Keh­ra Las­te­ta­re pro­jekt val­mib jaa­nua­ris

536
Keh­ra uus las­teaed tu­leb sar­na­ne Rae val­la Peet­ri kü­las asu­va Aru­hei­na las­teaia­ga.

Ani­ja val­la­va­lit­sus sõl­mis OÜ­ga Co­nAr­te le­pin­gu, mil­le jär­gi peab Keh­ra Las­te­ta­re uue hoo­ne pro­jekt val­mi­ma jaa­nua­ris. Pro­jekt mak­sab 69 575 eu­rot. Val­la­va­lit­sus sea­dis las­teaia pro­jek­tee­ri­mis­han­ke tin­gi­mu­seks, et põ­hip­laa­ni ja ruu­mip­rog­ram­mi koos­ta­mi­sel tu­leb alu­seks võt­ta mõ­ni va­ra­sem pro­jekt, mil­le jär­gi on aas­ta­tel 2012-2019 ehi­ta­tud las­teaed.
Val­laar­hi­tek­ti-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti In­ga Vai­nu sõ­nul jäi sõe­la­le kaks pak­ku­mist, mil­le esi­ta­ja­te­ga pee­ti lä­bi­rää­ki­mi­si.

„Lä­bi­rää­ki­mis­te tee­mad olid ka­su­tus­mu­ga­vus, ener­gia­tõ­hu­sus ja va­ja­li­ke muu­da­tus­te suu­rus. Va­li­si­me pro­jek­ti, mis vas­tab roh­kem meie soo­vi­de­le ning mil­le ka­su­tus­mu­ga­vus on las­teaia di­rek­to­ri ja töö­ta­ja­te ar­va­tes pa­rem,“ sõ­nas ta.

Või­dup­ro­jek­ti koos­tas OÜ Co­nAr­te Rae val­la Peet­ri kü­las asu­va Aru­hei­na las­teaia jaoks. Seal­ne las­teaed ava­ti 2014. aas­tal ning hil­jem on sa­ma pro­jek­ti ko­han­da­tud veel mit­me­le Rae val­la uue­le las­teaia­le. In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et Keh­ra las­teaed ei tu­le täp­selt sa­ma­su­gu­ne: „Kõik pro­jek­tid so­bi­ta­tak­se piir­kon­na ar­hi­tek­tuu­ri­ga, ka meie sead­si­me pro­jek­tee­ri­ja­le tin­gi­mu­se, et las­teaed peab so­bi­ma piir­kon­na hoo­nes­tu­se­ga.“

Muu­da­tu­si tu­leb te­ha ka ruu­mi­pai­gu­tu­ses. Kehra lasteaial ei ole va­ja köö­ki, ku­na las­teaia­lap­si toit­lus­tab Keh­ra kool. Uu­de las­teae­da ka­van­da­tak­se 9 rüh­ma. Kui­gi pro­jek­ti val­mi­mis­täh­taeg on jaa­nua­ris, aval­das val­la­va­nem Rii­vo Noor loo­tust, et see saab val­mis sel­le aas­ta lõ­puks.

„Ehi­ta­mi­seks kü­si­me ra­ha ava­ne­vast CO2 meet­mest. Kui ra­ha saa­me, hak­ka­me tu­le­val aas­tal esi­me­sel või­ma­lu­sel va­na hoo­net lam­mu­ta­da ja uut ehi­ta­ma. Ehi­tu­saeg on um­bes küm­me kuud. Sel­leks ajaks ren­di­me las­teaia­le kon­tei­ne­rid,“ lau­sus val­la­va­nem.

Eelmine artikkelKeh­ra par­gi­pin­ke ei lõh­ku­nud van­daa­lid
Järgmine artikkelLil­le ela­mua­la aren­da­ja plaa­nib Keh­ras te­ge­vust jät­ka­ta