HC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam

127
34aas­ta­ne JA­NAR MÄ­GI (nr 14) oli HC Keh­ra / Ho­ri­zon Pulp& Pa­pe­ri kä­si­pal­li­mees­kon­na tu­gi­ta­la nii Ees­ti ka­ri­kat või­tes kui ka meist­ri­lii­ga pronks­me­da­lit tee­ni­des. Fo­to He­lin Pot­ter / Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Ja­nar Mä­gi ve­das HC Keh­ra / Ho­ri­zon Pulp& Pa­pe­ri mees­kon­na kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­lii­gas pronks­me­da­li­le, kaa­lu­kas matš jäi ve­te­ra­ni­le te­gevs­por­dis vii­ma­seks.

Ree­del ko­du­saa­lis Vil­jan­di HC esin­dust ta­sa­vä­gi­ses heit­lu­ses ühe punk­ti­ga või­tes te­gi Ja­nar Mä­gi taas sel­ja­le lii­ga. Keh­ras män­gu­me­heks sir­gu­nud ja ka­hek­sa aas­tat Sak­sa­maal pro­fis­port­la­se lei­ba söö­nud 34aas­ta­ne kä­si­pal­lur tah­tis veel osa­le­da ka ka­hes vii­ma­ses meist­ri­lii­ga koh­tu­mi­ses, kuid vi­gas­tus tõm­bas ka­vat­su­se­le kriip­su: „Mi­nu ak­tiiv­ne kä­si­pal­li­män­gi­ja aeg saab tä­na­vu­se hooa­ja­ga lä­bi. Ala­selg an­dis taas tun­da, ma­gan põ­ran­dal. Kus­kil tu­leb piir et­te ja tun­nen, et piir on kät­te jõud­nud.”

HC Keh­ra / Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri duell Vil­jan­di kä­si­pal­lu­ri­te­ga osu­tus kaa­lu­kee­leks, kum­ma­le kuu­lub pronks­me­dal. Ja­nar Mä­gi kaks ta­ba­must vii­sid ko­du­mees­kon­na tei­se poo­la­ja kes­kel kol­me vä­ra­va­ga et­te. Kui ta kaks ja pool mi­nu­tit en­ne lõ­pu­vi­let en­da sõ­nul tü­hi­ses olu­kor­ras sel­ja­le lii­ga te­gi, juh­ti­sid võõ­rus­ta­jad ühe punk­ti­ga, see­jä­rel suu­ren­das Da­nil Gum­ja­nov edu ja kü­la­lis­te ta­ba­mus tõi tab­loo­le fi­naals­koo­ri 22:21. „Lõ­pus oli meil õn­ne roh­kem,” rõõ­mus­tas Ja­nar Mä­gi.

Vi­gas­tu­sed ja hai­gu­sed rä­si­sid
Det­semb­ri­kuu lõ­pul saa­vu­ta­tud võit Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis Põl­va Ser­vi­ti üle jul­gus­tas keh­ra­la­si sead­ma ka meist­ri­lii­gas kõr­geid ees­mär­ke. Nen­de löö­gi­jõu­le ke­va­dis­tes koh­tu­mis­tes va­ju­tas pit­se­ri üle poo­le­tei­se kuu kest­nud män­gu­paus, mil­le põh­jus­ta­sid pal­lu­ri­te hai­ges­tu­mi­sed ko­roo­na­vii­ru­ses­se ja vi­gas­tu­sed.

Ühe­le põ­hi­kon­ku­ren­di­le Tal­lin­na mees­kon­na­le tu­li Mart Raud­se­pa hoo­lea­lus­tel ap­ril­li al­gu­ses põ­hi­tur­nii­ri lõ­pu­sir­gel al­la van­du­da: „Või­du­ga Vil­jan­di üle ja pronks­me­da­li­ga ole­me ra­hul, aga kol­mas koht pol­nud kind­las­ti meie mees­kon­na ees­märk. Sa­mas tu­leb en­das­se vaa­da­ta – me po­le mees­kond­li­kult prae­gu nii hea, na­gu oli­me Ees­ti ka­ri­kat või­tes. Män­gi­ja­te ter­vis ja vaim­ne val­mi­so­lek ei lu­baks edu­kalt kaa­sa te­ha ko­ha­män­gu­des, kui need olek­sid pi­da­mi­se­le tul­nud.”

Es­mas­päe­va­se­le koh­tu­mi­se­le Põl­vas­se sai Mart Raud­sepp kaa­sa võt­ta vaid ühe va­ru­väl­ja­ku­män­gi­ja ja va­ru­vä­ra­va­va­hi. Rä­si­tud koos­sei­su­ga keh­ra­la­sed van­du­sid 15. kor­da Ees­ti meist­ri tiit­li ta­ga­nud Ser­vi­ti­le al­la 22:37.

Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­la ha­kul ju­ba sep­temb­ris vas­tu võe­tud ot­su­se, et ju­hul kui 25. ap­ril­liks po­le põ­hi­tur­niir lõp­pe­nud, siis nel­ja pa­re­ma mees­kon­na ko­ha­män­ge ei toi­mu. Ot­su­se­ga pol­nud pä­ri tei­sest ku­ni nel­jan­da ko­ha­ni asu­nud mees­kon­da­de, Tal­lin­na, Keh­ra ja Vil­jan­di esin­da­jad. Põ­hi­tur­nii­ril 18 koh­tu­mist jär­jest võit­nud Põl­va Ser­vi­ti jäi sü­gi­sel teh­tud ot­su­se­le kind­laks.

HC Keh­ra mä­nedžer Re­ne Kaa­lo hur­ju­tas ot­su­se lan­ge­ta­jaid Õh­tu­le­hes: „Ma ei saa teist aas­tat jär­jest spon­so­reid kõi­ge ma­gu­sa­mal ajal saa­li kut­su­da ega te­leü­le­kan­des rek­laa­mi te­ha. See on spor­dia­la surm.”

Kä­si­pal­li­lii­du pea­sek­re­tär Pir­je Oras­son kom­men­tee­ris as­ja­de kul­gu: „Koht­le­si­me ko­gu hooa­ja kõi­ki mees­kon­di võrd­selt. Poo­lel teel ho­bu­seid ei va­he­ta­ta. Kui Keh­ra mees­kon­nal oli pal­ju män­gi­jaid hai­gu­se või vi­gas­tu­se­ga ri­vist väl­jas, siis pi­da­si­me nen­de­ga jooks­valt nõu, mil­lal nad saa­vad tur­nii­ri jät­ka­ta.”

Ja­nar Mä­gi hin­das ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu ku­ju­ne­nud olu­kor­da õpet­li­kuks kõi­gi­le kä­si­pal­li­ga te­ge­le­va­te­le ini­mes­te­le: „See on vä­ga hea koht, mi­da ta­sub kõr­va ta­ha pan­na. Tei­sed sport­män­gud suu­da­vad ko­ha­män­ge pi­da­da ja näi­teks kui korv­pal­lis või­daks Ka­lev/Cra­mo ase­mel meist­ri­tiit­li Pär­nu Sa­dam, pa­kuks see suurt kõ­neai­net. Ser­vi­ti on võit­nud kul­la mi­tu aas­tat jär­jest, sa­mas po­le põl­va­la­sed mi­da­gi va­les­ti tei­nud, vaid olid teis­test pa­re­mad. Ko­ha­män­gud on aga või­ma­lus, kus võib sün­di­da ül­la­tu­si.”

Ja­nar mä­gi roll suu­re­neb
Ju­ba HC Keh­ra esi­lii­ga­mees­kon­da ja noo­ri ju­hen­da­nud Ja­nar Mä­gi üt­les, et võ­tab kok­ku­lep­pel klu­bi juht­kon­na­ga en­da kan­da noor­te­töö kor­ral­da­mi­se ja as­jaa­ja­mi­se: „Mil­li­ne on mu ame­ti­ni­me­tus, po­le­gi ehk olu­li­ne. Teen ab­so­luut­selt kõi­ke, mi­da pa­ra­jas­ti va­ja te­ha.”

Mart Raud­sepp tä­nas tee­ne­kat mees­kon­na­lii­get pa­nu­se ja ko­ge­mus­te too­mi­se eest: „Ja­nar proo­vis an­da en­dast igas män­gus mak­si­mu­mi, nii pal­ju, kui vi­gas­tus­te­ga või­del­des ke­ha või­mal­das. Oli noo­re­ma­te­le kä­si­pal­lu­ri­te­le hea ees­ku­ju, kes võt­tis olu­lis­tel mo­men­ti­del män­gu en­da pea­le. Järg­mi­sel hooa­jal peab kee­gi tei­ne võt­ma sel­le rol­li.”

Esi­le­tõu­su oo­tab HC Keh­ra / Ho­ri­zon Pulp & Pa­pe­ri peat­ree­ner 20aas­ta­selt Da­vid Mam­po­rialt, kes on sa­mu­ti Ja­nar Mä­gi­le abi eest tä­nu­lik: „Ja­nar an­dis igal tree­nin­gul nä­pu­näi­teid, õpe­tas ja jul­gus­tas män­gu­de ajal.”

Ap­ril­li lõ­pus osa­les Da­vid Mam­po­ria esi­mest kor­da Ees­ti koon­di­se tree­ning­ko­gu­ne­mi­sel. „Da­vid on kaht­le­ma­ta üks Ees­ti kä­si­pal­li tu­le­vi­ku­loo­tu­si,” sõ­nas Ees­ti koon­di­se roots­la­sest peat­ree­ner Tho­mas Si­verts­son en­ne Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te va­lik­tur­nii­ri män­ge, ku­hu 193 cm pik­kust keh­ra­last veel ei kaa­sa­tud.

Vä­lisk­lu­bis­se pür­giv Da­vid Mam­po­ria ta­hab jät­ka­ta aas­ta-kaks ko­du­mees­kon­nas: „Füü­si­li­selt pean saa­ma tu­ge­va­maks. Aja jook­sul täie­ne­vad os­ku­sed ja li­san­dub ko­ge­mu­si.”

Eelmine artikkelTurismipiirkondade uus mudel
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja pro­jekt on val­mis