ANTS AA­MA­NI­LE Val­ge­tä­he IV klas­si teenetemärk

79
ANTS AA­MAN see­nior Uga­la la­val kõ­ne­too­lis.

Pre­si­dent Alar Ka­ris tun­nus­tab Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul Val­ge­tä­he IV klas­si teenetemärgiga maae­lu eden­da­jat, Rät­se­pa ta­lu pe­re­meest Ants Aa­man see­nio­ri Kuu­sa­lu val­last Aru kü­last. Ants Aa­man on ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du nõu­ko­gu ja Ees­ti Maa­kar­ja Kas­va­ta­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge. Aas­tast 2014 ku­ni 2022. aas­ta jaa­nua­ri­ni oli Ees­ti maae­lu aren­gu­ka­va (MAK) tead­mus­siir­de prog­ram­mi loo­ma­kas­va­tu­se te­ge­vu­se vald­kon­na nõu­ko­gu esi­mees. Te­mast sai ta­lu­pi­da­ja, kui Ees­ti Va­ba­riik taas­loo­di ning ta­lu­sea­du­se alu­sel ta­gas­ta­ti pe­re­le esi­va­ne­ma­te ta­lu. Koos po­ja Ants Aa­man juu­nio­ri­ga peab ta OÜd Kä­ru­käm­mal, et­te­võt­tel on 30 maa­kar­ja­leh­ma­ga pii­ma­ta­lu. Ants Aa­man rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sai tei­si­päe­val teenetemärgist tea­da Maa­le­hes aja­kir­ja­ni­ku­na töö­le asu­nud Ma­dis Jür­ge­nilt. „See oli suur ül­la­tus ja pa­ni sü­da­me pu­per­da­ma, mul ei ol­nud vä­hi­mat­ki ai­mu, et võik­sin saa­da sellise tunnustuse. Kui­gi nä­dal ta­ga­si sain oo­ta­ma­tu kõ­ne ETV saa­te­ju­hilt Anu Väl­balt, kes kut­sus mind koos po­ja­ga va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val Es­to­nias­se, et te­ha meie­ga pi­du­päe­va pu­hul in­terv­juu. Ku­na olin hai­ges­tu­nud ko­roo­nas­se, pi­din ära üt­le­ma. Sel­gi­ta­sin ka, et lau­da­töö­de tõt­tu ei saaks me prae­gu koos po­ja­ga Es­to­nias­se min­na.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la 5 tee­ne­te­mär­ki
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue­le ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi