Keh­ra Põh­ja tä­na­va kuu­ri­sein­tel on maa­lin­gud ron­gi­dest

325
HE­LE­NA HAN­NI ja VA­HUR AGAR üt­le­vad, et sei­na­maa­lin­gu­tel Keh­ras Põh­ja tä­na­val on sa­ma efekt, mis la­ma­va­tel po­lit­sei­ni­kel – au­to­ga sõit­jad võ­ta­vad nen­de juu­res kii­ru­se ma­ha. Anija vald rahastab noorte kunstnike projekti 5200 euroga.

Maa­lin­gu­te au­to­rid on VA­HUR AGAR ja HE­LE­NA HAN­NI, kes kaks aas­tat ta­ga­si te­gid sei­na­maa­lin­gud Keh­ra väi­ke­se koo­li­ma­ja sei­na­le.

Eel­mi­sel sü­gi­sel kü­sis Ani­ja val­la­va­lit­sus ela­ni­kelt ideid, mi­da ja ku­hu Keh­ra lin­na kes­ku­ses pla­nee­ri­da. Va­hur Agar ja He­le­na Han­ni, kes on Keh­ra algk­las­si­ma­ja sei­nal ole­va­te maa­lin­gu­te au­to­rid, pak­ku­sid väl­ja idee te­ha raud­tee­jaa­ma lä­he­da­le Põh­ja tä­na­va äär­se kuu­ri sei­na­le maa­ling soo­mus­ron­gist.

„Su­vel võt­tis abi­val­la­va­nem Enn Pung meie­ga ühen­dust, pa­lus te­ha ka­van­di, kus on ka uue­mad ron­gid,“ üt­les Va­hur Agar.

Soo­mus­ron­g num­ber 1 ja staa­bi­ron­g.

Kui sel­gus, et lõuen­di­na saab li­saks val­la­le kuu­lu­va­te kuu­ri­de ta­gu­mi­se­le sei­na­le ka­su­ta­da ka sel­le kõr­val asu­vat erao­man­dis kuu­ri sei­na, te­gid kunst­ni­kud kaks ka­van­dit, ühe uue­ma­te elekt­ri­ron­gi­de­ga, tei­se­le vi­san­da­sid Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud soo­mus­ron­gi num­ber 1 ja staa­bi­ron­gi.

„Nüüd on Keh­ras ta­ga­si rong, mis oli La­hin­gu­väl­jal Keh­ra la­hin­gus. Ka sõ­du­rid rongis on maa­lin­gul sa­mad, kes osa­le­sid la­hin­gus – pilt on teh­tud va­na­de fo­to­de jär­gi. Vä­ga äge oli te­ha, me po­le Ees­tis va­rem tei­nud aja­loo­li­se tä­hen­du­se­ga maa­li,“ rää­kis Va­hur Agar.

Tei­sel maa­lin­gul on peale prae­gu vu­ra­va „por­gan­di­“ ka kaks va­ne­mat elekt­ri­ron­gi ning ve­dur, mis sei­sab nüüd Haap­sa­lu jaa­mas. Li­saks on pil­dil kol­m ha­ne, mis on val­la süm­bo­lid ning Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ja jõ­gi.

He­le­na Han­ni mär­kis, et neil pil­ti­del on olemas ka he­liins­tal­lat­sioon Keh­ras sageli kostuvate ron­gi­hääl­tega.

Kunst­ni­kud töö­ta­sid maa­lin­gu­te kal­lal poo­le päe­va kau­pa kaks nä­da­lat. „Lõuen­di­te“ et­te­val­mis­tus võt­tis ise­gi kauem ae­ga kui maa­li­mi­ne. Sein tu­li pu­has­ta­da, ee­mal­da­da lah­ti­ne krohv, im­mu­ta­da sei­nad si­du­va ve­de­li­ku­ga, pa­ran­da­da la­gu­ne­nud ko­had kroh­vi­ga, prit­si­da sei­nad üle sok­li­vär­vi­ga. Ku­na maa­lin­gu­te te­ge­mi­sel ka­su­ta­ti ori­gi­naal­fo­to­sid, pro­jek­tee­ri­ti sein­te­le es­malt olu­li­se­mad piir­joo­ned, see­jä­rel prin­di­ti iga pilt tükk­haa­val väl­ja ja nen­de jär­gi maa­li­ti.

Nad maalisid spet­siaal­se­te sei­na­maa­lin­gu­te jaoks mõel­dud vee­kind­la­te ae­ro­sool­vär­vi­de­ga ning katsid ki­vi­la­ki­ga. Nen­de­ga teh­tud maa­lin­gud pü­si­vad Va­hur Aga­ri ja He­le­na Han­ni sõ­nul aas­taid, ehk ise­gi aas­ta­küm­neid.

Noo­red kunst­ni­kud ja Enn Pung vaa­ta­sid Keh­ras ka tei­si sei­nu, mi­da an­naks maa­lin­gu­te­ga kau­nis­ta­da.

„Kui käi­me He­le­na­ga Ees­tis rin­gi ja näe­me põ­ne­vaid sei­nu, tee­me neist fo­to ja ko­dus ka­van­di maa­lin­gust. Sel­li­seid val­mis la­hen­du­si on meil pä­ris pal­ju. Loo­da­me, et meie sei­na­maa­lid ins­pi­ree­ri­vad ka tei­si kuns­ti­hu­vi­li­si mõt­le­ma suu­re­ma­te lõuen­di­te pea­le, kui on hu­vi­li­si, saa­me neid ju­hen­da­da,“ rää­kis Va­hur Agar.

Ta li­sas, et soo­vik­sid te­ha mõ­ne sei­na­maa­lingu igas­se koh­ta, kus on nen­de juu­red: „He­le­na on pä­rit Tar­tust, mi­nu ema­pool­ne su­gu­võ­sa sa­mu­ti Lõu­na-Ees­tist, isa­pool­se su­gu­võ­sa üks tü­vi on Keh­ras ja Ani­jal, tei­ne Lok­sa ja Kol­gaküla kan­dis. Ko­du­ko­ha maa­li­de ee­lis on, et hoia­me neil sil­ma peal, saa­me va­ja­du­sel ala­ti pa­ran­da­da. Kee­ru­li­sem on nen­de sein­te­ga, mis on vä­ga kau­gel, mõ­nes tei­ses rii­gis.“

Li­saks Ees­ti­le on Va­hur Agar ja He­le­na Han­ni suu­ri sei­na­maa­lin­guid ka Root­sis, Lä­tis, Lee­dus, Is­lan­dil, Nor­ra, Ees­ti, Por­tu­ga­lis, Taa­nis, Un­ga­ris, Prant­sus­maal ja Ba­lil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu uueks val­la­va­ne­maks on plaa­nis va­li­da TER­JE KRAAN­VELT
Järgmine artikkelSpordiuudised