Raa­si­ku Val­la Sport soo­vib Aru­kül­la ra­ja­da vä­li­jõu­saa­li

498
Aru­kü­la spor­di­hoo­ne juu­res on aju­ti­selt kaks Om­ni­gy­mi vä­li­jõu­saa­li va­hen­dit, mil­lel igaüks saab tree­ni­da. Kad­ri Kes­kü­la kin­ni­tu­sel on need vä­li­jõu­saa­li tipp­ta­se ning sel­li­sed võik­sid ol­la ka Aru­kül­la loo­da­vas vä­li­jõu­saa­lis.

Möö­du­nud aas­ta det­semb­rist on Aru­kü­la spor­di­hoo­ne sis­se­pää­su juu­res kaks vä­li­jõu­saa­li tree­ni­mis­va­hen­dit, kü­ki- ja rin­nalt­su­ru­mis­pink. Te­gu on Om­ni­gy­mi de­mo­sead­me­te­ga, mis jää­vad Aru­kül­la tõe­näo­li­selt veeb­rua­ri lõ­pu­ni.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sel­gi­tab, et need kõi­gi­le kat­se­ta­mi­seks mõel­dud va­hen­did on Tal­lin­nast Aru­kül­la too­dud nii-öel­da isu te­ki­ta­mi­seks, sest on plaan ha­ka­ta Aru­kül­la ra­ja­ma vä­li­jõu­saa­li.

„Väl­jas tree­ni­mi­ne ko­gub jär­jest hoo­gu, näe­me, kui­das õues spor­ti­mi­ne on ai­na po­pim, kõik mat­ka­vad, jook­se­vad, sõi­da­vad rat­ta­ga, RMK mat­ka­ra­jad on rah­vast täis. Sest väl­jas on värs­ke õhk ja kõi­gi­le või­ma­lus­te­le va­ba juur­de­pääs,“ üt­leb Kad­ri Kesk­ü­la.

Tei­se põh­ju­se­na ni­me­tab ta, et Aru­kü­la spor­di­hoo­nes puu­dub kor­ra­lik jõu­saal. Koo­li ku­na­gi­ses võim­las on küll mõ­ned sead­med jõu­har­ju­tus­te te­ge­mi­seks, kuid need on te­ma hin­nan­gul pi­gem pal­li­män­gut­ree­nin­gu­te täien­da­mi­seks: „Aru­kü­la põ­hia­la on kä­si­pall ja kä­si­pall on jõu­li­ne mäng, ole­me sin­na vei­di jõu­va­hen­deid soe­ta­nud. Kuid sel­le­le saa­li­le seab ruum pii­rid, laie­ne­mis­või­ma­lust ei ole. Pea­le sel­le on spor­di­hoo­ne su­vi­sel koo­li­va­hea­jal hoo­pis kin­ni. Jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne õue ta­gab sel­le­le või­ma­li­kult laia ka­su­ta­jas­kon­na.“

Kad­ri Kesk­ü­la kin­ni­tab, et tä­na­päe­va­sed vä­li­jõu­saa­li va­hen­did on ise­gi pa­re­mad kui si­se­jõu­saa­li­de teh­ni­ka, need on pal­jus­ki funkt­sio­naal­se­mad, on ohu­tud ja er­go­noo­mi­li­sed.

„Kui Aru­kü­la staa­dion ehi­ta­ti, jäid siia lõua­tõm­ba­mis­kan­gid, röö­bas­puud, poom, ta­sa­kaa­lu­pink ja muud tao­li­sed võim­le­mis­va­hen­did mu­ret­se­ma­ta. Sa­mas peak­sid need ole­ma ühe spor­di­väl­ja­ku pu­hul es­ma­sed ja ele­men­taar­sed, toe­ta­vad ju ker­ge­jõus­ti­kua­la­de tree­ni­mist,“ sõ­nas Raa­si­ku Val­la Spor­di juht.

Ta soo­vib sel aas­tal alus­ta­da Aru­kü­la staa­dio­ni ker­ge­jõus­ti­kua­la vi­bu­ra­ja pool­ses­se ser­va jõu­lin­na­ku ra­ja­mist. Es­mas­te va­hen­di­te ost­mi­seks plaa­nib taotleda mõne projekti kaudu toetust. Jõu­lin­na­ku es­ma­va­ja­li­ke tree­ni­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks on Kad­ri Kes­kü­la ar­ves­tus­te ko­ha­selt va­ja ligikaudu 40 000 eu­rot. Iga tao­li­ne li­sa­va­hend, na­gu Om­ni­gy­mi sead­med, mi­da Aru­kü­las prae­gu tut­vus­ta­tak­se, mak­sab um­bes 5000 eu­rot.

Vas­ta­valt või­ma­lus­te­le on vä­li­jõu­saa­li või­ma­lik edas­pi­di ha­ka­ta järk-jär­gult täien­da­ma, kuid pro­jek­ti omao­sa­lu­seks va­ja­li­ku li­gi­kau­du 10 000 eu­rot võiks Kad­ri Kes­kü­la ar­va­tes ko­gu­da ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ja piir­kon­na et­te­võ­te­telt: „Val­laee­lar­vest on spor­di­le ju­ba nii pal­ju pa­nus­ta­tud, et po­leks õi­ge ha­ka­ta sealt veel mõ­ne­le spor­di­ra­ja­ti­se­le ra­ha kü­si­ma. Mi­nu mee­lest oleks nüüd aeg ka ko­gu­kon­nal õlg al­la pan­na.“

Raa­si­ku Val­la Spor­dil oli möö­du­nud sü­gi­sel plaa­nis pro­jek­ti omao­sa­lu­se ko­gu­mi­seks te­ha Aru­kü­la spor­di­saa­lis tu­luõh­tu­na dis­ko „Spor­di­saa­lis on tant­su­pi­du“, kuid sel­le nur­jas ko­roo­na­vii­ru­se tei­ne lai­ne: „On sel­ge, et ka prae­gu min­geid rah­va­ko­gu­ne­mi­si kor­ral­da­da ei saa, või­bol­la lük­kub ka­van­da­tud et­te­võt­mi­ne järg­mis­se sü­gi­ses­se. Plaanin pöörduda veel kohalike ettevõtete poole, kuigi tean, et neil on kriisi tõttu samuti rasked ajad. Aga loo­dan vä­ga, et Aru­kü­la ini­me­sed hak­kak­sid mõt­le­ma, kas ja kui­võrd on neil või­ma­lik meie ühi­ses­se jõu­lin­na­kus­se pa­nus­ta­da. Ko­gu­kon­na iga­su­gu­ne toe­tus on olu­li­ne.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. veebruaril
Järgmine artikkelLume­lük­ka­jail on vii­mas­tel nä­da­la­tel pi­de­valt tööd