Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rat­ta­lae­nu­tu­sed on ava­tud

777
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge UR­MO RIS­TI­SAAR, Ko­se val­la­va­nem MER­LE PUS­SAK, Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, Jõe­läht­me abi­val­la­va­nem PRIIT PÕLD­MA ja Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi Keh­ra ren­di­jaa­ma ava­mas. Foto Tanel Laanmäe

Ida-Har­ju viie oma­va­lit­su­se – Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Jõe­läht­me ja Ko­se val­la – ühi­se jalg­rat­ta­lae­nu­tu­se amet­lik ava­mi­ne oli ree­del, 18. juu­nil, kui Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi Fa­ce­boo­ki ja Ins­tag­ra­mi le­hel aval­da­ti sel­le­ko­ha­ne vi­deo.

Rat­taid võis ren­ti­da va­rem, eel­mi­se nä­da­la al­gu­sest.

„Hu­vi on suur, Rat­ta­rin­gi rat­taid ju­ba lae­nu­ta­tak­se. Kõi­ge po­pi­mad ko­had on prae­gu ol­nud Keh­ra ja Aeg­vii­du. Esial­gu tes­ti­vad ren­di­rat­taid ilm­selt ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kes on rat­ta­lae­nu­tu­se ava­mist pi­ki­sil­mi oo­da­nud,“ sõ­nas Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul.

Eel­mi­sel nä­da­lal oli ka­hes lae­nu­tus­jaa­mas 1-2 do­ki­ga teh­ni­li­si prob­lee­me, nüüd peak­sid need Mee­li Kuu­li sõ­nul ole­ma la­hen­da­tud. Lä­hia­jal pan­nak­se Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi sot­siaal­mee­dia leh­te­de­le veel mõ­ned viie val­la ühist et­te­võt­mist tut­vus­ta­vad vi­deod, mil­le te­ge­mi­sel osa­le­sid val­la­va­ne­mad või val­da­de tei­sed esin­da­jad. Üks on sel­gi­tav õp­pe­vi­deo, kui­das nu­ti­te­le­fo­ni abil jalg­ra­tast lae­nu­ta­da.

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rat­ta­lae­nu­tu­sed on Ani­ja val­las Keh­ras raud­tee­jaa­ma juu­res, Aeg­vii­dus Ter­vi­se­de­poo kõr­val, Ala­ve­res noor­te­kes­ku­se ees ning Ani­ja mõi­sa ai­da juu­res, Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­de juu­res, Kuu­sa­lus te­ha­se vas­tas park­la juu­res, koo­li suun­du­va jalg­tee ää­res, Ko­sel uju­la ja Jõe­läht­me val­las Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­val park­las. Keh­ras on 12, teis­tes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast. Ren­di­jaa­mad on me­hi­ta­ma­ta, rat­ta ren­ti­mi­seks peab olemas olema nu­ti­te­le­fo­n, rat­ta võib lae­nu­ta­da ühest ren­di­jaa­mast ja pä­rast ka­su­ta­mist ta­gas­ta­da sa­mas­se või mõn­da tei­se neist jaa­ma­dest. Rat­ta ren­ti­mi­ne mak­sab 1 eu­ro tund, mii­ni­mum­ta­su on 2 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la teine li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK kroo­ni­ti tä­nu tar­ga­le sõi­du­le teist kor­da Ees­ti meist­riks