Keh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks

26
Lastetare lasteaia äsja nurgakivi saanud tulevane hoone, mille prinditud pilt pandi ka nurgakivisse müüritud ajakapslisse.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nel­ja­päe­val, 29. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem Rii­vo Noor, et Keh­ra Las­te­ta­re uue las­teaia juur­de-e­hi­tus, mil­le­le oli ee­lar­ves ka­van­da­tud 500 000 eu­rot, lä­heb ar­va­tust kal­li­maks. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke ma­da­laim pak­ku­mi­ne oli 643 700 eu­rot ehk üle 143 000 eu­ro val­laee­lar­ves pla­nee­ri­tust roh­kem.
„Val­la­va­lit­sus ei ole han­ke võit­jat kin­ni­ta­nud ning le­pin­gut ei saa me te­ma­ga sõl­mi­da en­ne, kui vo­li­ko­gu on kin­ni­ta­nud ee­lar­ve muu­da­tu­se,“ sõ­nas ta.

Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus on ehi­tu­set­te­võt­ja­telt uu­ri­nud, mil­li­ne on prae­gu­ne tu­ru­si­tuat­sioon, et saa­da tea­da, kas ehi­tus­hin­nad võik­sid odav­ne­da ja oleks mõ­tet kor­ral­da­da uus han­ge: „Nen­de sõ­num on, et Kre­de­xilt tu­leb kor­te­re­la­mu­te ener­gia­tõ­hu­su­se pa­ran­da­mi­seks tu­ru­le jär­jest uu­si toe­tu­si ning sel­le­ga saa­vad ehi­tu­set­te­võt­jad tööd juur­de. See­ga soo­vi­ta­sid ne­mad han­ke pa­rim pak­ku­mi­ne vas­tu võt­ta.“

Val­la­va­nem rää­kis, et las­teaia juur­dee­hi­tu­se kal­li­ne­mist saaks osa­li­selt kat­ta sel­le ar­velt, et val­la­va­lit­su­se lä­bi­vii­dud mõ­ne han­ke tu­le­mu­sed on ol­nud ar­va­tust sood­sa­mad, sa­mu­ti ot­sus­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus ke­va­del Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks an­da va­rem lu­ba­tud roh­kem kui 260 000 eu­ro­le veel li­saks li­gi 250 000 eu­rot. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen kin­ni­tas, et in­ves­tee­rin­gu­teks ka­van­da­tud lae­nu­sum­mat las­teaia juur­dee­hi­tu­se kal­li­ne­mi­se ar­velt ei tu­le suu­ren­da­da.

Val­la­va­lit­sus soo­vis ka vo­li­ko­gu sei­su­koh­ta, kas kin­ni­ta­da las­teaia juur­dee­hi­tu­se han­ke tu­le­mu­sed ja esi­ta­da vo­li­ko­gu järg­mi­se­le is­tun­gi­le val­la li­sa­eel­ar­ve või han­ke­tu­le­mu­sed tü­his­ta­da ja kor­ral­da­da uus ehi­tus­han­ge. Vo­li­ko­gu lei­dis, et lap­sed on val­la prio­ri­teet ning võt­tis vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se vo­li­ta­da val­la­va­ne­mat han­kel pa­ri­ma pak­ku­mi­se tei­nud ehi­tus­fir­ma­ga kõ­ne­lu­si pi­da­ma. Le­pin­gu saab et­te­võt­te­ga sõl­mi­da pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu on kin­ni­ta­nud ee­lar­ve muu­da­tu­sed, mil­le­ga eral­da­tak­se Las­te­ta­re juur­dee­hi­tu­seks va­rem­ka­van­da­tud poo­le­le mil­jo­ni­le eu­ro­le veel vä­he­malt 143 000 eu­rot li­saks. Val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung on 10. au­gus­til.

Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja ava­ti mul­lu det­semb­ris 7rüh­ma­li­se­na. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus eral­das ehi­ta­mi­seks üle miljoni euro. Uu­de las­teae­da pro­jek­tee­ri­ti ruu­mid 9 rüh­ma­le. Ka prae­gu on las­teaias 9 rüh­ma, ka­he rüh­ma jaoks ko­han­da­ti ku­ni juur­dee­hi­tu­se val­mi­mi­se­ni ruu­mid las­teaia saa­lis. Juur­dee­hi­tu­se jaoks võ­tab Ani­ja vald lae­nu.

Eelmine artikkelAru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se­le ot­si­tak­se di­rek­to­rit
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 7 ma­ja­pi­da­mist