Kuu­sa­lu val­last ja val­la­va­ne­mast

320
URMAS KIRTSI.

UR­MAS KIRT­SI,
Kuu­sa­lu val­la­va­nem

Vii­ma­sed aas­tad on ol­nud Kuu­sa­lu val­la­le erand­li­kud. Kol­me aas­ta jook­sul on vo­li­ko­gul ju­ba viies esi­mees. Val­la­va­ne­ma­te­ga on läi­nud aeg­la­se­malt, kuid tõe­näo­li­selt saab vald veel käe­so­le­val aas­tal uue val­la­va­ne­ma ehk vii­ma­se kol­me aas­ta jook­sul on vo­li­ko­gul nel­jas kord val­la­va­ne­mat va­li­da. Olen andnud nõusoleku hakata põllumajandus- ja toiduameti peadirektoriks.

Vo­li­ko­gus toi­muv on pee­gel­dus 2017. aas­ta va­li­mis­tel ku­ju­ne­nud olu­kor­rast. Uued ini­me­sed, hoia­kud ja uu­te vo­li­ni­ke vä­he­ne ko­ge­mus on jät­nud jäl­je vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se töö­või­me­le. Kurb, et esi­me­ne aas­ta pä­rast va­li­mi­si oli val­la juh­ti­mi­ses rai­sa­tud aeg, kus te­ge­le­ti va­na val­la­va­ne­ma ame­tist kan­gu­ta­mi­se­ga ja uue val­la­va­ne­ma juu­ru­ta­ta­va maat­riks­juh­ti­mi­se­ga.

Uue val­la­va­ne­ma ot­sin­gud on kest­nud li­gi kuu. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, kel­le täi­ta on val­la juh­ti­mis­le­pin­gu alu­sel val­la­va­ne­ma koht, on ot­sus­ta­nud, et ava­lik­ku kon­kurs­si ei tu­le. Leia­me, et pa­rim val­la­va­nem on sün­di­nud Kuu­sa­lu val­las või siin pii­sa­valt kaua ela­nud, et tun­da ko­gu­kon­da, ta­ju­da rah­va va­ja­du­si ja kan­da vas­tu­tust ko­ha­li­ku elu aren­da­mi­sel. Ot­si­me juh­ti, kes oleks vi­sio­näär, in­nus­ta­ja, hea ad­mi­nist­raa­tor ja mees­kon­na hoid­ja, kuid eel­kõi­ge hea ini­me­ne. Kõik muu on õpi­tav, kuid hea­dus ja soov ai­da­ta ning aren­da­da on pi­gem kaa­sa­sün­di­nud oma­du­sed.

Olen ol­nud val­la­va­nem kok­ku 14 aas­tat. Hin­dan vä­ga esi­mest pe­rioo­di 1993-1996, kui ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed alus­ta­sid tööd ja kõik oli uus. Õp­pi­sin mi­na ja ka vo­li­ko­gud. Sea­dus­li­kud re­gu­lat­sioo­nid veel puu­du­sid, see­ga tu­li ena­mik as­ju ot­sus­ta­da ise. Hu­vi­tav oli ka 2010-2011, kui MA­SU rün­das et­te­võt­teid, kuid ka rii­ki ja oma­va­lit­su­si. Mei­le tä­hen­das see tu­lu­de olu­list ka­ha­ne­mist. Sai­me hak­ka­ma pal­ga­kär­be­te­ta ning olu­lis­te tee­nus­te säi­li­ta­mi­se­ga.

Loo­mu­li­kult on väl­ja­kut­seid pak­ku­nud prae­gu­ne töö­pe­riood. Vo­li­ko­gu 10 lii­get on võt­nud vas­tu­tu­se val­la juh­ti­mi­se eest ja ta­ga­nud sta­biil­su­se. Vä­ga pal­ju, mis oli ka­van­da­tud te­ha nel­ja aas­ta­ga, tu­leb teoks te­ha olu­li­selt kii­re­mi­ni.

Ole­me häs­ti ede­ne­nud. Kõi­ge täht­sa­mad on kom­pe­tent­sed töö­ta­jad. Val­la­ma­ja on me­hi­ta­tud vä­ga hea­de spet­sia­lis­ti­de­ga. Suu­res­ti nen­de tee­ne, et val­la elu on läi­nud eda­si. On käi­vi­ta­tud ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus, han­gi­tud val­la­le täien­da­vaid tu­lual­li­kaid, val­mi­nud toe­ta­tud ela­mi­se ma­ja, käi­vi­tu­nud Sal­mis­tu sa­da­ma ja Kuu­sa­lu koo­li uue alg­koo­li­hoo­ne ehi­tus. Tee­de mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks in­ves­tee­ri­tak­se li­gi pool mil­jo­nit, tä­na­va­val­gus­tus pa­ra­neb Kuu­sa­lu ale­vi­kus, Pä­ris­peal, Vii­nis­tul ja Kiiu-Kä­li kerg­liik­lus­teel, li­saks on ra­ha Kol­ga pal­lip­lat­si ja Kol­ga Rah­va Ma­ja ehi­tu­seks. Val­lal ei ole ol­nud ku­na­gi nii head in­ves­tee­ri­mi­saas­tat, in­ves­tee­ri­me li­gi mil­jo­ni eri­ne­va­tes­se pro­jek­ti­des­se.

Olen kuul­nud, et nüüd, kui vald on „lõh­ki lae­na­tud“, pa­neb val­la­va­nem ame­ti ma­ha ja pe­seb käed puh­taks ja sel­leks, et pääs­ta ma­jan­dus­lik­ku olu­kor­da, su­le­tak­se ea­ka­te ko­du ja koo­li õpi­las­ko­du. Krii­ti­ku­tel on oma „tõ­de“, mil­lest läh­tu­des nad sei­su­koh­ti aval­da­vad. Olen kuul­nud krii­ti­ku­telt pi­de­valt, et kõik on teh­tud va­les­ti ja ko­he saa­bub kaos. Ome­ti on kõik, mis ka­van­da­tud, el­lu vii­dud ja pi­gem vä­ga häs­ti.

Val­lal on jõu­ko­ha­ne kan­da in­ves­tee­rin­gu­te­ga kaas­ne­vaid ko­hus­tu­si, on ta­ga­tud pii­sav lik­viid­sus, et tul­la toi­me iga­päe­vaü­le­san­ne­te­ga. 3,5 mil­jo­nit eu­rot koo­li ja 0,9 mil­jo­nit sa­da­mas­se pi­dur­dab küll tu­le­va­si in­ves­tee­rin­guid, kuid koo­li jät­ku­vat uuen­da­mist ei pea kaua oo­ta­ma. Järg­mi­se ehi­tu­se­ta­pi aru­te­lu­de­ga tu­leks alus­ta­da 2021. aas­tal ja pro­jek­tee­ri­mi­se­ga 2022. Ha­ri­dus on ja jääb ka tu­le­vi­kus val­la prio­ri­tee­diks.

Kui­gi lah­kun val­la­va­ne­ma ko­halt, kan­nan jät­ku­valt vas­tu­tust val­la käe­käi­gu eest. Jät­kan tööd vo­li­ko­gus ja see­ga olen vas­tu­tav ju­ba teh­tud ot­sus­te ja ka val­la tu­le­vi­ku ku­jun­da­mi­se eest.

Eelmine artikkelKeh­ra pääs­te­ko­man­do on Ees­ti Eliit­ko­man­do 2020
Järgmine artikkelVii­nis­tu rah­va­ma­ja re­mon­t