Keh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja pro­jekt on val­mis

745
Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne vä­lis­fas­saa­di on pro­jek­tee­ri­ja ka­van­da­nud osa­li­selt trii­bu­li­se.

Ehi­ta­mi­seks taot­le­tak­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest 972 000 eu­rot.

Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja pro­jek­tee­ris Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Co­nAr­te OÜ-lt, kes on tei­nud Rae val­la mit­me las­teaia pro­jek­tid. Keh­ra Lastetare las­teaed pro­jek­tee­ri­ti sar­na­ne Peet­ri kü­las asu­va Aru­hei­na las­teaia­ga.

„Pro­jek­tee­ri­tud on täis­la­hen­dus, koos hal­jas­tu­se ja män­gu­väl­ja­ku­te­ga iga rüh­ma juur­de. Las­teaed tu­leb ka­he­kord­ne, koos­neb ne­li­nurk­se­test tii­ba­dest. Pro­jek­tis on kok­ku 9 rüh­ma, kuid esi­me­ses eta­pis ehi­ta­tak­se neid 7. Li­saks veel saal, ka­bi­ne­tid, ma­jan­dus­ruu­mid. Võr­rel­des prae­gu­se las­teaia­ga tu­leb kõik ava­ram ja kaa­saeg­sem Rüh­mad on pin­da­lalt pal­ju suu­re­mad kui las­teaia prae­gu­ses ma­jas, igas rüh­ma­komp­lek­sis li­gi 90 ruut­meet­rit,“ sel­gi­tas val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list In­ga Vai­nu.

Esial­gu plaa­ni­ti uus hoo­ne ehi­ta­da Las­te­ta­re prae­gu­ses­se asu­koh­ta, las­teaed oleks va­na ma­ja lam­mu­ta­mi­se ajaks ko­li­tud ren­di­kon­tei­ne­ri­tes­se. Ku­na kon­tei­ne­ri­te ren­ti­mi­ne ol­nuks liialt ku­lu­kas, li­gi 500 000 eu­rot, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus otsida uue­le las­teaia­le tei­ne asu­ko­ht. Uueks ko­haks va­li­ti val­la­le kuu­luv maa-ala Kes­ku­se tä­na­va ää­res, kus vii­mas­tel aas­ta­tel on ol­nud lõk­kep­lats. Krun­di­le on aas­taid ta­ga­si teh­tud de­tail­pla­nee­ring, kui sin­na ka­van­da­ti Keh­ra po­lü­funkt­sio­naal­set kul­tuu­ri­kes­kust-spor­di­hoo­net.

In­ga Vai­nu: „De­tailp­la­nee­ring so­bib las­teaia­le vä­ga häs­ti ning maad on seal pal­ju roh­kem kui las­teaia prae­gu­ses asu­ko­has. Krunt on li­gi 1,1 hek­ta­rit suur. Hoo­nes­tu­sa­la sai vei­di suu­rem, kui va­rem oli ka­van­da­tud.“

Hoo­nep­ro­jek­tis asu­ko­ha­va­he­tu­se tõt­tu muu­da­tu­si ei tul­nud, küll aga tu­li te­ha muu­da­tu­si kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de pla­nee­ri­mi­sel. Suu­rem li­sa­töö, mis las­teaia asu­ko­ha muu­tu­mi­se­ga kaas­neb, on kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne Kes­ku­se tä­na­vale tu­le­va­se las­teaia pool­ses­se äär­de.
Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et Rae val­las las­teae­du ehi­ta­nud et­te­võt­te hin­na­pak­ku­mi­se jär­gi mak­sab Keh­ra uue las­teaia ehi­ta­mi­ne koos va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­se­ga 3,02 mil­jo­nit eu­rot.

„Ehi­tus­ma­ter­ja­lid ja ehi­ta­mi­ne on vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul kõ­vas­ti kal­li­ne­nud,“ tõ­des ta.
Möö­du­nud nä­da­lal esi­tas val­la­va­lit­sus va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks taot­lu­se ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se ehk nii­ni­me­ta­tud CO2 meet­mest 972 000 eu­ro suu­ru­se toe­tu­se saa­mi­seks. See on mak­si­mum, mis Ani­ja val­lal on või­ma­lik sealt taot­le­da. Li­gi nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­se meet­mest an­tak­se toe­tust oma­va­lit­sus­te ülal­pi­da­mi­sel ole­va­te funkt­sio­naal­selt eba­so­bi­va­te suu­re ener­gia­ku­lu­ga hoo­ne­te lam­mu­ta­mi­seks ning ener­gia­sääst­li­ke­ma­te ehi­ta­mi­seks. Kok­ku on meet­mes sel­leks 20 mil­jo­nit eu­rot.

„Loo­dan, et saa­me toe­tust, see peaks sel­gu­ma jaa­ni­päe­vaks. Suur soov on, et sü­gi­seks on ehi­ta­ja ole­mas ja saa­me ko­pa maas­se lüüa,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Ani­ja val­la ee­lar­vest­ra­tee­gias on tä­na­vu­seks kirjas 2,4 mil­jo­ni suu­ru­se lae­nu võt­mi­ne. Val­la­va­ne­ma sõ­nul ei ole va­ja ko­gu lae­nu­sum­mat sel aas­tal väl­ja võt­ta, põ­hie­hi­ta­mi­ne on tu­le­val aas­tal. Lap­sed peak­sid uu­de las­teae­da saa­ma sü­gi­sel 2022.

Eelmine artikkelHC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam
Järgmine artikkelCo­vid-19 vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­sest