Kas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?

870
TAIVO LEPPIK.

TAI­VO LEP­PIK,
Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik

Co­vid-19 pan­dee­miast tin­gi­tu­na on ini­me­sed sun­ni­tud ta­hes-taht­ma­ta roh­kem ae­ga veet­ma ko­dus. Ini­me­sed pea­vad olu­li­seks, et nen­de ko­du­des on ta­ga­tud kõik mu­ga­vu­sed na­gu näi­teks elek­ter, töö­kor­ras köö­gi­teh­ni­ka, soe ve­si, te­le­vi­sioon ja nii eda­si. On elu­täh­tis, et ko­du­des olek­sid töö­kind­lad ja tur­va­li­sed küt­te­sead­med, see ta­gab pe­re­liik­me­te­le ra­hu­li­ku une. Pa­ra­ku on nii, et kõik ko­dud ei ole tur­va­lis­te küt­te­sead­me­te­ga va­rus­ta­tud ning see­tõt­tu on üli­olu­li­ne ka­su­ta­da õn­ne­tu­si en­ne­ta­vat tur­va­teh­ni­kat na­gu suit­suan­dur ja vin­gu­gaa­sian­dur, mis või­vad pääs­ta ko­gu pe­re elu.

Suit­suan­dur on ko­hus­tus­lik
Suit­suan­dur on ko­du­des ko­hus­tus­lik abi­mees ol­nud ju­ba li­gi kaks­teist aas­tat ning vin­gu­gaa­sian­dur korst­na­ga ühen­da­tud gaa­si­sead­me­ga ko­du­des üle kol­me aas­ta. Ala­tes käe­s­ole­va aas­ta märt­si­kuust on vin­gu­mür­gi­tu­se ja sel­lest põh­jus­ta­tud sur­ma­de vä­hen­da­mi­seks vin­gu­gaa­sian­dur ko­hus­tus­lik puu­küt­tel ah­ju, plii­di või ka­mi­na­ga hoo­ne­tes, ku­hu an­du­rid tu­leb pai­gal­da­da esi­me­sel või­ma­lu­sel, kuid mit­te hil­jem kui 2022. aas­ta 1. jaa­nua­riks. Mee­les tu­leb pi­da­da, et suit­suan­dur ei asen­da vin­guan­du­rit ega vas­tu­pi­di.

Tee oma ko­du ker­ges­ti lei­ta­vaks
Li­saks alar­mee­ri­va­le tur­va­va­rus­tu­se­le on olu­li­ne, et ko­dud olek­sid õi­ges­ti ad­res­see­ri­tud. Pal­jud pe­red muu­da­vad oma ko­du tur­va­li­se­maks va­he­ta­des vä­li­suk­se pa­re­ma vas­tu. Siin­ko­hal on aga olu­li­ne mee­les pi­da­da, et ka uue­le uk­se­le tu­leb ase­ta­da kor­te­ri num­ber. Ma­jao­ma­ni­kud pea­vad ole­ma veen­du­nud, et ma­ja­del on näh­ta­val ko­hal ma­ja­num­ber. See te­ge­vus kii­ren­dab pääst­ja­te tööd ning ai­tab jõu­da abi­va­ja­ja­ni ju­hul, kui õn­ne­tus on ju­ba juh­tu­nud.

Mär­ka ka oma sõp­ru ja naab­reid
Olu­li­ne on mee­les pi­da­da, et kui an­du­rid on pai­gal­da­tud, tu­leb kont­rol­li­da nen­de töö­kor­ras ole­kut. Tüh­ja pa­ta­rei­ga an­dur ei an­na ohust mär­ku, ei ai­ta sind ega si­nu lä­he­da­si. An­du­reid tu­leb kont­rol­li­da kord kuus.

Igaüks saab oma ko­du tur­va­li­se­maks muu­ta, veen­du­des, et tal on ko­ju pai­gal­da­tud töö­kor­ras an­du­rid ning et kor­te­ri vä­li­suks või ma­ja on num­mer­da­tud. Kui oled kont­rol­li­nud oma ko­dus ole­va­te an­du­ri­te töö­kor­ra­so­le­kut ja veen­du­nud, et su ko­du on kor­rekt­selt ad­res­see­ri­tud, soo­vi­ta sa­ma te­ge­vust oma lä­he­das­te­le, sõp­ra­de­le ja naab­ri­te­le.

Eelmine artikkelOma­nik soo­vib An­di­nee­me Vai­nu sa­da­ma ehi­ta­da se­te­te tõt­tu suu­re­maks
Järgmine artikkelKeh­ra nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad Si­ni­lil­le kam­paa­nia raa­mes orien­tee­ru­ma