Lil­le ela­mua­la aren­da­ja plaa­nib Keh­ras te­ge­vust jät­ka­ta

266
Kehrasse kavandatava Lille elurajooni ees on suur reklaamtahvel, maju veel ei ehitata.

Keh­ras asu­va Lil­le elu­ra­joo­ni aren­da­mi­ne jäi ke­va­di­se erio­lu­kor­ra ajal soi­ku. Nüüd plaa­nib OÜ Lil­le Aren­dus seal te­ge­vust jät­ka­ta, kuid soo­vib ela­mua­ren­du­se ja­ga­da etap­pi­deks. Kok­ku on sin­na plaa­nis 28 krun­di­le ra­ja­da 23 era­mut ja 5 paa­ris­ma­ja.

„Esial­gu mõt­le­si­me, et tee­me kõik ühe­kor­ra­ga val­mis. Kuid ke­va­del tu­li krii­si näol eh­ma­tus, tun­dus mõist­lik võt­ta kor­raks hoog ma­ha ja jäl­gi­da aren­guid. Nüüd ole­me tei­nud põ­hi­mõt­te­li­se ot­su­se jät­ka­ta, kuid vei­di tei­se kont­sept­sioo­ni­ga – kon­ser­va­tiiv­se­malt ning või­ma­li­kult paind­li­kult, ko­han­da­da oma te­ge­vust vas­ta­valt nõud­lu­se­le,“ rää­kis Lil­le Aren­du­se ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li.

Ta li­sas, alg­ne kok­ku­le­pe Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga oli, et aren­da­ja ra­jab kõik kom­mu­ni­kat­sioo­nid ning pä­rast se­da saab ha­ka­ta soo­vi­jai­le müü­ma val­mis ma­ju või ela­muk­run­te: „Krun­di­si­ses­test vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si­dest jõud­si­me um­bes 80 prot­sen­ti ära te­ha, elekt­ri­ga lii­tu­mis­ta­sud on 70 prot­sen­di ula­tu­ses maks­tud. Kui peak­si­me nüüd kõik kor­ra­ga lõ­pu­ni te­ge­ma, ku­lub sin­na pä­ris suur hulk ra­ha, mil­le ta­ga­si­saa­mi­se aeg on prae­gu üs­na prog­noo­si­ma­tu. See võib ve­ni­da nii pi­ka­le, et ra­ha hin­da või int­res­se ar­ves­ta­des kao­tab aren­dus meie jaoks mõt­te. See­tõt­tu oleks mõist­lik jät­ka­ta nii, et kui leia­me ost­ja, sõl­mi­me te­ma­ga eel­le­pin­gu, see­jä­rel tee­me kõik konk­reet­se­le krun­di­le va­ja­li­ku ning müü­me sel­le ost­ja­le.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, val­la­va­lit­sus on hu­vi­ta­tud, et Lil­le Aren­dus jät­kaks ela­mu­piir­kon­na aren­da­mist: „Meie ei eel­da­nud, et ko­gu elu­ra­joo­ni kom­mu­ni­kat­sioo­nid tu­leb kor­ra­ga val­mis te­ha. Üt­le­si­me ju­ba al­gu­ses, et teh­ku eta­pi­kau­pa, ehi­ta­gu ühe osa kom­mu­ni­kat­sioo­nid val­mis ja an­na­me sel­le­le ka­su­tus­loa. Soo­vi­me, et aren­dus teos­tuks ning ole­me val­mis aru­ta­ma, kui­das se­da saaks te­ha või­ma­li­kult paind­li­kult, kii­res­ti ja efek­tiiv­selt. Aren­da­ja saa­tis mei­le oma et­te­pa­ne­kud, aru­ta­me neid vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­nis, see­jä­rel saa­me aren­da­ja­ga kok­ku ja aru­ta­me täp­se­maid ük­si­kas­ju.“

Sven Suur­vä­li üt­les, et kui Lil­le piir­kon­da ha­ka­tak­se aren­da­ma eta­pi­ti, tä­hen­dab see, et esi­me­sed soo­vi­jad ei saa va­li­da elu­ko­haks ela­mua­la kõi­ge kau­ge­mat ot­sa, vaid müü­ki alus­ta­tak­se Keh­ra pool­sest osast.

Lil­le elu­ra­joo­nis saab os­ta nii krun­te kui val­mis ma­ju. Sven Suur­väl­ja sõ­nul on aren­da­ja jaoks ka­su­li­kum müüa nii-öel­da võt­med kät­te la­hen­dust, kuid on aru­saa­dav, et kel vä­he­gi või­me­kust en­dal ma­jae­hi­tust kor­ral­da­da, on sääst­li­kum se­da kas­ või jupp­haa­val te­ha: „Et­te­võt­jalt se­da täis­tee­nu­se­na os­tes on kind­las­ti mu­ga­vam, kuid mu­ga­vus väl­jen­dub ka hin­nas.“

En­ne ko­roo­nak­rii­si jõu­ti Lil­le Aren­du­ses bro­nee­ri­da ne­li krun­ti. Aren­da­ja sõ­nul maks­ti ka­he­le ini­me­se­le bro­nee­ri­mis­ta­sud ta­ga­si, kaks bro­nee­rin­gut on en­di­selt jõus.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re pro­jekt val­mib jaa­nua­ris
Järgmine artikkelRaa­mat „Ka­last ka­he ti­pu­ga” tut­vus­tab pu­na­sest ka­last toi­tu­de ret­sep­te