Keh­ra par­gi­pin­ke ei lõh­ku­nud van­daa­lid

267

Toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Ani­ja val­la ela­nik Ain Trol­la, kes mär­kas ühel sot­siaal­mee­dia le­hel pil­te Keh­ras lõ­hu­tud is­te­pin­ki­dest. Üks neist on par­gis Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se lä­he­dal, tei­ne Ko­se maan­tee ää­res kõn­ni­tee ser­vas. Pin­gid, mil­le kül­ge­deks on ki­vid, te­gid ja pai­gal­da­sid Keh­ras­se Ani­ja Lions klu­bi liik­med ne­li aas­tat ta­ga­si. Sar­na­seid on lin­nas ka­hek­sa.

„Pais­tab, et Keh­ras jõu­me­hi ik­ka lei­dub,“ tõ­des Ain Trol­la ning ole­tas, et van­daa­li­del on prae­gu hea laa­men­da­da, ku­na tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mis­töö­de tõt­tu on Keh­ra ko­ha­ti ol­nud kott­pi­me.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les, et on ka ise kat­ki­seid pin­ke näi­nud, kuid ole­tas, et te­gu po­le van­daa­lit­se­mi­se­ga, vaid pin­gid on kan­na­ta­da saa­nud uue küt­te­to­rus­ti­ku pai­gal­da­mi­se käi­gus: „Pin­ke oleks just­kui püü­tud tõs­ta pi­sut tei­se koh­ta ja sel­le tõt­tu on tüüb­li­te­ga ki­vi­de kül­ge pan­dud lauad tul­nud lah­ti.“

Sa­ma kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le ka Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö, kes sel­gi­tas, et pin­gid jäid et­te uue soo­jat­ras­si pai­gal­da­mi­se­le ning ehi­ta­jad üri­ta­sid neid eest ära lii­gu­ta­da: „Need pin­gid ei ole aga mõel­dud tõst­mi­seks ja läk­sid vei­di kat­ki. Ehi­ta­ja­le on mär­kus edas­ta­tud. 14. sep­temb­rist ha­ka­tak­se to­ru­de pai­gal­da­mi­se tõt­tu lõ­hu­tud teid as­fal­tee­ri­ma ning lä­hi­nä­da­lail tu­leb lõ­pe­ta­da kõik vaeg- ning taas­ta­mis­tööd, siis saab ka need pin­gid kor­da.“

Ta li­sas, et siis­ki on ol­nud ka van­daa­lit­se­mist: „Soo­ja­to­ru­de pai­gal­da­ja võt­tis ehi­tu­se ajaks maa seest väl­ja ka Ko­se maan­tee pin­gi juu­res ol­nud prü­gi­kas­ti. See pan­di aju­ti­selt pin­gi kõr­va­le, et pä­rast esialg­ses­se asu­koh­ta ta­ga­si viia. Kuid va­he­peal peks­ti pink kõ­ve­raks, sel­lel olid peal ja­la­jäl­jed.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ela­ni­ku­le LAUR SIT­SI­LE Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­märk
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re pro­jekt val­mib jaa­nua­ris