Ani­ja val­la­va­nem tut­vus Soo­me jäät­me­ma­jan­du­se­ga

98
Soome jäätmejaam. Foto Riivo Noor

Möö­du­nud nä­da­lal käis Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor koos MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus nõu­ko­gu teis­te liik­me­te­, lin­na­de-val­da­de lii­du esin­da­ja­te ning kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi töö­ta­ja­te­ga Soo­mes tut­vu­mas seal­se jäät­me­ma­jan­du­se kor­ral­da­mi­se­ga. Esi­me­sel päe­val koh­tu­sid Ees­ti esin­da­jad Soo­me kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi amet­ni­ke­ga ning Tam­pe­re lin­na­va­lit­su­se jäät­me­vald­kon­na eest vas­tu­ta­va­te töö­ta­ja­te­ga. Tei­sel päe­val käi­di vaa­ta­mas, kui­das on Tam­pe­re piir­kon­nas jäät­me­ma­jan­dus kor­ral­da­tud.

„13 oma­va­lit­sust on pan­nud sel­jad kok­ku ja tei­nud sar­na­se or­ga­ni­sat­sioo­ni, na­gu on meil Jäät­me­hool­dus­kes­kus. Oma­va­lit­su­sed on jäät­me­ma­jan­dus­se kõ­vas­ti in­ves­tee­ri­nud. Nä­gi­me nu­ti­kat jäät­me­jaa­ma, mis on täies­ti kon­tak­ti­va­ba. Sin­na saab viia kõi­ke ala­tes ol­mep­rü­gist ku­ni oht­li­ke jäät­me­te­ni. Vä­rav ava­neb, ini­me­ne sõi­dab au­to­ga jaa­ma, hin­dab te­le­fo­niä­pi abil ära, mi­da ja kui pal­ju viib ning mak­sab,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta mär­kis, et Tam­pe­re piir­kon­na oma­va­lit­su­sed on ring­ma­jan­du­se­le pü­hen­du­nud: „Ko­gu­tud jäät­me­test la­dus­ta­tak­se ai­nult üks prot­sent. Bio­jäät­med ja pu­has­tus­süs­tee­mi­de mu­da ko­gu­tak­se te­ha­ses­se, mis too­dab bio­gaa­si. Sa­mas on bio­gaa­si tank­la, kus se­da müüak­se.

Tam­pe­re linn os­tab ai­nult bio­gaa­sil töö­ta­vaid trans­por­di­va­hen­did. Oma­va­lit­sus­te­le kuu­lub ka põ­le­tus­te­has, ku­hu suu­na­tak­se prü­gi, mis ei lä­he üm­ber­tööt­le­mis­se. Põ­le­ta­mi­sel tek­ki­va ener­gia saa­vad ini­me­sed toa­soo­ja­na ta­ga­si. Pa­ken­di­jäät­med an­tak­se et­te­võ­te­te­le, kes se­da tööt­le­vad. Nii et jäät­meid käi­del­dak­se, sor­tee­ri­tak­se ja ka­su­ta­tak­se ära oma piir­kon­na ring­lu­ses.“

Prü­gi­kas­tid eri lii­ki jäät­me­te sor­tee­ri­mi­seks an­tak­se ini­mes­te­le ta­su­ta. Omavalitsuste­le kuu­lu­vad et­te­võt­ted, kes hal­da­vad jäät­me­käit­lus­te­ha­seid, töö­ta­vad null­ka­su­mi­ga, nen­de ees­märk po­le saa­da ka­su­mit, vaid tee­ni­da piir­kon­na ini­me­si.

„Tä­nu sel­le­le on prü­gi äraand­mi­ne Tam­pe­re piir­kon­nas Soo­me oda­vaim. Ku­na seal on jäät­me­te põ­le­tus­te­has, on ka toa­soe odav, sest osa too­ret on ta­su­ta käes,“ sõ­nas Rii­vo Noor.
Eest­las­te­le näi­da­ti Soo­mes ka uu­se­la­mu­ra­joo­ni­de juu­res asu­vaid to­rup­rü­gi­laid. Ma­ja­de juu­res on pan­gaau­to­maa­di­suu­ru­sed kas­tid, ku­hu pan­dud sor­tee­ri­tud jäät­med ime­tak­se vaa­ku­mi­ga möö­da maa sees ole­vat to­ru te­ha­ses­se: „Po­le va­ja prü­gi­kon­tei­ne­reid ega au­to­sid neid tüh­jen­da­ma. Vis­kad prü­gi­ko­ti kas­ti ja het­ke­ga on see sealt läi­nud. Te­gu on pi­lootp­ro­jek­ti­ga, kõi­ge pi­kem nii­su­gu­ne to­rup­rü­gi­la on 4,5 ki­lo­meet­rit pikk.“

Ani­ja val­la­va­ne­ma hin­nan­gul töö­tab soom­las­te süs­teem prü­gi­ma­jan­du­se kor­ral­da­mi­sel vä­ga häs­ti ning on kesk­kon­na- ja ini­me­se­sõb­ra­lik: „Ük­s­ühe­le se­da Jäät­me­hool­dus­kes­kus üle võt­ta ei saa, meie olu­kord on eri­nev, sa­mu­ti piir­kon­na ela­ni­ke arv ja ter­ri­too­rium, kus te­gut­se­me, ka fi­nants­või­me­kus. Aga Tam­pe­re kol­lee­gi­del on hu­vi koos Ees­ti­ga sel tee­mal eda­si mõel­da, ehk on või­ma­lik pii­riü­le­se koos­töö te­ge­mi­seks ka­su­ta­da Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­meet­meid.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de pin­da­mi­ne
Järgmine artikkelKihel­kon­na­der­bi pää­dis haa­ra­va vii­gi­ga