Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue­le ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi

360
Uue las­teaia­hoo­ne nur­ga­ki­vis­se müü­ri­tud aja­kaps­li ase­ta­sid pai­ka Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV ja Va­na­lin­na Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­mees KAI­DUR KAR­BA.

Uus las­teaia­ma­ja uues asu­ko­has val­mib sü­gi­sel.

Nel­ja­päe­va, 17. veeb­rua­ri kesk­päe­val pan­di Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne ehi­tu­sel pi­du­li­kult süm­bool­ne nur­ga­ki­vi. Las­te tä­na­val kor­ter­ma­ja­de piir­kon­nas asu­va las­teaia uus ma­ja ker­kib Keh­ra pea­mi­se sis­se­sõi­du­tee, Kes­ku­se tä­na­va äär­se­le ala­le, kus eel­mis­tel aas­ta­tel on pee­tud lin­na jaa­ni­pi­du.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mee­nu­tas, et uue las­teaia ehi­ta­mist ha­ka­ti ka­van­da­ma paar aas­tat ta­ga­si.

„Kõik sai al­gu­se sel­lest, kui Las­te­ta­re las­teaias juh­tus vee­õn­ne­tus. Siis hak­ka­si­me sü­ve­ne­ma, mis sei­su­kor­ras on see möödunud sa­jan­dist pä­rit li­gi 70 aas­tat va­na ma­ja. Aeg teeb oma töö, iga asi va­na­neb ja la­gu­neb,“ lau­sus ta ning mär­kis, et kui­gi va­na hoo­net oli aas­ta­te jook­sul mit­meid kor­di „la­pi­tud“, on ma­ja siis­ki keh­vas sei­sus ja vä­li­sil­me ko­le.

Ka kaks aas­tat ta­ga­si val­la­va­lit­su­se tel­li­tud ehi­tus­teh­ni­li­ne au­dit an­dis va­na­le ma­ja­le üs­na hä­vi­ta­va hin­nan­gu. Ehi­tu­sin­se­ne­rid mär­ki­sid, et nõu­ko­gu­de ajal osa­li­selt ju­hus­li­kest ma­ter­ja­li­dest püs­ti­ta­tud hoo­ne on mo­raal­selt ja füü­si­li­selt nii va­na­ne­nud, et sel­le kaa­sa­ja nõue­te­le vas­ta­vaks re­konst­ruee­ri­mi­ne on vä­ga kee­ru­li­ne ning eba­mõist­li­kult kal­lis. Au­di­ti koos­ta­ja et­te­pa­nek oli sel­le ase­mel ehi­ta­da uus kaa­saa­ja nõue­te­le vas­tav ener­gia­tõ­hus las­teaed.

„Ai­täh tei­le, Las­te­ta­re lap­sed ja töö­ta­jad, et ole­te siia­maa­ni vas­tu pi­da­nud,“ sõ­nas val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ning pa­lus las­tel ja õpe­ta­ja­tel va­nas ma­jas veel pool aas­tat hak­ka­ma saa­da, sest pä­rast nur­ga­ki­vi pa­ne­mist hak­kab uus ma­ja jõud­sas­ti ker­ki­ma.

Jaa­nus Ka­lev tä­nas ka val­la­vo­li­ko­gu eel­mist koos­sei­su ja val­la­va­lit­sust, kes said uue ma­ja va­ja­lik­ku­sest kii­res­ti aru, ning va­ba­rii­gi va­lit­sust sel­le eest, et CO2 meet­mest eral­da­ti va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­se­le ja uue ehi­ta­mi­se­le li­gi mil­jon eu­rot. Ehi­ta­jai­le OÜst Va­na­lin­na Ehi­tus soo­vis ta pal­ju jõu­du: „Hoia­me kõik koos pöialt, et vaa­ta­ma­ta kõik­su­gu krii­si­de­le, mis meid jär­jest ta­ba­vad, ei tu­le mõn­da veel juur­de ning te saa­te kõik ehi­tus­ma­ter­ja­lid ja ja­gub ehi­tus­me­hi, et sü­gi­sel saak­sid lap­sed tul­la uu­de kesk­kon­na­sõb­ra­lik­ku maj­ja.“

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te tä­nas las­teaia­pe­re poolt Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, val­la­va­lit­sust ja kõi­ki tei­si, kes on seo­tud uue las­teaia ra­ja­mi­se­ga.

„Loo­dan vä­ga, et ei lä­he enam kaua, kui saa­me siin lin­ti lõi­ga­ta ja ol­la las­te­ga ju­ba ilu­sas uues, val­ges ja soo­jas ma­jas,“ mär­kis ta.

Ehi­tuss­pet­sia­list Enn Raa OÜst Ta­rin­dip­roff, kes teeb uue las­teaia ehi­ta­mi­se juu­res ehi­tus­jä­re­le­val­vet, lu­bas an­da oma pa­nu­se, et heit­li­ke tal­veil­ma­de­ga alus­ta­tud ehi­tus oleks kva­li­teet­ne.

Tu­le­va­se las­teaia pea­sis­se­käi­gu juur­de müü­ri­tud aja­kaps­lis­se pan­di prin­di­tud pil­did sel­lest, mil­li­ne oli Kes­ku­se tä­na­va äär­ne plats en­ne las­teaia ehi­ta­mi­se al­gust ning mil­li­ne on siis, kui seal on uus las­teaed. Li­saks ase­ta­ti kaps­lis­se las­teaia mä­lu­pul­gal pro­jekt, eel­mi­se päe­va aja­le­hed Sõ­nu­mi­too­ja ja Ees­ti Eksp­ress, Las­te­ta­re las­te teh­tud kolm joo­nis­tust uuest ma­jast, ko­roo­naa­ja süm­bo­li­na Ani­ja val­la ja Va­na­lin­na Ehi­tu­se lo­go­ga kait­se­mas­kid, Ani­ja val­la laua­lipp, Ta­rin­dip­ro­fi 2022. aas­ta ka­len­der ning Ees­ti Va­ba­rii­gis keh­ti­vad eu­ro­mün­did.

Las­teaia­las­te joo­nis­tu­sed, mis aja­kaps­lis­se pan­di, va­li­ti hää­le­tu­sel. Eel­mi­sel päe­val aval­da­ti las­te teh­tud pil­did tu­le­va­sest las­teaiast Ani­ja Val­la Las­te-ae­da­de Fa­ce­boo­ki le­hel ning aja­kaps­lis­se pää­se­sid kolm kõi­ge roh­kem meel­di­mi­si ko­gu­nud pil­ti. Nen­de au­to­rid olid Mi­la­na Šaih­hu­di­no­va, Mat­vei Gor­diye­vych ja Elii­se Hol­ter.

Esi­me­sed kel­lu­täied se­gu pa­ni nur­ga­ki­vi au­ku koos val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ja las­teae­da­de di­rek­to­ri­ga Va­na­lin­na Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­mees Kai­dur Kar­ba. Las­te­ta­re lap­sed laul­sid sa­mal ajal lau­lu „Ehi­ta­me ma­ja“. Pä­rast said ka ne­mad ja kõik tei­sed soo­vi­jad aja­kaps­li müü­ri­mi­seks kel­lu­ga se­gu tõs­ta.

Ehi­tus käib lu­mi­sest tal­vest hoo­li­ma­ta
Las­te­ta­re uut hoo­net ehi­tab OÜ Va­na­lin­na Ehi­tus, kes paar aas­tat ta­ga­si re­konst­ruee­ris Aeg­vii­du va­na raud­tee­de­poo, mil­les te­gut­seb Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo. Uue las­teaia ehi­tus­le­ping val­la­va­lit­su­se ja et­te­võt­te va­hel sõl­mi­ti eel­mi­se aas­ta 5. no­vemb­ril. En­ne ehi­tu­se alus­ta­mist tu­li ehi­ta­jail tõs­ta üm­ber tu­le­va­se las­teaia kin­nis­tut lä­bi­nud si­det­rass. Se­da ha­ka­ti te­ge­ma 6. det­semb­ril. See­jä­rel pii­ra­ti ala aia­ga ning las­teaia vun­da­men­di jaoks alus­ta­ti pin­na­se koo­ri­mist 17. det­semb­ril. Vun­da­men­di be­too­ni­va­lu al­gas 19. jaa­nua­ril.

„Vun­da­ment on peaae­gu val­mis. Kui lu­mi su­lab, tee­me ta­ga­si­täi­ted ja saa­me jät­ka­ta sei­na­de la­du­mist,“ üt­les ehi­tu­se pro­jek­ti­juht Ats Pa­ju­maa.

Lastetare lasteaia äsja nurgakivi saanud tulevane hoone, mille prinditud pilt pandi ka nurgakivisse müüritud ajakapslisse.

Ta rää­kis, et Keh­ra uus las­teaed on ehi­ta­ja jaoks konst­rukt­sioo­ni­li­selt liht­ne, sest on konk­reet­ne klas­si­ka­li­ne hoo­ne, eri­la­hen­du­si vä­ga ei ole. Eri­li­ne on see, et lu­me­roh­ke tal­ve tõt­tu on iga töö­päe­va las­teaia ehi­tu­sel tul­nud alus­ta­da lu­me­roo­ki­mi­se­ga. Ka nel­ja­päe­val, kui hoo­ne sai nur­ga­ki­vi, oli suur osa ehi­tusp­lat­sist hoo­li­ma­ta soo­jak­raa­di­dest ja tu­ge­vast vih­ma­sa­just lu­me­ga kae­tud. Ats Pa­ju­maa kin­ni­tu­sel ei ole see ta­va­pä­ra­ne, õi­ge­mi­ni on te­ma prak­ti­kas es­ma­kord­ne, kus ehi­tus­töö­de te­ge­mi­seks tu­leb es­malt te­ge­le­da lu­me­tõr­ju­mi­se­ga. See on ehi­ta­jailt nõud­nud li­sa­res­surs­si ning te­ki­ta­nud aja­ku­lu: „Müür­se­pad ta­hak­sid müü­re la­du­da, aga ei saa, sest põ­ran­daa­lust täi­det veel ei ole. Ei saa täi­ta, kui lu­mi on peal.“

Siis­ki ei pi­da­nud ta ehi­tus­töö­de­ga tal­vel alus­ta­mist va­leks: „Kui olek­si­me jää­nud oo­ta­ma lu­me su­la­mist, oleks või­bol­la hil­jem läi­nud aja­ga lii­ga krii­ti­li­seks. Prae­gu ku­lub küll roh­kem ae­ga, aga saa­me siis­ki ehi­ta­da.“

Sel nä­da­lal püüa­vad ehi­ta­jad lu­me­ga või­del­des jät­ka­ta va­he­sein­te la­du­mist. Need pea­vad val­mis ole­ma ap­ril­lis, sel­leks ajaks on te­ha­sest lu­ba­tud vä­lis­sein­te be­too­ne­le­men­did.

„Sei­nad saa­me val­mis­ku­jul, nen­de pai­gal­da­mi­ne lä­heb kii­res­ti, võ­tab ae­ga um­bes kuu-pool­teist. Sa­ri­ka­pi­du saa­me pi­da­da ilm­selt juu­nis,“ üt­les ob­jek­ti­juht.

Ta kin­ni­tas, et ka muu­de ehi­tu­sel va­ja­li­ke pi­ka tar­nea­ja­ga ma­ter­ja­li­de osas on kok­ku­lep­ped sõl­mi­tud: „Usun, et mai lõ­puks on hoo­ne­karp val­mis. Su­vel tee­me si­se­töid ning pa­ral­leel­selt hak­ka­me pai­gal­da­ma küt­te- ja veet­ras­se, tee­me park­lad ja hal­jas­tu­se.“

Las­te­ta­re uue ma­ja val­mi­mis­täh­taeg on 5. ok­toob­er. Män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­seks ning mööb­li ost­mi­seks kor­ral­dab val­la­va­lit­sus eral­di rii­gi­han­ked.

Koos si­sus­ta­mi­se ja va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­se­ga lä­heb uue las­teaia ra­ja­mi­ne maks­ma 3,1 mil­jo­nit eu­rot. Sel­lest 1 026 000 eu­rot eral­das Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus.

Eelmine artikkelANTS AA­MA­NI­LE Val­ge­tä­he IV klas­si teenetemärk
Järgmine artikkelÜles­kut­se: tee Ees­ti­le kin­gi­tus ter­vi­se­ra­jal