Keh­ra ko­man­do uus pea­lik on TAI­VO LEP­PIK

711
„Kait­se­väe rüh­maü­le­ma ja pääs­te­ko­man­do pea­li­ku töös on pal­ju sar­nast,“ üt­leb Keh­ra pääs­te­ko­man­do uus pea­lik TAI­VO LEP­PIK.

Ala­tes 22. märt­sist töö­tab Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­li­ku­na en­di­ne kait­se­väe­la­ne TAI­VO LEP­PIK.

Tai­vo Lep­pik on 37aas­ta­ne ja pä­rit Rak­ve­rest. Pä­rast Rak­ve­re güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mist läks aja­tee­nis­tus­se. Ku­na kait­se­väes hak­kas meel­di­ma, lii­tus aja­tee­nis­tu­se järel Scouts­pa­tal­jo­ni­ga. Ta tee­nis al­loh­vit­se­ri­na mii­ni­pil­du­ja­rüh­mas ning Scouts­pa­tal­jo­ni koos­sei­sus osa­les 2005. aas­tal poo­leaas­ta­sel vä­lis­mis­sioo­nil Iraa­gis ja 2009-2010 Ko­so­vos. Pä­rast Ko­so­vost naas­mist töö­tas pool­teist aas­tat rüh­ma­va­nem-inst­ruk­to­ri­na Tal­lin­nas asu­vas Va­hi­pa­tal­jo­nis.

2011. aas­tal asus Tai­vo Lep­pik õp­pi­ma Tar­tus­se Ühen­da­tud Õp­pea­su­tus­se, mis prae­gu kan­nab Kait­se­väe Aka­dee­mia ni­me. Sel­le lõ­pe­tas 2014. aas­tal ba­ka­lau­reu­sek­raa­di­ga. Pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist suu­na­ti Tai­vo Lep­pik va­ra­se­ma ko­ge­mu­se tõt­tu taas Scouts­pa­tal­jo­ni, kus te­mast sai mii­ni­pil­du­ja­rüh­ma ülem.

„Rüh­mas oli mi­nu juh­ti­da 40-50 meest, üle­ma üle­san­ne oli neid ra­hu a­jal val­mis­ta­da et­te sõ­ja­te­ge­vu­seks – pla­nee­ri­da ja viia lä­bi väl­jaõ­pet, osa­le­da har­ju­tus­tel. Sel­les oli pal­ju sar­nast ko­man­do­pea­li­ku töö­ga. Kait­se­väes on küll mää­rus­tik ja dist­sip­liin na­tu­ke ran­ge­mad, kuid ka pääs­tea­me­tis on kind­lad ees­kir­jad ja nõu­ded, mi­da tu­leb täi­ta,“ sel­gi­tas Tai­vo Lep­pik.

Scouts­pa­tal­jo­ni rüh­maü­le­ma­na töö­tas ta 2016. aas­ta au­gus­ti­ni, see­jä­rel oli ko­du­ne, vii­ma­se aas­ta töö­tas väl­jas­pool Ees­tit.

„Veeb­rua­ris nä­gin kuu­lu­tust, et Keh­ra ko­man­do­le ot­si­tak­se pea­lik­ku. Lu­ge­sin, mi­da pea­li­kult eel­da­tak­se, ana­lüü­si­sin en­nast, leid­sin, et peak­sin so­bi­ma ja kan­di­dee­ri­sin. 22. märt­sist olen Keh­ras tööl. Esial­gu on õp­pi­mist vä­ga pal­ju. Lä­bi­sin ka va­ba­taht­li­ku pääst­ja kur­su­sed, et viia end või­ma­li­kult pal­ju kurs­si sel­le­ga, mil­le­ga pääst­jad te­ge­le­vad. Juh­ti­mis­ko­ge­mus on mul ole­mas ja usun, et suu­dan hoi­da Keh­ra ko­man­do kind­la käe­ga õi­gel kur­sil,“ rää­kis uus pea­lik.

Ta li­sas, et esi­me­se töö­nä­da­la jook­sul kõi­gi oma ko­man­do töö­ta­ja­te­ga veel tut­vu­da ei jõud­nud, ku­na pääst­jad on tööl va­he­tus­te­ga: „Kol­me va­he­tu­se­ga olen kok­ku saa­nud ja nen­de­ga suht­le­mi­ne on ol­nud meel­div, nen­de suh­tu­mi­ne uu­de pea­lik­ku on ol­nud po­si­tiiv­ne.“

Keh­ra ko­man­do ma­te­riaal­ne baas on uue pea­li­ku hin­nan­gul hea ning va­rus­tus kor­ra­lik: „Uuen­du­si-täien­du­si saab ala­ti te­ha. Üks asi, mis tu­li meil mees­te­ga ju­tuks, et võiks mõel­da droo­ni soe­ta­mi­se pea­le. Kor­ra­lik droon ai­taks piir­kon­da pa­re­mi­ni hal­la­ta, sel­lest on pal­ju ka­su, kui on met­sa­tu­le­kah­jud, sa­mu­ti ai­tab see avas­ta­da su­vel kee­la­tud koh­ta­des lõk­ke­te­gi­jaid.“

Tai­vo Lep­pi­ku sõ­nul rää­ki­sid ko­man­do pääst­jad tal­le ka sel­lest, et Keh­ra ko­man­do võist­kond on ka­hel kor­ral võit­nud Ees­ti Eliit­ko­man­do tiit­li, vii­ma­ti tul­di va­ba­rii­gi pa­ri­maks eel­mi­sel aas­tal.

„See on mul­le vä­ga hin­ge­lä­he­da­ne tee­ma ning ka me­hed on vä­ga hu­vi­ta­tud, et võist­lus­tel osa­le­mist ja sel­leks har­ju­ta­mist jät­ka­ta. Mind vii­di ju­ba kurs­si, et ko­man­do­pea­lik peab võist­lus­tel ole­ma üks osa­võt­ja ning ma ei ka­vat­se nei­le pet­tu­must val­mis­ta­da. Ise­lu­gu on, kas Eliit­ko­man­do võist­lus sel aas­tal Co­vi­di tõt­tu saab üld­se toi­mu­da. Vä­he­malt piir­kond­lik võist­lus on mi­nu tea­da siis­ki plaa­nis, kui­gi sel­le toi­mu­mi­s-ae­ga po­le veel mää­ra­tud. Loo­da­me, et Co­vid taan­dub ja mõ­le­mad võist­lu­sed õn­nes­tub lä­bi viia.“

Tai­vo Lep­pik elab Tal­lin­nas, Ani­ja val­la­ga puu­tus kok­ku kait­se­väes tee­ni­mi­se ajal, kui osa­les õp­pus­tel Sood­la har­ju­tu­sa­lal.

Eelmine artikkelTäna­vu al­gab kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ehi­tus Kuu­sa­lu val­las 13 kü­las ja Kol­gas
Järgmine artikkelKon­sul­tant soo­vi­tab võt­ta Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se töö­le kin­nis­va­ra­hal­du­rid