Keh­ra pääs­te­ko­man­do on Ees­ti Eliit­ko­man­do 2020

617
Ees­ti 2020. aas­ta pa­rim pääs­te­ko­man­do: mees­kon­na­va­nem ER­KO KRUU­SA­MÄ­GI, pääst­jad MARK REI­SI, MAR­GUS PLUKK, RO­MAN IVA­NOV, pea­lik AI­VAR KA­RI ning pääst­ja KRIST­JAN HUUL.

Keh­ra pääs­te­ko­man­do võist­kond või­tis üle-ees­ti­li­sel kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sel esi­ko­ha.

Ees­ti tä­na­vu­se pa­ri­ma pääs­te­ko­man­do sel­gi­ta­mi­seks kor­ral­da­tud võist­lu­sed toi­mu­sid nel­ja­päe­val, 17. sep­temb­ril Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li õp­pe­väl­ja­kul. Eliit­ko­man­do 2020 võist­lu­sel osa­le­sid 11 ko­man­do kuue­liik­me­li­sed mees­kon­nad. Viie ala kok­ku­võt­tes või­tis esi­ko­ha Keh­ra pääs­te­ko­man­do Vänd­ra ja Rak­ve­re ko­man­do­de ees. Eliit­ko­man­do 2020 või­du­kas­se mees­kon­da kuu­lu­sid Keh­ra ko­man­do­pea­lik Ai­var Ka­ri, mees­kon­na­va­nem Er­ko Kruu­sa­mä­gi ning pääst­jad Mar­gus Plukk, Mark Rei­si, Krist­jan Huul ja Ro­man Iva­nov.

„Meie ees­märk oli või­ta ning olen loo­mu­li­kult vä­ga ra­hul mees­te­ga, kes olid sü­da­me­ga as­ja juu­res ja taht­sid võis­tel­da. Vänd­ra ko­man­do oli tu­gev vas­ta­ne, kuid oli­me vä­ga pal­ju har­ju­ta­nud ja kõik alad tu­lid väl­ja peaae­gu vi­ga­de­ta,“ üt­les Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri.

Ka mees­kon­na­va­nem Er­ko Kruu­sa­mä­gi kii­tis mees­kon­da ning nei­le abiks ol­nud Vei­ko Malt­sa. Ta li­sas, et võist­lu­seks tree­ni­ti kaks kuud, te­ma ja Krist­jan Huul käi­sid ka puh­ku­se ajal teis­te­ga koos har­ju­ta­mas.

Au­gus­tis või­tis Keh­ra mees­kond esi­ko­ha Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lus­tel. Kui seal tu­li la­hen­da­da üks üle­san­ne, siis Ees­ti pa­rim ko­man­do sel­gus viie ala kok­ku­võt­tes.

Kõi­gil ala­del esi­kol­mi­kus
Ees­ti Eliit­ko­man­do võist­lus viis üle­san­net olid sel­li­sed, mil­le­ga pääst­jad puu­tu­vad kok­ku oma iga­päe­va­töös: tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­ne ja põ­le­vast ma­jast ini­me­se pääst­mi­ne, ka­he up­pu­ja veest väl­ja too­mi­ne, kan­na­ta­nu­te pääst­mi­ne liik­lu­sa­va­riis­se sat­tu­nud au­to­dest, ehi­tus­jär­gus ma­ja keld­ris­se kuk­ku­nud ehi­ta­ja pääst­mi­ne ning en­ne­tus­töö.

Tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­se üle­san­des tu­li mees­kon­da­del aja pea­le pan­na sel­ga kus­tu­tus­rii­ded, võt­ta au­tost hin­ga­mi­sa­pa­raa­did, viia voo­li­kud ja ven­ti­laa­to­rid „põ­le­va“ ma­ja uk­se et­te, ava­da kan­gi­ga rau­duks, pan­na näo et­te tu­le­tõr­je­mask ja si­se­ne­da. Hoo­nes te­ge­li­kult suit­su ei ol­nud, mas­ki­de ees oli pa­pi­tükk, mis ta­kis­tas näh­ta­vust. Kaks pääst­jat pi­did kä­si­kau­du leid­ma üles kan­na­ta­nu ja ta ma­jast väl­ja too­ma.

„Meie me­hed lä­bi­sid sel­le trah­vi­de­ta, vea­tult,“ sõ­nas Ai­var Ka­ri.

Ku­na Keh­ra mees­kond oli tu­le­kah­ju üle­san­des kii­reim, said nad ala­või­du, tei­seks tul­nud Vänd­rat või­de­ti roh­kem kui poo­le mi­nu­ti­ga.

Vee­pääs­te üle­san­des tu­li imi­tee­ri­ti, et kaks ini­mest on up­pu­mi­so­hus, üks üs­na kal­da ää­res, tei­ne um­bes 100 meet­ri kau­gu­sel. Kau­gem tu­li veest väl­ja ai­da­ta pin­nalt­pääs­te­laua­ga, tei­ne te­les­koop­rid­va­ga. Keh­ra mees­kond vi­gu ei tei­nud, kuid kao­tas Rak­ve­re ko­man­do­le 4 se­kun­di­ga ning sai tei­se ko­ha.

Tei­seks tu­lid Keh­ra pääst­jad ka liik­lu­sa­va­rii la­hen­da­mi­ses, mis oli sa­ma­su­gu­ne, na­gu Põh­ja piir­kon­na võist­lu­sel – imi­tee­ri­ti ka­he au­to kok­ku­põr­get, kus oli kaks kan­na­ta­nut.

„Te­gi­me vea­tult, kuid Kei­la me­hed olid 7 se­kun­dit kii­re­mad,“ kom­men­tee­ris ko­man­do­pea­lik.
Ain­sa trah­vi­mi­nu­ti sai Keh­ra mees­kond nöö­ri­pääs­teü­le­san­des, mil­les tu­li keld­rist väl­ja ai­da­ta sin­na kuk­ku­nud mees. Hoo­li­ma­ta trah­vi­mi­nu­tist saa­di ka sel­les üle­san­des tei­ne koht.
En­ne­tus­töös võist­les Keh­ra eest ko­man­do­pea­lik koos pääst­ja Ro­man Iva­no­vi­ga. La­hen­da­da tu­li kolm üle­san­net: lei­da so­bi­vad pääs­te­ves­tid ja ai­da­ta need sel­ga kol­me­le eri­ne­va kaa­lu­ga ini­me­se­le, ot­sus­ta­da et­tean­tud pil­ti­de põh­jal, kas ran­nas leh­vib ro­he­li­ne, kol­la­ne või pu­na­ne lipp ning lei­da vee­pääs­tes­ten­dilt ne­li vi­ga. Kol­me üle­san­de kok­ku­võt­tes sai Keh­ra en­ne­tus­töö üle­san­des kol­man­da ko­ha.

Viie ala kok­ku­võt­tes või­tis Keh­ra ko­man­do mees­kond tei­seks tul­nud Vänd­rat 4 punk­ti­ga.
Ko­man­do­pea­lik rää­kis, et võit sel­gus al­les vii­ma­se ala­ga: „Kui me­hed läk­sid nöö­ri­pääs­te­har­ju­tust te­ge­ma, oli neil järg­mis­te ees edu ai­nult kaks punk­ti. Üt­le­sin, et üld­või­du saa­mi­seks on va­ja­lik vä­he­malt tei­ne koht. Kuid ne­li ala toi­mu­sid ühel ajal ning lõ­puks pii­sa­nuks vii­ma­sel alal ka nel­jan­dast-viien­dast ko­hast.“

Er­ko Kruu­sa­mä­gi mär­kis, et kon­ku­rents oli ti­he, ot­sus­ta­vaks said kii­rus, üle­san­ne­te vea­tu la­hen­da­mi­ne, üld­või­du ta­gas sta­biil­sus – Keh­ra mees­kond oli kõi­gil ala­del esi­kol­mi­kus.

Keh­ra pääs­te­ko­man­do mees­kond või­tis Ees­ti Eliit­ko­man­do tei­ses koos­sei­sus ka 2017. aas­tal, aas­ta hil­jem sai üks Keh­ra võist­kon­da­dest seal 2. ko­ha. Mul­lu pro­tes­tiks koh­tu­ni­ke töö vas­tu ei osa­le­tud. „Tä­na­vu olid vä­ga ta­se­mel koh­tu­ni­kud, oli lust võis­tel­da,“ sõ­nas Ai­var Ka­ri.

Eliit­ko­man­do või­du­ga kaas­nes suur ka­ri­kas ning mees­kon­na­va­ne­ma sõ­nul lu­bas pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor kol­me edu­ka­ma mees­kon­na liik­me­te­le ka pree­miat. „Mõn­da mo­ti­vee­rib ra­ha, meie taht­si­me võis­tel­da. Vaid mi­na ja Mark Rei­si oli­me ka va­rem osa­le­nud, tei­sed me­hed olid es­imest­ korda. Tean, et kii­ra­bi pa­ri­mad käi­vad Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel. Kui ka pääst­ja­te­le sar­na­seid võist­lu­si kor­ral­da­tak­se, oleks neist põ­nev osa võt­ta,“ rää­kis Er­ko Kruu­sa­mä­gi.