Raa­si­ku vo­li­ko­gu pi­das sel­le aas­ta esi­me­se di­giis­tun­gi

94
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees TII­NA RÜH­KA ju­ha­tas 13. ap­ril­li is­tun­git Zoom kesk­kon­na kau­du. Ekraanipilt Raasiku vallavolikogu istungist

Zoom kesk­kon­nas toi­mu­nud is­tung kuu­lu­ta­ti kin­ni­seks, sest ei ol­nud ta­ga­tud ava­lik­ku juur­de­pää­su.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 13. ap­ril­li is­tung oli tä­na­vu esi­me­ne, mis toi­mus in­ter­ne­ti kau­du Zoom kesk­kon­nas. Kaks is­tun­git olid sa­ma­moo­di toi­mu­nud eel­mi­sel ke­va­del erio­lu­kor­ra ajal. Kui­gi möö­du­nud aas­tal ei ol­nud val­la põ­hi­mää­ru­ses sel­list või­ma­lust sä­tes­ta­tud, tu­gi­ne­ti siis ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ju­his­te­le, et vo­li­ko­gul on erio­lu­kor­ras erand­kor­ras või­ma­lik ot­sus­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­geid viia lä­bi elekt­roo­ni­li­selt.

Juu­nis al­ga­tas val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­se, pea­mi­ne ees­märk oli sea­dus­ta­da val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu is­tun­gi­te ning ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­te elekt­roo­ni­li­selt osa­le­mi­ne ning nen­de di­gi­taal­sel ku­jul lä­bi­vii­mi­ne. Pä­rast no­vemb­ris kin­ni­ta­tud muu­da­tu­si sä­tes­tab val­la põ­hi­mää­rus, et era­kor­ra­li­se va­ja­du­se ilm­ne­mi­sel võib vo­li­ko­gu esi­mees väl­ja kuu­lu­ta­da is­tun­gi toi­mu­mi­se vir­tuaal­se­na di­gi­kesk­kon­nas, see tä­hen­dab elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te abil. Di­giis­tun­gi võib lä­bi viia, kui ka­su­ta­tav di­gi­taal­ne kesk­kond või­mal­dab vi­deo­pil­di, he­li, teks­ti ning di­gi­taal­se­te do­ku­men­ti­de edas­ta­mist üheaeg­selt ja vo­li­ko­gu liik­me­le on ta­ga­tud või­ma­lus ee­mal vii­bi­des is­tun­git jäl­gi­da, reaa­la­jas esit­le­da eel­nõu­sid, et­te­kan­deid, kü­si­mu­si, hää­le­ta­da. Di­giis­tun­git ei pee­ta, kui is­tun­gi päe­va­kor­ras on päe­va­kor­ra­punkt, mis eel­dab sa­la­jast hää­le­tust. Vo­li­ko­gu lii­ge võib osa­le­da vo­li­ko­gu is­tun­gil elekt­roo­ni­lis­te va­hen­di­te abil, kui on ta­ga­tud te­ma tur­va­li­ne au­ten­ti­mi­ne ka­su­ta­ta­vas­se in­fo­süs­tee­mi.

Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus näeb et­te, et vo­li­ko­gu is­tun­gid on ava­li­kud, kuid võib kuu­lu­ta­da kin­ni­seks, kui sel­le poolt on vä­he­malt kaks kor­da enam vo­li­ko­gu liik­meid kui vas­tu. Möö­du­nud ke­va­del kuu­lu­ta­ti Zoo­mi kau­du toi­mu­nud vo­li­ko­gu di­giis­tun­gid õi­gus­kants­le­ri soo­vi­tu­sel kin­ni­seks, sest ei suu­de­tud ta­ga­da is­tun­gi­te­le ava­lik­ku juur­de­pää­su, see tä­hen­dab, et is­tun­geid või nen­de sal­ves­tu­si ei ol­nud soo­vi­jail või­ma­lik vaa­da­ta-kuu­la­ta. Ka möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gi al­gu­ses te­gi vo­li­ko­gu esi­mees et­te­pa­ne­ku kuu­lu­ta­da is­tung seo­ses epi­de­mio­loo­gi­li­se olu­kor­ra­ga rii­gis ehk kaa­lu­ka­tel põh­jus­tel kin­ni­seks. Tii­na Rüh­ka sel­gi­tas, kui is­tung on saa­lis, saab sin­na tul­la iga soo­vi­ja, kuid di­giis­tun­gi­le ei saa, ku­na val­lal po­le teh­ni­li­si või­ma­lu­si te­ha üle­kan­ne kõi­gi­le kät­te­saa­da­vaks.

„Kut­se on saa­de­tud vo­li­ko­gu liik­me­te­le ja kut­su­tud kü­la­lis­te­le. Is­tun­gi pro­to­koll ava­li­kus­ta­tak­se ja on kät­te­saa­dav val­la ko­du­le­hel do­ku­men­ti­de re­gist­ris,“ sõ­nas vo­li­ko­gu esi­mees.
Ain­sa­na oli vo­li­ko­gu ko­hal­ol­nud liik­me­test is­tun­gi kin­ni­seks kuu­lu­ta­mi­se vas­tu Avo Möls.

Üle­kan­deid ei teh­ta ka kon­tak­tis­tun­gi­test
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lan­ge­tas sel kuul ot­su­seid esi­mest kor­da in­ter­ne­ti-is­tun­gil ning see oli ot­seü­le­kan­de­na ka You­tu­be´is. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gid on toi­mu­nud mit­mel kor­ral di­gi­taal­selt Team­si kesk­kon­na kau­du ning sel ju­hul on need ol­nud You­tu­be´is paar tun­di hil­jem jä­re­le vaa­da­ta­vad. Mõ­le­ma vo­li­ko­gu kon­tak­tis­tun­gi­test te­hak­se sa­mu­ti ot­se­üle­kan­deid.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­test po­le se­ni ot­se­üle­kan­deid teh­tud, need po­le ol­nud ka hil­jem vee­bi kau­du jä­re­le vaa­da­ta­vad. Tii­na Rüh­ka kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et is­tun­gi­test üle­kan­ne­te te­ge­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­ne on päe­va­kor­ras.

„Val­la põ­hi­mää­ru­ses on nüüd kir­jas, et se­da võib te­ha. Val­la­va­lit­sus­se on töö­le võe­tud ka IT-juht. Va­ja on mu­ret­se­da veel va­ja­lik teh­ni­ka ja ini­me­si koo­li­ta­da. Kas jõua­me se­da te­ha veel sel­le koos­sei­su ajal, ei os­ka öel­da. Su­vi tu­leb ko­he pea­le ja sü­gi­sel on va­li­mi­sed,“ üt­les ta.

Vo­li­ko­gu esi­mees kin­ni­tas, et te­ma on is­tun­gi­te vee­bis üle­kand­mi­se poolt: „Siis näeb rah­vas, kes ja kui­das val­laas­ju ot­sus­ta­vad. Usun, et see dist­sip­li­nee­rib vo­li­ko­gu liik­meid ning loo­dan, et siis ei klõ­bis­ta­ta is­tun­gi ajal te­le­fo­ni­ga sõ­nu­meid saa­ta, vo­li­ko­gu muu­tub töi­se­maks, nii-öel­da tüh­ja ju­tu aja­mist jääb vä­he­maks.“

Eelmine artikkelKas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?
Järgmine artikkelKeh­ra mõi­sa ja sov­hoo­si tal­li­me­he JU­HAN ARU mee­nu­tu­sed