Ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat on aas­ta kee­le­teo kan­di­daat

447

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium avas in­ter­ne­tis 2019. aas­ta kee­le­teo­kon­kur­si ava­li­ku hää­le­tu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da rah­vaau­hin­na saa­ja. Ava­lik hää­le­tus kes­tab 27. veeb­rua­ri sü­daöö­ni. Kan­di­daa­te on Ema­kee­le Selt­si ju­ha­tu­se va­li­kul kok­ku 34, nen­de seas ka „Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat“. Kan­diaa­te sai esi­ta­da 20. jaa­nua­ri­ni. Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­ma­tu koos­tas Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de ela­ni­ke rüh­mi­tus Ran­na­kie­le Üäks koos­töös Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di­ga. Sõ­na­raa­mat tu­li trü­kist mul­lu su­ve al­gu­ses, sel­les on kok­ku 7500 ran­na­keel­set sõ­na.