du­li­kult rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­tud saal

475
Keh­ra va­na rah­va­ma­ja mood­ne ja nu­ti­ka­te la­hen­dus­te­ga saal.

„Re­no­vee­ri­mi­se täht­sa­mad üle­san­ded olid pa­ran­da­da saa­li akus­ti­kat, tuua si­sear­hi­tek­tuur­se la­hen­du­se kau­du mait­se­kalt esi­le hoo­ne vää­ri­kas aja­lu­gu, luua nu­ti­kad teh­ni­li­sed la­hen­du­sed ning pai­gal­da­da hoo­nes­se ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem,“ sel­gi­tas Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa ree­de, 8. ok­toob­ri õh­tul, kui pä­rast roh­kem kui 8 kuud kest­nud re­no­vee­ri­mist ava­ti pi­du­li­kult Keh­ra rah­va­ma­ja saal.

Rah­va­ma­ja sai se­ni­sest vei­di pi­ke­ma nii­ni­me­ta­tud nu­ti­ka la­va, ku­hu al­la ma­hu­vad kõik saa­li too­lid, mi­da on kok­ku 200, bas­si­kõ­la­rid pai­gal­da­ti la­va kül­ge­de al­la: „Sel­le võr­ra on saa­lis roh­kem ruu­mi kü­las­ta­jai­le.“

Saa­lis on ka kaa­saeg­ne he­li- ja val­gus­park ning ven­ti­lat­sioon, pa­ran­da­ti tur­va­süs­tee­me – pai­gal­da­ti au­to­maat­sed suit­suee­mal­dus­luu­gid, ühe la­va kõr­val asu­nud ak­na ase­me­le teh­ti eva­kuat­sioo­niuks. Saa­li ta­ga­sei­nas too­di kroh­vi alt väl­ja va­na ki­vi­sein.

Koos pro­jek­tee­ri­mi­se ning la­va­kar­di­na­te ja akus­ti­lis­te ak­na­kar­di­na­te­ga läks re­no­vee­ri­mi­ne maks­ma 286 280 eu­rot. Si­se­ku­jun­du­se te­gi OÜ Va­rik Pro­jekt, ehi­tas OÜ Siim Ehi­tus.

Kehra rahvamaja saali tagumine sein.

„Sel­li­se mul­ti­funkt­sio­naal­se saa­li pro­jek­tee­ri­mi­ne oli te­ge­li­kult kee­ru­li­sem, kui ar­va­sin, sest va­na ma­ja näi­tas mei­le va­he­peal ham­baid. Akus­ti­li­ne pro­jekt, mi­da alg­selt pak­ku­si­me, et siia saaks Ees­ti üks pa­re­ma akus­ti­ka­ga väi­ke­saa­le, pä­ri­selt ei õn­nes­tu­nud. Aga mul on vä­ga hea meel, et tu­li mõ­nus ja hu­ba­ne saal,“ lau­sus saa­li ku­jun­da­nud Ül­lar Va­rik.

Ava­mi­sel tä­nas kul­tuu­ri­kes­ku­se juht tä­nu­kir­ja­ga Ani­ja val­la­va­lit­sust, Siim Ehi­tust, Va­rik Pro­jek­ti ning ehi­tus­jä­re­le­val­vet tei­nud Gus­tav Nõm­me.

„Olen vä­ga tä­nu­lik, et Ani­ja vald are­neb kii­res­ti ja Keh­ra rah­va­ma­ja on saa­nud osaks sel­lest aren­gust. Võin jul­gelt öel­da, et mit­te ai­nult Ani­ja val­la ko­gu­kond, vaid ko­gu Ees­ti on juur­de saa­nud ühe põ­ne­va, uni­kaal­se ja mait­se­kalt re­no­vee­ri­tud kul­tuu­ri­kes­ku­se,“ mär­kis El­vis Hru­pa.

Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid la­va ees lä­bi val­la­va­nem Rii­vo Noor, vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, Siim Ehi­tu­se esin­da­ja Ah­ti Väin ning El­vis Hru­pa. Re­no­vee­ri­tud saa­li õn­nis­tas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu õn­nit­les uue saa­li pu­hul ning üt­les, tal on ju­ba mõt­teid, mi­da seal koos­töös val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga te­ha, et tuua sin­na edas­pi­di kü­las­ta­jaid ka teis­test val­da­dest ja ko­gu Har­ju­maalt.

„Mui­du­gi ole­me ka­de­dad, aga loo­da­me sii­ralt, et in­ves­tee­rin­gud jõua­vad ka Ala­ver­re, Voo­se­le ja Aeg­vii­tu,“ lau­sus Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas te­gi uuen­da­tud saa­li ava­peol üle­vaa­te roh­kem kui sa­da aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud prae­gu­se rah­va­ma­ja hoo­ne aja­loost. See ehi­ta­ti 1914. aas­tal, kui Ees­ti­maa Põl­lu­mees­te Selts, kes ka­van­das Keh­ras­se näi­dis­mõi­sa, ehi­tas sel­leks val­mis mit­med uh­ked kõr­val­hoo­ned, seal­hul­gas ha­rul­da­se nel­ja­kor­ru­se­li­se tor­ni­ga vil­ja­kui­va­ti. Sel­le pro­jek­tee­ris Erich Ja­ko­bi, kes on pro­jek­tee­ri­nud ka Keh­ra väi­ke­se koo­li­ma­ja.

Rah­va­ma­jaks sai vil­ja­kui­va­ti 1936. aas­tal. Pä­rast sõ­da te­gut­ses see te­ha­se klu­bi­na, ku­ni ree­del, 13. det­semb­ril 1957 läks põ­le­ma, 1959. aas­ta lõ­pus ava­ti seal taas­ta­tud müü­ri­de­le ehi­ta­tud sov­hoo­si klu­bi.

Rah­va­ma­ja ava­mi­se­le kut­su­tud kü­la­lis­te­le, val­la kul­tuu­ri­töö­ta­jai­le ja rin­gi­juh­ti­de­le and­sid re­no­vee­ri­tud saa­lis esi­me­se kont­ser­di Kad­ri Voo­rand ja Mih­kel Mäl­gand.

Sa­mal õh­tul ava­ti rah­va­ma­ja fua­jees saa­li si­se­ku­jun­du­se au­to­ri Ül­lar Va­ri­ku maa­li­näi­tus.
„See on era­kord­ne ju­hus, et pro­jek­tee­rin hoo­net ja avan sa­mas ka näi­tu­se. Kui­gi olen ame­tilt in­ter­jöö­ri di­sai­ner, on mu ho­bi maa­li­mi­ne. Kui in­ter­jöö­rid on muu­tu­nud ta­ga­si­hoid­li­ku­maks ja vär­vid jää­nud neis ta­hap­laa­ni­le, roh­kem tuuak­se esi­le de­tai­li­de­ga, siis elan sel­le jõu väl­ja maa­li­kuns­tis, mis on dü­naa­mi­li­ne, lii­kuv. Ju ma põ­len ja pro­jek­tee­ri­mi­ne ei an­na nii pal­ju või­ma­lust se­da põ­le­mist en­dast väl­ja hei­ta ning pa­nen sel­le kuns­ti,“ rää­kis Ül­lar Va­rik.

Te­ma maa­le saab Keh­ra rah­va­ma­jas vaa­da­ta 7. det­semb­ri­ni.

Eelmine artikkelAni­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem va­li­tud
Järgmine artikkelDebatid on järelevaadatavad