Aeg­vii­du ko­gu­kon­na koo­so­lek rah­va­ma­jas

203

Pü­ha­päe­va, 10. juu­li õh­tul oli Aeg­vii­du rah­va­ma­jas ale­vi ela­ni­ke üld­koo­so­lek, mis kor­ral­da­ti ko­ha­li­ke ak­tiiv­se­te ini­mes­te ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel. Koo­so­le­kul osa­le­sid Ani­ja val­la­ arendusjuht Meeli Kuul, vallava­nem Rii­vo Noor ja valla­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Rii­vo Noor on en­di­ne Aeg­vii­du val­la­va­nem. Aeg­vii­du ja Ani­ja vald lii­tu­sid 2017. aas­tal toi­mu­nud ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga. Aeg­vii­du ale­vis on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­nik­ke 640. Aeg­vii­du rah­va­maj­ja ko­gu­nes pü­ha­päe­val koo­so­le­ku­le 32 ko­ha­lik­ku ini­mest. Koo­so­lek kes­tis 3 tun­di.

Rii­vo Noor: „Ole­me käi­nud koos arendusjuhi ja vo­li­ko­gu esi­me­hega mit­mel pool kü­la­des ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga koh­tu­mas. See­kord oli koo­so­lek Aeg­vii­dus. Rää­ki­si­me tee­ma­dest, mis kõ­ne­ta­vad ale­vi ela­nik­ke – prü­gi­ma­jan­du­sest, tä­na­va­te kor­ras­hoiust ja hea­kor­rast ning vas­ta­si­me kü­si­mus­te­le, pal­ju oli isik­lik­ke mu­re­sid. Val­la­va­lit­sus näeks, et Aeg­vii­du ale­vis võiks ol­la ini­me­ne, kes esin­daks ko­gu­kon­da ja oleks va­hen­da­ja ko­ha­li­ke ning val­la­va­lit­su­se va­hel. Lep­pi­si­me kok­ku, et rää­gi­me sel­lest sü­gi­sel eda­si, järg­mi­sel koo­so­le­kul.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev li­sas, et Aeg­vii­dus võiks ol­la oma selts või selt­sing või ale­vi­ko­gu, kus le­pi­tak­se kok­ku, mis on seal kõi­ge olu­li­se­mad la­hen­da­mist va­ja­vad prob­lee­mid. Ko­ha­lik va­ba­ühen­dus võiks kir­ju­ta­da pro­jek­te, tuua ale­vis­se li­sa­ra­ha, Ani­ja vald li­sab omao­sa­lu­se. Val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dis po­le sä­tes­ta­tud ale­vi­va­ne­ma ega -ko­gu va­li­mist, ent se­da tu­leks aru­ta­da.

Aeg­vii­du ela­nik Tii­na Lõu­gas sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Aeg­vii­dus po­le se­ni ol­nud külaliikumise sarnast te­ge­vust, sest väi­ke­ses val­las la­hen­das mu­re­sid, in­ves­tee­ris ja kor­ral­das val­la­va­lit­sus: „Ole­me oma al­ga­tusg­ru­pi­ga se­da meelt, et nüüd oleks va­ja esin­du­sor­ga­nit – val­la­va­lit­sus on kau­gel ning rah­va­ma­ja on ainus ko­ht, ku­hu erinevad huvigrupid kogunevad. Osa­de­le kohaletulnud ini­mes­te­le oli mõte uus ja võe­ti jä­re­le­mõt­le­mi­s­ae­ga.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma asen­da­jad