Pe­nin­gi Spar­tak JK või­tis rah­va­lii­ga Fut­sal Cup´i

921
Fut­sal Cu­pi võit­nud Pe­nin­gi Spar­ta­ki mees­kond.

JA­NEK JAŠ­KOV

Pü­ha­päe­val, 9. veeb­rua­ril toi­mus Raa­si­ku spor­di­hoo­nes rah­va­lii­ga Fut­sal Cup, osa­le­sid 4 mees­kon­da. Ko­ha­li­ku­le Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker mees­kon­da­de­le pak­ku­sid kon­ku­rent­si Ani­ja JK II ning Pe­nin­gi Spar­tak JK. Te­gu oli välk­tur­nii­ri­ga, iga mäng kes­tis 8 mi­nu­tit ning kõik mees­kon­nad män­gi­sid oma­va­hel lä­bi.

Ava­koh­tu­mi­ses alis­tas FC Jo­ker III 3:0 Ani­ja JK II. Sa­ma tu­le­mu­se­ga lõp­pes ka tei­ne koh­tu­mi­ne, kus Pe­nin­gi Spar­tak JK alis­tas FC Jo­ker U-16 mees­kon­na. Tei­ses voo­rus oli Pe­nin­gi Spar­tak JK 4:0 pa­rem Ani­ja JK II mees­kon­nast. Tei­se voo­ru lõ­pe­ta­sid 1:1 vii­gi­ga FC Jo­ker U-16 ja FC Jo­ker III, see­juu­res õn­nes­tus Jo­ker III mees­kon­nal vii­gi­vä­rav lüüa vaid mõ­ned se­kun­did en­ne lõ­pu­vi­let.

Vii­ma­se voo­ru ava­koh­tu­mi­ses, läk­sid vas­ta­mi­si tur­nii­ril kao­tu­se­ta pü­si­nud FC Jo­ker III ja Pe­nin­gi Spar­tak JK. Mäng lõp­pes 1:1 vii­gi­ga. Kaua juh­tis Jo­ker, al­les 7 se­kun­dit en­ne män­gu lõp­pu õn­nes­tus Pe­nin­gi Spar­ta­kil män­gu­seis vii­gis­ta­da. See ta­gas Pe­nin­gi män­gi­ja­te­le tur­nii­ril esi­ko­ha. Vii­ma­ses koh­tu­mi­ses alis­tas FC Jo­ker noor­te mees­kond Ani­ja JK II mees­kon­na tu­le­mu­se­ga 2:0.

Tur­nii­ri võit­nud Pe­nin­gi Spar­ta­ki­le (7 punk­ti) järg­ne­sid FC Jo­ker III (5 punk­ti), FC Jo­ker U-16 (4 punk­ti) ja Ani­ja JK II (0 punk­ti).

Tur­nii­ri võit­ja­mees­kon­nas män­gi­sid Rai­ner Rein­saar, Kris­to Sa­la­ma­tin, Ste­ve Bürk­land, Ro­ven Toom ja Ja­nek Jaš­kov. Rai­ner Rein­saar oli 3 vä­ra­va­ga ka tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­kütt 3.