Kale­si põ­le­nud ma­ja lam­mu­ta­tak­se ok­toob­ri jook­sul

283
Põ­le­nud ma­ja va­re­med on Ka­le­si töös­tus­par­gi sis­se­sõi­du juu­res lam­mu­ta­mist oo­da­nud 9 aas­tat.

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­dus Raa­si­ku val­las Ka­le­si kü­las te­gut­se­va et­te­võt­te töö­ta­ja, kes ei ol­nud ra­hul, et ik­ka veel pole lam­mu­ta­tud Ka­le­sil Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee ää­res aas­taid ta­ga­si põ­le­nud ma­ja va­re­med.

„Ka­le­si töös­tus­par­gis te­gut­se­va­tes et­te­võ­te­tes käi­vad sa­ge­li vä­lis­kü­la­li­sed, vä­ga piin­lik on nen­de ees. Ka en­dal on vä­ga eba­meel­div se­da ine­tust nä­ha,“ sõ­nas ta.

Ka­le­si töös­tus­par­gi sis­se­sõi­du kõr­val asu­nud ka­hek­sa kor­te­ri­ga ela­mu põ­les 9 aas­tat ta­ga­si, au­gus­tis 2013. Ma­jas oli kok­ku 8 kor­te­rit, neist ne­li olid val­la­le kuu­lu­vad üü­ri­le an­tud sot­siaa­le­lu­ruu­mid, üks kor­ter kuu­lus Ka­le­si ma­si­na­par­gis te­gut­se­va­le OÜ­le Mak­ron Es­to­nia ning kolm ka­he­le erao­ma­ni­ku­le. Põ­len­gu as­jao­lu­de sel­gi­ta­mi­seks al­ga­ta­ti esial­gu kri­mi­naal­me­net­lus, kuid 2014. aas­tal see lõ­pe­ta­ti, sest tu­le­kah­ju tek­ke­põh­just ja süüd­last ei tu­vas­ta­tud. 2016. aas­tal an­dis Tii­na Mitt, kel­le­le olid põ­le­nud ma­ja kol­me kor­te­ri erai­si­ku­test oma­ni­kud oma nõu­ded loo­vu­ta­nud, Raa­si­ku valla koh­tus­se, sest tu­le­kah­ju oli väi­de­ta­valt saa­nud al­gu­se val­la­le kuu­lu­vast kor­te­rist ning vas­ta­valt sea­du­se­le on õn­ne­tu­se eest vas­tu­tav kor­te­ri oma­nik.

2018. aas­tal mõis­tis Har­ju maa­ko­hus Raa­si­ku val­lalt kah­ju­nõu­de oman­da­nud Tii­na Mi­ti ka­suks väl­ja 23 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus pi­das kah­ju­nõuet alu­se­tuks ning esi­tas apel­lat­sioo­ni­kae­bu­se. Sa­mal ajal te­gid Tii­na Mit­ti ning põ­le­nud ma­ja kol­me kor­te­ri oma­nik­ke esin­da­nud õi­gus­bü­roo val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku, et li­saks 23 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju­nõu­de ja 5700 eu­ro suu­rus­te koh­tu­ku­lu­de ta­su­mi­se­le os­taks vald oma­ni­kelt kolm kor­te­rit kok­ku 6000 eu­ro eest.

Val­la­va­lit­sus pak­ku­mist vas­tu ei võt­nud ja jäi apel­lat­sioo­ni­kae­bu­se juur­de. Ring­kon­na­ko­hus jät­tis val­la­va­lit­su­se kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta. Ku­na val­la­va­lit­sus ei pi­da­nud rii­gi­koh­tus­se eda­si kae­ba­mist mõist­li­kuks, eral­das Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 2019. aas­ta su­vel ra­ha koh­tu­otsu­se täit­mi­seks. Kah­ju­nõu­de ta­su­mi­ne ei tä­hen­da­nud, et põ­len­gu tõt­tu ela­mis­kõlb­ma­tuks muu­tu­nud ma­ja kõik kor­te­rid said val­la omaks. Sel­leks oleks tul­nud kor­te­rio­ma­ni­ke koo­s­ole­kul kok­ku lep­pi­da, mi­da ja kui­das eda­si te­ha – kas ja­ga­da ma­ja­va­re­me­te lam­mu­ta­mis­ku­lud vas­ta­valt oman­di suu­ru­se­le või va­re­med koos nen­dea­lu­se maa­ga müüa.

„Vii­ma­sel kol­mel aas­tal po­le min­geid aren­guid ol­nud. Võt­si­me as­ja kä­si­le, ta­ha­me Ka­le­si ma­ja kor­te­rio­man­did lõ­pe­ta­da ja va­re­med lam­mu­ta­da,“ üt­les Raa­si­ku prae­gu­ne val­la­va­nem Raul Siem.

Ta kut­sus 30. au­gus­tiks kok­ku Ka­le­si kü­la Pe­nin­gi tee 1 kor­te­riü­his­tu üld­koo­so­le­ku, kus osa­le­sid li­saks val­la­va­lit­su­se­le ka osaü­hin­gu Mak­ron Es­to­nia esin­da­ja ning kaks erai­si­ku­test kor­te­rio­ma­nik­ku. Nei­le teh­ti et­te­pa­nek – ku­na lam­mu­tus­ku­lud üle­ta­vad kor­te­ri­te prae­gust tu­ru­väär­tust, siis ei nõua Raa­si­ku vald neilt lam­mu­ta­mis­ku­lu­de kat­mi­ses osa­le­mist, kui võõ­ran­da­vad oma kor­te­rio­man­did val­la­le. Val­la­va­nem kin­ni­tas ka, et oma­va­lit­sus on sel ju­hul nõus kat­ma kor­te­rio­man­di tu­ru­väär­tu­se ja te­ge­li­ke lam­mu­ta­mis­ku­lu­de va­he.

„Nad ei nõus­tu­nud, vaid te­gid pak­ku­mi­se oma kor­te­ri­oman­di müü­mi­seks val­la­le. Pa­ra­ku me ei ole nõus neid kor­te­reid uues­ti ost­ma, sest põ­le­nud kor­te­ri­te eest on ju­ba tu­ru­väär­tu­se ma­hus hü­vi­tist maks­tud,“ lau­sus Raul Siem.

Ta sel­gi­tas, kui kõik kor­te­ri­oman­did kuu­luk­sid val­la­le, oleks vald kin­ni­sas­ja oma­nik ning ka ko­gu va­re­me­tea­lu­ne maa oleks val­la oma: „Kui tei­sed kor­te­rio­ma­ni­kud oman­deid loo­vu­ta­da ei ta­ha, mis seal ik­ka, tõe­näo­li­selt te­ren­dab ees koh­tu­vaid­lus. Väl­jap­res­si­mi­se­le me ei saa al­lu­da ning üh­te ja sa­ma as­ja kaks kor­da ost­ma ei hak­ka.“

Ühek­sa aas­tat seis­nud va­re­me­te lam­mu­ta­mist Raul Sie­mi sõ­nul oma­ni­ke vaid­lus ei se­ga, kor­te­riü­his­tu koo­so­le­kul võe­ti ot­sus lam­mu­ta­mi­se koh­ta hääl­tee­na­mu­se­ga vas­tu: „Sel­le ko­le­hoo­ne lik­vi­dee­ri­me. Miks po­le se­da ju­ba va­rem teh­tud, po­le kü­si­mus mul­le, vaid va­ra­se­ma­te­le val­la­va­ne­ma­te­le. Lam­mu­ta­me sel­le piin­li­ku hä­bip­le­ki loo­de­ta­vas­ti ok­toob­ris.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja lah­kus ame­tist
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­lis käi­sid Tšeh­hi koo­li­ju­hid