Keh­ra nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad Si­ni­lil­le kam­paa­nia raa­mes orien­tee­ru­ma

304
Naiskodukaitse Kehra jaoskonna liikmed KILLU VÄLISTE, MARET KIVISTU ja PIRET URMET Kehra jaamahoone ees Sinilille kampaania meenetega. Foto Hele Margus

Tu­le­val lau­päe­val, 24. ap­ril­lil toi­mub Keh­ras kol­man­dat kor­da hea­te­ge­vus­lik orien­tee­ru­mis­matk. Te­gu on Si­ni­lil­le kam­paa­nia raa­mes toi­mu­va hea­te­ge­vu­sü­ri­tu­se­ga, mi­da kor­ral­dab nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kond. Start ja fi­niš on Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res, kus nais­ko­du­kaits­jad müü­vad star­di­pääs­me­na „An­na­me au!“ mee­neid. Ka­he eel­mi­se lau­päe­va­ga ko­gu­ti mee­ne­te müü­gist 160 eu­rot.

Si­ni­lil­le kam­paa­niat kor­ral­da­vad Ees­ti Vi­gas­ta­tud Võit­le­ja­te Ühing koos nais­ko­du­kait­se­ga ka­hek­san­dat ke­va­det. Ala­tes 2014. aas­tast kut­su­tak­se igal aas­tal ap­ril­lis üles kand­ma kait­se­väe ja Kait­se­lii­du ve­te­ra­ni­de ning nen­de lä­he­das­te tun­nus­tu­seks Si­ni­lil­le rin­na­mär­ki. Mär­ki­de ja muu­de mee­ne­te müü­gist saa­dud tu­lu eest toe­ta­tak­se pea­mi­selt rah­vus­va­he­lis­tel sõ­ja­lis­tel ja ra­hu­ta­ga­mi­s­ope­rat­sioo­ni­del osa­le­nud ve­te­ra­ne ja nen­de pe­re­sid.

2019. aas­ta lõ­pus loo­dud nais­ko­du­kait­se Keh­ras jaos­kond osa­leb Si­ni­lil­le kam­paa­nias teist kor­da.

„Eel­mi­sel aas­tal püüd­si­me liht­salt mee­neid müüa. Ku­na oli erio­lu­kord ning lä­hi­kon­tak­te tu­li väl­ti­da, oli müük väi­ke. Nais­ko­du­kait­se jaos­kon­da­de jaoks on Si­ni­lil­le kam­paa­nias osa­le­mi­ne aua­si ning ot­sus­ta­si­me ka tä­na­vu kaa­sa lüüa,“ rää­kis nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kon­na juht Pi­ret Ur­met.

Keh­ra nais­ko­du­kaits­jad ot­sus­ta­sid kam­paa­nia raa­mes kor­ral­da­da ko­du­lin­nas kol­mel lau­päe­val fo­too­rien­tee­ru­mi­se: „Vaa­ta­si­me, mi­da tee­vad ja kui­das toi­me­ta­vad ko­ge­nud jaos­kon­nad. Mõ­nel pool kor­ral­da­tak­se jook­su, kus saab vir­tuaal­selt osa­le­da, ku­sa­gil sa­mu­ti fo­too­rien­tee­ru­mist. Oli nõue, et üri­tus peab ole­ma või­ma­li­kult kon­tak­ti­va­ba ja ot­sus­ta­si­me, et ta­vao­rien­tee­ru­mist ei tee ning va­li­si­me liht­sa­ma fo­too­rien­tee­ru­mi­se.“

Esi­me­seks päe­vaks, 10. ap­ril­liks, va­li­ti Keh­ras 10 koh­ta ning koos­ta­ti nen­de fo­to­de põh­jal kaart. Mõ­ned olid tun­tud ko­had, mis on pil­ti­de jär­gi ära­tun­ta­vad, kuid li­sa­ti ka va­nu pil­te koh­ta­dest, mis tä­na­päe­val enam sel­li­sed väl­ja ei näe. Mõ­ned osa­le­jad lu­ba­sid nä­da­la pä­rast uues­ti tul­la ja möö­du­nud lau­päe­vaks teh­ti koos­töös An­ne Oruaa­sa­ga uus nii­ni­me­ta­tud ret­ro­kaart, kus ka­su­ta­ti va­nu fo­to­sid viiest hoo­nest, mis ei näe enam am­mu väl­ja sel­li­sed na­gu neil pil­ti­del või po­le­gi neid enam al­les.

„Osa­võt­jad pi­did pil­di jär­gi mi­ne­ma neis­se koh­ta­des­se ja te­ge­ma sel­fi. Võis käia lä­bi kõik ko­had või ai­nult mõ­ned, na­gu igaüks soo­vis, võist­lust me ei kor­ral­da­nud,“ sõ­nas Pi­ret Ur­met.

Ku­na esi­me­sel kor­ral oli ilm külm ja tuu­li­ne, oli nais­tel hirm, et osa­võt­jaid ei ole. Nel­ja tun­ni jook­sul käis mi­tu selts­kon­da, kok­ku um­bes 30 ini­mest. Möö­du­nud lau­päe­val, kui ilm oli tun­du­valt pa­rem, oli osa­võt­jaid um­bes poo­le vä­hem: „Rää­ki­si­me ka kam­paa­niast ning miks on suur au ap­ril­lis Si­ni­lil­le mär­gi­ga rin­gi käia. Noo­red ei tead­nud ve­te­ra­ni­dest eri­ti mi­da­gi. Sa­mas üks pe­re üt­les, et ei ta­ha mee­neid, soo­vi­vad vaid ra­ha an­da. Meie pea­le­käi­mi­sel võt­sid siis­ki ühe käe­võ­ru ning läk­sid orien­tee­ru­ma. Üks mees üt­les, et po­le orien­tee­ru­mi­sest hu­vi­ta­tud, tu­li sel­le­pä­rast, et saaks kam­paa­niat toe­ta­da.“

Saabuval lau­päe­val, kui Keh­ra nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad sel aas­tal vii­mast kor­da fo­to-
o­rien­tee­ru­mi­se­le, on plaa­nis ja­ga­da ka Keh­ra lin­na orien­tee­ru­mis­kaar­ti, et need, kel­le jaoks fo­too­rien­tee­ru­mi­ne tun­dub igav või po­le pil­dis­ta­mi­seks te­le­fo­ni, tu­lek­sid osa võt­ma. Või­ma­lik on ka eel­mis­tel lau­päe­va­del ja­ga­tud kaar­ti­de jär­gi koh­ti ot­si­da.

Pi­ret Ur­met kin­ni­tas, et ko­had on lin­nas laia­li, ei ole eri­list oh­tu teis­te­ga kok­ku puu­tu­da: „Ku­na siia tu­leb ka neid ini­me­si, kes po­le ko­ha­li­kud, on hea, kui saa­me nei­le orien­tee­ru­mis­män­gu käi­gus Keh­rat ja siin­seid ilu­sa­maid koh­ti tut­vus­ta­da.“

Ta rää­kis, et kui­gi kam­paa­nia peaees­märk on ra­ha ko­gu­mi­ne, võik­sid tul­la ka need, kes eel­mis­tel lau­päe­va­del on Keh­ras ju­ba orien­tee­ru­mas käi­nud ja kam­paa­niat toe­ta­nud: „Mi­da­gi nad ost­ma ei pea, tul­gu liht­salt lii­ku­ma. Meil on plaa­nis te­ha ka ava­lik loo­si­mi­ne, loo­si­me kõi­gi osa­le­nu­te va­hel mõ­ned „An­na­me au“ kam­paa­nia­too­ted.“

Keh­ra jaos­kon­nas 11 nais­ko­du­kaits­jat
Nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kon­nal on 11 lii­get. Kui jaos­kond li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si loo­di, loo­de­ti 2020. aas­tal hoog­salt te­gut­se­da.

„Ko­roo­na tõm­bas sel­le­le pea­le pä­ris kõ­va pi­du­ri,“ tõ­des Pi­ret Ur­met.

Ta rää­kis, et nad ei pea end veel täieõi­gus­li­keks nais­ko­du­kaits­ja­teks, sest kel­lel­gi po­le lä­bi­tud kõik viis va­ja­lik­ku baas­koo­li­tust. Need on or­ga­ni­sat­sioo­niõ­pe, sõ­du­ri baas­koo­li­tus, me­dit­siin, vä­li­toit­lus­tus, ohu­tu­sõ­pe: „Põ­hi- ja sõ­du­ri­koo­li­tu­se ole­me lä­bi tei­nud, mõ­ni meist ka ohu­tus­hoiu. Osa koo­li­tu­si on jää­nud ära, osa toi­mu­nud vee­bis, kõik võ­tab prae­gu to­pel­ta­ja. Eel­mi­sel aas­tal kut­su­ti nais­ko­du­kaits­jaid ap­pi te­le­kes­ku­ses­se kõ­ne­sid vas­tu võt­ma ja tes­ti­mis­punk­ti­des­se. Kuid üle pool­te meie liik­me­test töö­ta­vad ha­ri­du­sa­su­tus­tes ning me ei toh­ti­nud min­na nak­ku­soht­lik­ku­se koh­ta, li­saks olid tööl uued ajad, tu­li ko­ha­ne­da dis­tant­sõp­pe­ga.“

Keh­ra nais­ko­du­kaits­ja­te juht li­sas, et vä­he­sest te­gut­se­mi­s­ajast hoo­li­ma­ta on neil ala­nud hea koos­töö nais­ko­du­kait­se Ko­se jaos­kon­na ja Kait­se­lii­du Ko­se ma­lev­kon­na liik­me­te­ga, kel­le­ga koos on käi­dud ka­hes val­las asu­vaid au­sam­baid kor­da te­ge­mas. Plaan on ha­ka­ta se­da koos­töös te­ge­ma igal aas­tal en­ne või­du­pü­ha.

„Kut­sun kõi­ki nai­si meie­ga lii­tu­ma. Kel­lel hu­vi, leiab meid Fa­ce­boo­ki le­he kau­du,“ sõ­nas Pi­ret Ur­met.

Eelmine artikkelKas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?
Järgmine artikkelKeh­ra mõi­sa ja sov­hoo­si tal­li­me­he JU­HAN ARU mee­nu­tu­sed