Kuu­sa­lu uueks val­la­va­ne­maks on plaa­nis va­li­da TER­JE KRAAN­VELT

815
Kuu­sa­lu uue val­la­va­ne­ma kan­di­daat TER­JE KRAAN­VELT.

Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis il­mus eel­mi­sel nel­ja­päe­val tea­de, et val­la juh­ti­mis­le­pin­gu­ga lii­tu­nud 10 vo­li­nik­ku on ot­sus­ta­nud toe­ta­da uue val­la­va­ne­ma­na Ter­je Kraan­vel­ti. Uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­sed on ka­vas kor­ral­da­da val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil no­vemb­ri esi­me­ses poo­les. Se­ni­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lah­kub ame­tist, sest asub 1. jaa­nua­rist töö­le põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti ju­hi­na.

Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et kaa­lu­mi­sel oli mi­tu head kan­di­daa­ti, Ter­je Kraan­vel­ti ka­suks rää­gib li­saks tu­ge­va­le töö­ko­ge­mu­se­le, hea­de­le isi­ku­oma­dus­te­le ja juh­ti­mi­sos­kus­te­le ka Kuu­sa­lu val­la ko­ha­lik taust.

Ter­je Kraan­velt on lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1984. aas­tal. Kut­se- ja kõrg­ha­ri­du­se on ta oman­da­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris, Tal­lin­na Üli­koo­lis, Aka­dee­mia Nor­dis. On töö­ta­nud Sa­ku kesk­koo­lis ja kaks aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­lis klas­siõ­pe­ta­ja­na, Es­to­nian Ai­ris st­juar­des­si­na, aas­ta­tel 1998-2007 oli Valk­la hool­de­ko­du di­rek­tor ja vii­ma­sed 13 aas­tat juh­tis Iru hool­de­ko­du, kus on 175 töö­ta­jat.

Ta on ol­nud va­rem te­gev ka Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas. Kan­di­dee­ris ja va­li­ti val­la­vo­li­ko­gus­se aas­ta­teks 1999-2002 va­li­mis­lii­du Ko­ge­mus ja Koos­töö ni­me­kir­jas, kus olid too­kord Kuu­sa­lu val­la prae­gu­sest koa­lit­sioo­nist vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man ja val­la­va­lit­su­se lii­ge Kau­po Par­ve, ning aas­ta­teks 2002-2005 Isa­maa­lii­du ni­me­kir­jas, ku­hu siis kuu­lu­sid prae­gu­sest koa­lit­sioo­nist ka Kal­mer Märt­son ja Su­lev Vald­maa. Vo­li­ko­gu liik­me­na juh­tis Ter­je Kraan­velt val­la sot­siaal­ko­mis­jo­ni tööd. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu liik­me­na oli ta üks neist, kes ot­sus­ta­sid 2005. aas­ta märt­sis, et Kuu­sa­lu ja Lok­sa vald lii­de­tak­se.

Ter­je Kraan­velt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli nüüd vä­ga ül­la­tu­nud, kui teh­ti pak­ku­mi­ne asu­da töö­le Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na: „Võt­sin esial­gu mõt­le­mi­sae­ga ja ot­sus­tasin an­da nõu­so­le­ku. Olen koh­tu­nud Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­ni liik­me­te­ga. Kui­gi vii­mas­tel aas­ta­tel elan Jõe­läht­me val­las, tean Kuu­sa­lu val­da häs­ti, sest ela­sin ja töö­ta­sin siin aas­taid. Mi­nu lap­se­põl­ve­ko­du on Liia­pek­si kü­las, en­di­se Lok­sa val­la kü­lad ehk seal­pool­ne kant on mul­le sa­mu­ti tut­ta­v. Kuu­sa­lu vald on ol­nud ko­gu aeg mu hu­vior­bii­dis ja olen kur­sis ka vii­ma­sel ajal Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas toi­mu­nu­ga.“

Ta rää­kis, et lah­kus omal soo­vil Iru hool­de­ko­du di­rek­to­ri ko­halt tä­na­vu juu­lis, ku­na on ol­nud pin­ge­li­sed ajad ja soo­vis ak­tiiv­sest juh­ti­mis­te­ge­vu­sest ta­ga­si tõm­bu­da: „Hin­ge­tõm­be­paus oli va­ja­lik, olen kaks kuud ol­nud ko­hus­tus­te­ta, uut töö­koh­ta ak­tiiv­selt veel ei ot­si­nud.“
Oma par­tei­li­se kuu­lu­vu­se koh­ta lau­sus Ter­je Kraan­velt, et oli va­he­peal Kes­ke­ra­kon­na lii­ge, kuid aas­tal 2018 esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se ning peab en­nast par­tei­tuks.

Kuu­sa­lu 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus moo­dus­ta­vad küm­ne­liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du 8 ko­ha­ga ning EK­RE ja Kes­ke­ra­kond kumb­ki 1 ko­ha­ga. Opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 6, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2 ja Re­for­mie­ra­kond 1 ko­ha­ga. Uus või­mu­liit moo­dus­ta­ti eel­mi­se aas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelKehra rahvamaja saali remondist
Järgmine artikkelKeh­ra Põh­ja tä­na­va kuu­ri­sein­tel on maa­lin­gud ron­gi­dest