Täna­vu al­gab kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ehi­tus Kuu­sa­lu val­las 13 kü­las ja Kol­gas

1492
Ida-Har­jus pan­nak­se kii­re in­ter­ne­ti val­gus­kaa­bel õhu­lii­ni­de­le 2021. aastal Kuu­sa­lu val­las. Kaar­dil on he­le­ro­he­li­se­ga kü­lad, kus lai­ri­ba­võrk on lii­tu­da soo­vi­ja­te­le ra­ja­tud. Tu­me­ro­he­li­se­ga on tä­his­ta­tud alad, kus on ka­vas ha­ka­ta ehi­ta­ma. Kaart Enefit Connect

Möö­du­nud nä­da­lal väl­jas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed pas­siiv­se elekt­ron­si­de juur­de­pää­su­võr­gu ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks Kol­ga ale­vi­ku ning Sal­mis­tu, Pe­das­pea, Kol­ga-Aab­la, Vi­ha­soo ja Vii­nis­tu kü­la koh­ta. Paar nä­da­lat va­rem võt­tis val­la­va­lit­sus vas­tu sa­ma­laad­sed ot­su­sed Suur­pea ja Tur­bu­nee­me koh­ta.

Liht­sa­malt sõ­nas­ta­tu­na mää­ras val­la­va­lit­sus tin­gi­mu­sed pro­jek­tee­ri­mi­seks, et neis­se asu­la­tes­se saaks pan­na õhu­lii­ni val­gus­kaab­li, mis ta­gab kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se. Koos pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga on val­la­va­lit­su­se ot­sus­te juu­res iga asu­la koh­ta joo­nis, ku­hu täp­selt ja kui pi­kalt sin­na lai­ri­ba­võr­ku plaa­ni­tak­se. Ot­su­sed ja joo­ni­sed leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­he do­ku­men­di­re­gist­rist.

Kii­ret in­ter­ne­ti­võr­ku aren­dab Ees­ti Ener­gia tü­ta­ret­te­võ­te Ene­fit Con­nect. Et­te­võ­te võt­tis üle­san­de üle Ees­ti Ener­gia­le kuu­lu­valt Elekt­ri­le­vi OÜ-lt. Elekt­ri­le­vi või­tis 2018. aas­tal nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li rii­gi­han­ke, et ra­ja­da val­gus­kaab­li pü­siü­hen­du­sed ela­mu­te ja et­te­võ­te­te­ni. Ehi­tust ra­has­tab Ees­ti riik.

Elekt­ri­le­vi tel­li­mu­sel pan­di sa­ma han­ke raa­mes eel­mi­sel sü­gi­sel õhu­lii­ni val­gus­kaa­bel Kuu­sa­lu val­las Pä­ris­pea ja Ju­min­da kü­las­se, kok­ku loo­di kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­se või­ma­lus 74 ko­du­le-et­te­võt­te­le. Ju­min­dal ula­tub val­gus­kaa­bel kõi­gi­le kin­nis­tu­te­le. Pä­ris­peal on see vii­dud kü­la kesk­el asu­va­te ma­ja­de­ni, kau­ge­mad kin­nis­tud jäid il­ma.

Val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus ei saa kaa­sa rää­ki­da, kui mit­me ko­du, su­vi­la või et­te­võt­te­ni kü­la­des-ale­vi­kes lai­ri­ba­võr­ku ra­ja­tak­se: „Vas­ta­valt ehi­tus­sea­dus­ti­ku­le väl­jas­tab oma­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, kui ehi­tis lä­bib mi­tut kin­nis­tut. Jäl­gi­me, et kit­sen­du­si määra­va­te ame­ti­te koos­kõ­las­tu­sed olek­sid ole­mas. Mei­le an­tak­se läh­teü­le­san­ne, mil­le­ga on kaa­sas ta­bel või­ma­li­ke tu­le­vas­te aadresside koh­ta. Val­la­va­lit­sus aad­res­se li­sa­da ei saa ega või nõu­da, et val­gus­kaa­bel jõuaks õhu­lii­ni­de kau­du kõi­gi kü­lae­la­ni­ke­ni.“

Ta üt­les, et pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si taot­le­tak­se prae­gu veel Va­has­tu val­gus­kaab­li ra­ja­mi­seks, taot­le­jalt on pa­lu­tud täp­sus­tu­si.

Ehi­tus al­gab su­vel
Ene­fit Con­nec­ti uu­te tee­nus­te pro­jek­ti­juht Mait Ra­hi kom­men­tee­ris, et Ida-Har­ju piir­kon­nas on in­ter­ne­ti­võr­ku aren­da­ta­va­tes kü­la­des töö pro­jek­tee­ri­mi­se faa­sis ja ehi­tus al­gab ko­he, kui pro­jek­tid val­mi­vad ja ehi­tus­part­ne­ri­te­ga le­pin­gud sõl­mi­tud: „Soo­vi­me need kind­las­ti sel­le aas­ta jook­sul val­mis ehi­ta­da. Meil on li­gi­kaud­sed ar­vud hoo­ne­test, mil­le­ni soo­vi­me eri piir­kon­da­des prae­gus­te plaa­ni­de põh­jal jõu­da. Lõp­lik täp­ne maht saab pai­ka pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus.“

Esialg­se­te plaa­ni­de jär­gi viiak­se val­gus­kaa­bel Vi­ha­soo kü­las 46, Va­has­tu kü­las 154, Suur­peal 9, Tur­bu­nee­mes 47, Vii­nis­tul 74, Pe­das­peal 42, Kol­ga-Aab­las 51, Sal­mis­tu 156 ja Kol­gas 58 hoo­ne ehk aad­res­si­ni.

Täien­da­valt on te­ma sõ­nul ka­vas 2021. aas­tal ehi­ta­da kii­re in­ter­ne­ti võrk veel Pu­di­sool 25, Uu­ris 24, Kiiu-Aab­las 16, Ka­ber­las 24 ja Val­ge­jõel 29 aad­res­si­ni.

Li­saks on et­te val­mis­ta­tud pro­jekt Lok­sal Val­ge­jõest lää­ne poo­le jää­va ala koh­ta, aga see oo­tab pa­re­mat tu­ruo­lu­kor­da, prae­gu oleks seal vä­he lii­tu­jaid.

„Võr­gu pla­nee­ri­mi­sel läh­tu­me sel­lest, kus ja kui­das saa­me kõi­ge op­ti­maal­se­malt kat­ta või­ma­li­kult suu­re ar­vu aad­res­se. Me ei jäl­gi ega mõõ­da täi­tu­vust ot­se­selt asus­tu­sük­su­se ni­me jär­gi. Kui on et­te nä­ha, et min­gi ala võiks edas­pi­di laie­ne­da, siis ar­ves­ta­me sel­le­ga ju­ba eos, et kui te­kib mõ­ni uus toe­tus või muu rat­sio­naal­ne põh­jus, saaks lai­ri­ba­võr­ku suu­ren­da­da esi­me­ses rin­gis väl­ja jää­nud aad­res­si­de­ga ala­le,“ kir­jel­das pro­jek­ti­juht.

Ta lu­bas, et ko­he, kui ehi­ta­ja­ga on le­ping sõl­mi­tud, võe­tak­se ühen­dust ma­jao­ma­ni­ke­ga, kel­lel te­kib või­ma­lus lii­tu­da Ene­fi­ti ra­ja­ta­va kii­re in­ter­ne­ti võr­gu­ga. Siis on tea­da ka ju­ba ehi­tu­se val­mi­mi­se täh­taeg. Lii­tu­mis­ta­su on esi­me­ses eta­pis, mis kes­tab kaks kuud, 199 eu­rot.

„Sel­les sum­mas si­sal­dub kaab­li too­mi­ne hoo­ne­ni Ene­fit Con­nec­ti va­li­tud vii­sil. Esi­me­se eta­pi lõp­pe­des tõu­seb hind ku­ni 249 eu­ro­ni. Sõl­tu­valt hoo­nest ja teh­ni­li­sest la­hen­du­sest või­vad sel­le­le li­san­du­da siis ju­ba ka täien­da­vad ku­lud kaab­li hoo­ne­ni too­mi­seks ja sel­le sealt maj­ja ve­da­mi­seks, sõl­tu­valt va­li­tud ehi­tus­vii­sist,“ li­sas pro­jek­ti­juht.

„Loo­da­me, et või­ma­li­kult pal­jud kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu­ga lii­tu­mis­või­ma­lu­se saa­vad ini­me­sed se­da või­ma­lust ka ka­su­ta­vad. Te­gu on tu­le­vi­ku­kind­la la­hen­du­se­ga, mis ta­gab kii­re in­ter­ne­ti- ja te­le­vi­sioo­niü­hen­du­se ning po­le see­juu­res sõl­tuv ka il­mas­ti­ku­te­gu­ri­test.“

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on val­gus­kaab­li ehi­tu­si plaa­nis alus­ta­da tu­le­val aas­tal. Vas­ta­valt Ene­fit Con­nec­ti ehi­tus­plaa­ni­le ku­ni aas­ta­ni 2023 ra­ja­tak­se lai­ri­ba­võrk Ani­ja val­las Keh­ras ja Aeg­vii­dus ning Leht­met­sa, Must­jõe, Pil­la­pa­lu, Rau­do­ja, Sood­la, Vi­ki­pa­lu, Voo­se ja Üle­jõe kü­las. Raa­si­ku val­las pan­nak­se val­gus­kaa­bel Jär­si, Kul­li ja Kurg­la kü­las ning Kuu­sa­lu val­las veel Ha­ra ja Mus­ta­met­sa kü­las.

Aeg­vii­dus ehi­tab lai­ri­ba­võr­ku ELA­SA
Aeg­vii­du kes­ku­ses asu­vad hoo­ned saa­vad käe­so­le­va aas­ta sü­gi­seks lai­ri­ba­võr­gu tä­nu rii­gilt Co­vid-19 toe­tus­meet­mest eral­da­tud täien­da­va­le abi­ra­ha­le. Lai­ri­ba­võr­ku hak­kab ra­ja­ma Ees­ti Lai­ri­ba Aren­du­se Sih­ta­su­tus (ELA­SA), ehi­ta­jaks on va­li­tud AS Con­nec­to Ees­ti. ELA­SA saab Aeg­vii­du lai­ri­ba­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks rii­gilt li­gi 400 000 eu­rot. ELA­SA saa­tis paar kuud ta­ga­si Aeg­vii­du kes­k-o­sa 251 aad­res­si­le tea­vi­tu­se, et sel aas­tal on või­ma­lus lii­tu­da kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ga. Soo­via­val­du­si oo­da­tak­se hil­je­malt 18. ap­ril­liks. Õi­geaeg­selt soo­via­val­du­se esi­ta­nu­te­le on lii­tu­mis­ta­su 200 eu­rot. Ehi­tus­tööd peak­sid al­ga­ma ke­va­del.

Ene­fit Con­nec­ti lai­ri­ba­võr­gu ehi­tusp­laan Ida-Har­jus 2021
Kol­gas 58 ma­ja­ni, Vi­ha­soos 46, Va­has­tus 154, Suur­peal 9, Tur­bu­nee­mess 47, Vii­ni­tul 74, Pe­das­peal 42, Kol­ga-Aab­las 51, Sal­mis­tul 156, Pu­di­sool 25, Uu­ris 24, Kiiu-Aab­las 16, Ka­ber­las 24 ja Val­ge­jõel 29 ma­ja­ni.

Eelmine artikkelMärt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päev
Järgmine artikkelKeh­ra ko­man­do uus pea­lik on TAI­VO LEP­PIK