Keh­ra güm­naa­sium esit­les juu­be­liks val­mi­nud al­ma­nah­hi

405
Keh­ra koo­li äs­jail­mu­nud al­ma­nah­hi kül­jen­da­ja ja kir­jas­ta­ja AVO SEI­DEL­BERG, fo­to­de au­tor ja õpi­las­te kuns­ti­töö­de ko­gu­ja AN­NE TAN­NE ning üks koos­ta­ja­test AN­NE TAM­MA­RU. Fo­to Eve Roht­la

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 2. det­semb­ril hei­sa­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­sel uuel lin­na­väl­ja­kul koo­li 170. aas­ta­päe­va auks Keh­ra koo­li lipp ning au­las tut­vus­ta­ti koo­li värs­ket al­ma­nah­hi.
„Kui va­rem la­hu­tas koo­li­esi­ne jäät­maa koo­li ja lin­na, siis uus lin­na­väl­jak lii­dab meid kok­ku. Ma­hu­me sin­na kõik ke­nas­ti ära, õpi­la­sed ilu­sa­te il­ma­de­ga õp­pi­ma ja val­la­rah­vas ae­ga veet­ma,“ mär­kis koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal.

Keh­ra koo­li 170. sün­ni­päe­va oli ka­vas tä­his­ta­da no­vemb­ris suu­re juu­be­li­peo­ga. Esialg­se­te plaa­ni­de ko­ha­selt pi­di sel­leks ajaks val­mi­ma koo­lie­si­ne lin­na­väl­jak ning trü­kist il­mu­ma koo­li 7. al­ma­nahh „Mõt­te­lend“. Su­vel ot­sus­ta­sid koo­li juht­kond ja MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed lü­ka­ta juu­be­li­peo ko­roo­nao­hu tõt­tu aas­ta võr­ra eda­si. Ku­na al­ma­nahh on trü­ki­tud, esit­le­ti se­da nüüd.

Keh­ra koo­li esi­me­sed al­ma­nah­hid il­mu­sid 1959. ja 1962. aas­tal. Kol­mas al­ma­nahh „Mõt­te­lend“ il­mus 38 aas­tat hil­jem, 2000. aas­tal, koos koo­li 150. sün­ni­päe­vaks koos­ta­tud ma­hu­ka aja­loo­raa­ma­tu­ga. Sel­lest ala­tes on al­ma­nah­hi väl­jaand­mi­ne ol­nud koo­li juu­be­li­te­ga iga viie aas­ta jä­rel kaas­nev tra­dit­sioon.

Uues 306le­he­kül­je­li­ses al­ma­nah­his on üle­vaa­de koo­li vii­ma­se viie aas­ta te­ge­mis­test ning õpi­las­te viie aas­ta jook­sul ko­gu­tud oma­loo­ming: ju­tud, luu­le­tu­sed, ar­tik­lid, koo­lie­lu ka­jas­ta­vad  fo­tod ja EV100 auks kor­ral­da­tud fo­to­kon­kur­si tööd, joo­nis­tu­sed.

„Tä­na­vu­se al­ma­nah­hi kont­sept­sioon on pi­sut teist­su­gu­ne kui va­ra­se­ma­tel. Õpe­ta­jad, töö­ta­jad, vi­list­la­sed on kir­ju­ta­nud, mis on viie aas­ta jook­sul toi­mu­nud, pil­di­ma­ter­jal po­le enam al­ma­nah­hi lõ­puo­sas, vaid sel­le sees. Nen­de va­he­le on pi­ki­tud nal­ja. Ka ku­jun­dus on vä­ga ke­na,“ kii­tis di­rek­tor.

Raa­ma­tu koos­ta­sid õpe­ta­jad An­ne Tam­ma­ru ja Mar­ga­ri­ta Kuus­maa, fo­tod kuns­ti­töö­dest pil­dis­tas ja ko­gus kok­ku kuns­tiõ­pe­ta­ja An­ne Tan­ne, fo­tod koo­lie­lust va­lis hu­vi­juht Eve Roht­la, ve­ne­keel­set teks­ti toi­me­tas Na­tal­ja Kirs­berg, kül­jen­das ja kir­jas­tas Avo Sei­del­berg.

Õpe­ta­ja An­ne Tam­ma­ru mär­kis, et õpi­las­te loo­min­gu ko­gu­mi­ne-aval­da­mi­ne on ilus ta­va, mis ai­tab hoi­da ehe­da­na va­he­peal­se­te aas­ta­te meel­sust ja aja­lu­gu.

„Uus „Mõt­te­lend“ on võr­rel­des eel­mis­te­ga vär­vi­li­sem ja kop­sa­kam, oma­loo­ming on jao­ta­tud ühek­saks tee­maks, osa neist hõl­ma­vad koo­li aja­lu­gu, kuid uus aeg pee­gel­dab ka uu­si ak­tuaal­seid tee­ma­sid na­gu in­ter­nee­dus, ko­roo­na, EV 100. Pi­di­me Mar­ga­ri­ta Kuus­maa­ga te­ge­ma va­li­ku, kui ühest tee­mast oli pal­ju töid, va­li­si­me pa­ri­mad. See­tõt­tu on hea su­le­ga kir­ju­ta­jad esin­da­tud mit­me töö­ga. Kaas­töid on koo­li rohkem kui küm­nelt töö­ta­jalt, kes on kir­ju­ta­nud mõ­nest üri­tu­sest või oma te­ge­vu­sest. Rõõ­mus­tas, et oma mä­les­tu­si soo­vis ja­ga­da ka 18. len­nu vi­list­la­ne Lii­vi Pa­jus. Me ei tei­nud vi­list­las­te­le üles­kut­set, aga mä­les­tus­te ko­gu­mi­se mõ­te vää­riks aru­ta­mist,“ rää­kis ta.

Fo­to­dest-joo­nis­tus­test te­gi al­ma­nah­hi va­li­ku Avo Sei­del­berg. Ka häid pil­te oli An­ne Tam­ma­ru sõ­nul pal­ju roh­kem, kui al­ma­nah­hi mah­tus: „Koo­lie­lu puu­du­ta­vad fo­tod on koo­li ko­du­le­hel, ot­sus­ta­si­me sin­na pan­na ka joo­nis­tu­sed, mis al­ma­nah­hi ei mah­tu­nud.“

Al­ma­nah­hi kaa­ne­ku­jun­du­se leid­mi­seks kor­ral­da­ti koo­lis eel­mi­sel õp­peaas­tal kon­kurss.

„Osa­le­sid 5.-9. klas­si õpi­la­sed, kel­le jaoks see oli hin­de­li­ne pro­jek­ti­töö. Li­saks võt­sid kon­kur­sist osa mõ­ned güm­naa­siu­miõ­pi­la­sed, ke­da suut­sin in­nus­ta­da,“ üt­les kuns­ti­õpe­ta­ja An­ne Tan­ne.

Koo­li 169. sün­ni­päe­val aas­ta ta­ga­si kuu­lu­ta­ti võit­jaks prae­gu 10. klas­sis õp­piv Kir­ke Tam­mis­te, kes on­gi äs­ja il­mu­nud al­ma­nah­hi kaa­ne­ku­jun­du­se au­tor.

„Mõt­te­lend“ VII ti­raaž on 400. Esit­lu­sel kin­gi­ti koo­li iga­le töö­ta­ja­le, sa­mu­ti õpi­las­te­le, kel­le loo­ming on al­ma­nah­his trü­ki­tud. Hu­vi­li­sed saa­vad koo­li juu­be­liks il­mu­nud raa­ma­tut os­ta Keh­ra güm­naa­siu­mi in­fo­lauast või aas­ta pä­rast toi­mu­val juu­be­li­peol.

Eelmine artikkelKiiu män­gu­tup­pa too­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga hulk va­ja­lik­ke ese­meid
Järgmine artikkelURMAS KIRT­SI jaa­nua­rist Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus