Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil

948
Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP ning 3kuu­ne KEL­LI BRI­GIT koos va­ne­ma­te UR­MAS ja KAD­RI POH­LA­KU ning vend RO­BI­GA. Fo­to Ülo Udu­mäe

Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu va­bas õhus lä­bi vii­dud bee­bi­de õn­nit­le­mi­ne võib ka edas­pi­di ha­ka­ta toi­mu­ma õues.

Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­ne uu­te­le il­ma­ko­da­ni­ke­le lu­si­ka üleand­mi­se pi­du­lik tse­re­moo­nia toi­mus lau­päe­val, 17. ok­toob­ril es­ma­kord­selt õueü­ri­tu­se­na. Aru­kü­la staa­dio­ni­le olid koos va­ne­ma­te­ga kut­su­tud 63 väi­ke­lap­sest ko­ha­le tul­nud 37. Neid ter­vi­tas Tal­lin­na pe­re­kon­na­sei­sua­me­ti ju­ha­ta­ja Ka­rin Kask, kes an­dis bee­bi­de va­ne­ma­te­le lap­se ni­me­tun­nis­tu­se. Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp kin­kis ti­ta­de­le hõ­be­ta­tud lu­si­kad ning Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ka­ti Ka­ru val­la­raa­ma­tu­ko­gu poolt raa­ma­tu. Tra­dit­sioo­ni­li­se tor­di­söö­mi­se ase­mel pa­ku­ti vas­tu­võ­tu­le tul­nud lap­se­va­ne­mai­le ki­bu­vit­sa­teed ja küp­si­seid, teh­ti ühis­pil­ti ning käi­di spon­taan­sel kä­ru­ral­lil – emad-isad koos las­te­ga sü­les või vank­ri­tes lä­bi­sid ühi­selt ja­lu­ta­des staa­dio­ni­rin­gi.

„Teist­moo­di lu­si­kat­se­re­moo­nia läks vä­ga häs­ti kor­da, ilm oli ilus, Ka­rin Kask oli ül­la­tu­nud, et nii pal­jud olid ko­hal. Noo­red emad tu­lid ka staa­dio­ni­le pi­du­li­ku­le vas­tu­võ­tu­le ko­ha­selt huu­led vär­vi­tud ja kont­sa­kin­gad ja­las,“ üt­les Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes pidu vallavalitsuse tellimusel korraldab.

Kõi­ge noo­rem bee­bi, kes lu­si­ka­peol osa­les, oli paa­ri­nä­da­la­ne, sün­dis 29. sep­temb­ril. Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et va­rem ei ole al­la kuu va­nus­te las­te va­ne­ma­te­le kut­seid saa­de­tud, kuid nüüd ot­sus­ta­ti nad kut­su­da, ku­na pi­du toi­mus õues ja lap­sed olid ena­mas­ti vank­ri­tes: „Mõ­ned neist ma­ga­sid ko­gu üri­tu­se ma­ha ja käi­sid ka ni­me­tun­nis­tu­se ja lu­si­ka jä­rel kä­rus. Kui laps oli üle­val, võt­sid va­ne­mad ta sel­leks ajaks sül­le ja näi­ta­sid oma pi­si­ke­si ka mei­le.“

Raa­si­ku val­la bee­bi­de lu­si­ka­pi­du­sid on kor­ral­da­tud 2006. aas­tast. Need on toi­mu­nud kaks kor­da aas­tas, ema­de- ja isa­de­päe­va pai­ku ning ala­ti Aru­kü­la mõi­sas. Tä­na­vu ke­va­del jäi väi­ke­las­te ja nen­de va­ne­ma­te vas­tu­võtt erio­lu­kor­ra tõt­tu es­ma­kord­selt ära: „Aru­ta­si­me val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga, mi­da te­ha, sest 63 last ja va­ne­maid on Aru­kü­la mõi­sa ras­ke ma­hu­ta­da. Siis tu­li pea­le ko­roo­na tei­ne lai­ne ja Juta Asuja pakkus mõtte teha pidu väljas.“

Ku­na Aru­kü­la mõi­sa­par­gis po­le lap­se­vank­ri­te­ga mõ­nus, ot­sus­ta­ti ti­tad-va­ne­mad kut­su­da kok­ku Aru­kü­la staa­dio­ni­le.

Kurg­la kü­last ko­gu pe­re­ga lu­si­ka­peo­le tul­nud kol­me po­ja ja 3kuu­se tüt­re ema Kad­ri Poh­lak üt­les, et on ka va­rem ühel lu­si­ka­peol käi­nud, siis oli see Aru­kü­la mõi­sas.

„Tä­na­vu­ne pi­du oli vä­ga to­re, näi­tas taas, et kui kui­da­gi ei saa, siis kui­da­gi ik­ka saab. Õn­neks oli ka ilm ar­mu­li­ne, vih­ma­ga oleks ilm­selt ol­nud vei­di eba­mu­ga­vam,“ sõ­nas ta.

Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et ko­roo­na­vii­rus an­dis uue idee ning edas­pi­di hak­kab­ki val­la lu­si­ka­pi­du toi­mu­ma ilm­selt üks kord aas­tas ja vä­liü­ri­tu­se­na: „Lap­se­va­ne­mad ar­va­sid, et see võiks ol­la pi­sut va­rem, sep­temb­ris, kui ilm on soo­jem. Arutame vallavalitsusega, mil­li­ne aeg on pa­rim ning kui väi­kes­te bee­bi­de­ga sin­na kut­su­da – mõ­ned va­ne­mad üt­le­sid, et on vä­ga vah­va, kui laps ju­ba ise kõn­nib ning lu­si­kas an­tak­se te­ma, mit­te ema või isa kät­te.“

Eelmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks taot­le­tak­se toe­tust
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­teaia­ta­su kord muu­tub