Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 7 ma­ja­pi­da­mist

89

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust toe­tu­se saa­mi­seks 14 aval­dust, kok­ku taot­le­ti 65 666,24 eu­rot. Toe­tust saa­vad joo­gi­vee või reo­vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 7 ma­ja­pi­da­mist kok­ku 29 696 eu­rot. Toe­tu­sest kol­man­di­ku an­nab ko­ha­lik oma­va­lit­sus, kol­man­di­ku riik ning vä­he­malt kol­man­dik peab ole­ma taot­le­jal en­dal. Raa­si­ku val­la ee­lar­vest eral­da­ti ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mi toe­tus­teks 15 000 eu­rot, rii­giee­lar­vest an­ti vei­di vä­hem, 14 696 eu­rot.

Pro­jek­te hin­das ko­mis­jon, mil­le esi­mees on val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann, asee­si­mees hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand ning liik­med ar­hi­tekt Ee­va Avik, tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list Ar­vo Täks ning sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits.
Esi­mees Jo­han­na Sep­mann üt­les, et õig­la­se hin­nan­gu and­mi­seks püüab ko­mis­jon käia kõi­gi taot­le­ja­te juu­res olu­kor­ra­ga tut­vu­mas.

„Paik­vaat­lu­sed on olu­li­sed, saa­me kont­rol­li­da, kas ini­me­sed seal ma­ja­pi­da­mi­ses ka te­ge­li­kult aas­ta­ring­selt ela­vad, ning an­na­vad sel­ge pil­di, mil­lis­test tin­gi­mus­tes pea­vad ela­ni­kud hak­ka­ma saa­ma ja kui olu­li­ne on konk­reet­se ma­ja­pi­da­mi­se jaoks pro­jek­ti el­lu­vii­mi­ne,“ rää­kis ta.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et tä­na­vu ei käi­dud kol­mes ko­has, sest ka­hes ko­has on eel­mis­tel aas­ta­tel olu­kor­ra­ga tut­vu­tud, kol­man­da koh­ta tea­ti, et prob­leem on ju­ba aas­taid kest­nud ja pii­sa­valt te­rav.

Kaks taot­lust ei kva­li­fit­see­ri­nud toe­tu­se saa­mi­seks. Ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mist saa­vad täie­li­kult ehk 67 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest toe­tust 6 ma­ja­pi­da­mist. Ku­na ra­ha ei ja­gu­nud, sai üks pro­jekt osa­li­se toe­tu­se ehk 34 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest. 5 pro­jek­ti jäid toe­tu­sest il­ma ra­ha­puu­du­sel või ei saa­nud hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt po­si­tiiv­set hin­nan­gut.
Rain Il­met­sa­le Jär­si kü­last an­tak­se bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 6190,80 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 3049,20 eu­rot.

Ar­go Nah­kor Jär­si kü­last saab kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi uuen­da­mi­seks 5093,34 eu­rot, omao­sa­lus on 2508,66 eu­rot.

Il­vi Klaa­si Tõ­hel­gi kü­last toe­ta­tak­se bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 4269 eu­ro­ga, en­dal tu­leb li­sa­da 3603 eu­rot.

Epp Keel Kurg­la kü­last saab puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3947,64 eu­rot, va­ja­lik oma­fi­nant­see­ring on 1944,36 eu­rot.

Kris­tin Sum­ber­gi­le Pi­ka­ve­re kü­last an­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 5165,70 eu­rot, omalt poolt tu­leb li­sa­da 2544,30 eu­rot.

Rain Loik­man­ni Pi­ka­ve­re kü­last toe­ta­tak­se veet­ras­si ehi­tu­seks ja pum­ba pai­gal­da­mi­seks 1703,68 eu­ro­ga, oma­fi­nant­see­ring on 839,12 eu­rot.

Mih­kel Sa­ri Kurg­la kü­last saab bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks osa­li­se toe­tu­se ehk 3325,84 eu­rot, ku­na ra­ha roh­kem ei jät­ku­nud. Va­ja­lik oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 6400,16 eu­rot.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks
Järgmine artikkelLea­de­ri mi­ni­voo­ru­dest said Ani­ja val­last toe­tust 11 ja Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti