Keh­ra ja Ala­ve­re rah­va­ma­ja said kor­ra­li­ku ki­no­teh­ni­ka

954
Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja EL­VIS HRU­PA: „Enam po­le põh­just lin­na kin­no sõi­ta, meil on en­dal kor­ra­lik ki­no. Ka pi­let on sood­sam ning ole­me saa­nud kii­ta, et meil on hea he­li, fil­mid ei ole lii­ga val­jud.“

„Nüüd võib öel­da, et Keh­ras ja Ala­ve­res on oma ki­nod,“ sõ­nab Ani­ja val­la
kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja EL­VIS HRU­PA.

Üle­möö­du­nud nä­da­lal pai­gal­da­ti Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li lak­ke fil­mi­de näi­ta­mi­seks va­ja­lik pro­jek­tor ning la­vaau­ku suur mo­to­ri­see­ri­tud ek­raan. Pro­jek­to­ri sai ka Ala­ve­re rah­va­ma­ja, ku­hu ko­gu la­vaau­ku täi­tev ek­raan pan­nak­se üles lä­hi­nä­da­lail.

Kui­gi fil­me on rah­va­ma­ja­des näi­da­tud ju­ba aas­taid, teh­ti se­da siia­ni lae­na­tud teh­ni­ka­ga, mi­da ren­di­ti Kõr­ve­maa fil­miõh­tu­te kor­ral­da­jalt Ind­rek Le­helt. Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa sõ­nul oli see la­hen­dus eba­mu­gav, ku­na pro­jek­to­rit ja kok­ku­pan­da­vat ek­raa­ni tu­li ki­no­päe­va­deks ühest ko­hast tei­se viia ning seal iga kord üles pan­na ja hil­jem jäl­le ma­ha võt­ta.

„Ku­na Ani­ja val­la rah­vas ar­mas­tab ki­no, oli meie prio­ri­teet saa­da Keh­ras­se ja Ala­ver­re stat­sio­naar­ne ki­no­teh­ni­ka. Hoid­si­me eel­mi­sel aas­tal ra­ha kok­ku ja sai­me kah­te rah­va­maj­ja os­ta fil­mi­de näi­ta­mi­seks va­ja­li­ku pro­jek­to­ri ning suu­re ek­raa­ni,“ rää­kis ta.

Ka­he­le rah­va­ma­ja­le va­ja­lik ki­no­teh­ni­ka läks kok­ku maks­ma li­gi­kau­du 13 000 eu­rot. Keh­ras on see pai­gal­da­tud, Ala­ve­res on pro­jek­tor ole­mas, ek­raan pan­nak­se üles lä­hia­jal: „Olen vä­ga ra­hul. Enam po­le põh­just Tal­lin­nas­se kin­no sõi­ta, meil on en­dal uh­ked suu­red ek­raa­nid, pilt kor­ra­li­kult te­rav. Võin jul­gelt öel­da, et meil on nüüd oma mi­ni­ki­nod.“

Kui se­ni on Keh­ra rah­va­ma­jas üks kord kuus näi­da­tud las­te­le ja kord kuus ka täis­kas­va­nu­te­le mõel­dud fil­me, siis veeb­rua­ri lõ­pu­ni saab seal ki­nos käia igal nä­da­lal. Esi­me­ne film, mi­da Keh­ras suu­relt ek­raa­nilt näi­da­tak­se, on „Meist­ri­mees Pat ja Mat“. See li­nas­tub nel­ja­päe­val, 13. veeb­rua­ril kaks kor­da. Sa­mal õh­tul näi­da­tak­se fil­mi Fred Jüs­sist, nä­dal hil­jem on ka­vas ees­ti uus män­gu­film „Tal­ve“, kuu vii­ma­sel päe­val on ko­gu­pe­re ki­no­päe­val ka­vas ani­ma­film „Sip­sik“.

El­vis Hru­pa kin­ni­tas, et ku­na fil­mi­de näi­ta­mi­ne on nüüd liht­sam, te­hak­se se­da ka edas­pi­di va­ra­se­mast ti­he­mi­ni: „Kui vaid vä­he­gi on häid fil­me, siis kind­las­ti näi­ta­me. Miks mit­te se­da te­ha ka mi­tu kor­da kuus.“

Tra­dit­sioo­ni­li­selt on ki­no Keh­ras nel­ja­päe­vi­ti ning kord paa­ri kuu ta­gant toi­mu­nud ko­gu­pe­re ki­no­päe­vad lau­päe­val. Siis on ava­tud ka koh­vik, „Sip­si­ku“ ajal pea­vad koh­vi­kut Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te ko­kan­dus­rin­gi liik­med.

Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk üt­les, ku­na uu­si ko­du­mai­seid fil­me on prae­gu tul­nud jär­jest, on Ala­ve­res ki­no ol­nud üle nä­da­la. Ala­ver­re soo­viks ta fil­mi­de näi­ta­mi­seks veel kor­ra­lik­ku he­li­teh­ni­kat. Voo­sel on ole­mas täis­la­hen­dus – KO­Pi toel saa­di eel­mi­sel aas­tal ka sur­round he­li­süs­teem. Aeg­vii­du rah­va­ma­jas on fil­mi­de näi­ta­mi­seks stat­sio­naar­ne pro­jek­tor ja mo­to­ri­see­ri­tud ek­raan.

Fil­me tel­li­vad rah­va­ma­jad Ki­no­ko­ja ko­du­le­he kau­du. Need saa­de­tak­se pa­kiau­to­maa­di­ga ko­ha­le, näi­ta­mis­kor­rad po­le pii­ra­tud, le­vi­ta­ja­le tu­leb maks­ta pool pi­le­ti­tu­lust. Oma val­la rah­va­ma­jad tee­vad koos­tööd, kui ühes ko­has näi­da­tud, an­tak­se film ka mu­ja­le.

„Ki­no­ko­ja ko­du­le­he kau­du on vä­ga mu­gav tel­li­da, saa­da­val on Ees­ti peaae­gu kõik uue­mad fil­mid. Kõi­ki fil­me me näi­da­ta ei saa, sest kõi­ke ei las­ta blu-ray plaa­di­le, aga kur­tma ei pea, Ki­no­ko­jal on va­li­kut küll,“ lau­sus El­vis Hru­pa.

Eelmine artikkelRan­na­kee­le sõ­na­raa­mat on aas­ta kee­le­teo kan­di­daat
Järgmine artikkelPe­nin­gi Spar­tak JK või­tis rah­va­lii­ga Fut­sal Cup´i